Skriv ut
Dela

Radon

Hög radonhalt kan skada hälsan. Du kan enkelt få reda på radonhalten i din bostad genom att göra en mätning. Radonhalten kan variera kraftigt mellan olika bostäder i ett och samma hus.

När och hur mäter man?

Mätsäsongen för radon börjar den 1 oktober och pågår fram till den 30 april. Sista dagen för att påbörja en radonmätning är den 1 mars. Mätningen måste pågå minst två månader för att få ett årsmedelvärde.

Ett mätpaket innehåller två radondosor för långtidsmätning. Vill du mäta fler rum eller har en fastighet med mer än två bostadsplan köper du till extra radondosa. Mätpaketet skickas per post. Mätresultaten skickas till dig inom cirka en vecka efter att du skickat tillbaka dosorna till analysföretaget. Mätningar som förmedlas av miljö- och stadsbyggnadskontoret blir offentlig handling.

Du kan även beställa korttidsmätning (7-10 dygn), som ibland kan behövas, till exempel för kontroll av åtgärd.

Det finns flera ackrediterade företag på marknaden som tillhandahåller radondosor och gör analyser. Det står dig fritt att välja vilket företag du vill. Priset framgår på respektive företags beställningssida. Kontrollera gärna att en kopia av mätprotokollet skickas till kommunen.

Beställ radondosor

Från företagen här nedan kan du beställa radondoser.
Radonlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Eurofinslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Radonanalys GJABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om mätning och beställning av radondosor för fastighetsägare till flerbostadshus

Sök radonresultat

Via sökfunktionerna nedan kan du ta del av de radonmätningar som finns registrerade hos oss.

Sök radonresultat

Bidrag för sanering av radon

Fr.o.m den 1 juli 2018 kan du som bor i en- eller tvåbostadshus söka bidrag för radonsanering. Regeringen beslutade den 21 mars 2018 att återinföra bidraget för radonsanering i syfte att minska radonhalten i småhus. Bidraget täcker 50 procent att åtgärdskostnaderna upp till 25 000 kr. Efter slutförd åtgärd ska radonhalten i inomhusluften vara högst 200 becquerel per kubikmeter. Bidraget får inte lämnas till åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till Länsstyrelsen.

Sök radonbidrag hos Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är radon?

Radon är en lukt- och färglös gas som bildas vid sönderfall av radium. Radongashalten mäts i becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). På Lidingö kommer radongasen i första hand från marken och därefter från byggnadsmaterialet (alunskifferbaserad blågrå lättbetong, så kallad blåbetong). Radongas kan även förekomma i dricksvatten i hushåll med bergborrad brunn.

Läs mer om radon på Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Situationen på Lidingö

Det har gjorts mätningar i cirka 4 500 bostäder, varav de flesta är enfamiljshus. Även många flerbostadshus är mätta, om de har lägenheter med markkontakt eller är byggda i blåbetong. Drygt 20 procent av de mätta bostäderna har årsmedelvärden över 200 Bq/m³. Mätningarna visar också att radonhalterna kan variera kraftigt mellan grannar, även i likartade hus och till och med i radhuslängor.

Riktvärden för radon

I juni 2002 antog riksdagen ett delmål för inomhusmiljö, som innebär att samtliga en- och tvåfamiljshus ska vara mätta och åtgärdade, så att radonhalten understiger 200 Bq/m3, senast år 2020. För förskolor och skolor gäller samma sak senast 2010.

De sex myndigheter som har ansvar för radon rekommenderar inte att Sverige ska sänka radonriktvärdet till 100 Bq/m³ som WHO rekommenderar.

Radon mäts och redovisas i radongashalt sedan den 1 januari 1994. Radonmätningar gjorda före 1994 redovisades i radondotterhalt. För att göra äldre mätningar jämförbara med dagens sätt att mäta radon måste man dubblera mätvärdet i radondotterhalt och får då motsvarande mätvärde i radongashalt, 150 Bq/m3 radondotterhalt motsvarar 300 Bq/m3 radongashalt. Du kan läsa mer om riktvärden för radon i Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd - Radon inomhuslänk till annan webbplats

Åtgärder

Om mätningen visar att radonhalten överstiger 200 Bq/m³ är det viktigt att åtgärder vidtas. Mer om åtgärder kan du läsa om på Boverkets hemsida, se länk till höger.

De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna rekommenderar att man sänker halten så mycket som möjligt, helst under 100 Bq. Mer om rekommendationerna kan du läsa på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Strålsäkerhetsmyndigheten - rekommendationer länk till annan webbplats

I hus med höga halter orsakade av markradon kostar normalt en radonsanering cirka 30 000 kronor. Om huset är byggt i blåbetong och radonhalterna är höga måste oftast ventilationen bytas mot ett fläktstyrt till- och frånluftssystem. Sådana åtgärder är dyrare, men ger oftast en mycket bättre boendemiljö. Innan man vidtar åtgärder är det dock viktigt att först ta reda varifrån radonet kommer, marken, byggnadsmaterialet eller både och. En radonkonsult kan hjälpa dig att undersöka detta. Förteckning över radonkonsulter som genomgått kurs hos Strålsäkerhetsmyndigheten finns på Svensk radonförenings hemsida.

Svensk radonföreninglänk till annan webbplats

Vid köp och försäljning

Du som köper:
Radon betraktas inte som ett dolt fel. Som köpare måste du själv ta reda på om huset har höga radonhalter. En mäklare kan hjälpa till med att ordna en mätning. Se till att du får ett protokoll på radonmätningen. Ibland finns det inte möjlighet att göra en mätning. Då kan du skriva in i köpekontraktet att du får mäta radon i efterhand. Ange hur kostnaderna för en eventuell radonsanering ska fördelas. Vid en överlåtelsebesiktning bör besiktningsmannen kontrollera om det finns blåbetong i huset. Begär protokoll från mätningen. Miljö- och stadsbyggnadskontoret kan också ha uppgifter om huset är byggt i blåbetong.

Du som säljer:
Utför gärna en radonmätning och eventuella åtgärder i god tid innan försäljning. Erfarenheter har visat att mätta och åtgärdade fastigheter normalt är lättare att sälja och att utgifter för vidtagna åtgärder oftast återbetalar sig flera gånger om. Från och med 1 januari 2009 ska småhus som säljs energideklareras och då bör uppgifter om radonhalt ingå. Läs gärna mer om energideklaration.

Till toppen av sidan