Skriv ut
Dela

Vatten- och avloppsarbeten i Brevik

Nya ledningar och en mindre pumpstation för dagvatten ska förbättra situationen för de boende på Löparstigen.

Nu börjar arbetena på Löparstigen och i området runt omkring. Under byggtiden är framkomligheten längs Löparstigen begränsad och det är inte möjligt att parkera längs gatan för besökare till idrottsanläggningarna i området. Ledningsförläggningen sker mestadels med en schaktfri metod, vilket innebär att vi i stället för konventionell schakt kommer att borra ner ledningarna i marken. Arbetet beräknas vara klart i juni 2017.

Varför gör vi detta?
Fastigheterna längs Löparstigen ligger mycket lågt. Marken kan inte ta emot dagvattnet på grund av höga grundvattennivåer. Detta har man historiskt löst genom att ansluta dagvattnet från fastigheten mot spillvattenledningen. Detta leder till en ökad risk för både källaröversvämningar och bräddning vid pumpstationer, vilket innebär att orenat vatten går ut i hav, sjöar och vattendrag. Därför bygger staden ut vatten- och avloppsnätet med en ny dagvattenledning längs Löparstigen, med anslutning till en ny dagvattenpumpstation med utlopp i Svandammarna. Med detta tillflöde av rent dagvatten i Svandammarna förbättras vattenomsättningen och därmed också förutsättningarna för växt- och djurlivet i och omkring dammarna och motverkar problemen med periodvis dålig lukt.

Vad är dagvatten?
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Uttrycket syftar ofta på regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Även dräneringsvatten brukar räknas till denna kategori och kan utgöra en betydande del av den totala dagvattenmängden från en fastighet.

Till toppen av sidan