Skriv ut
Dela

Stycka av en tomt - hur gör man?

En fastighet är ett bestämt markområde, till exempel en villatomt. På en fastighet kan det finnas en eller flera byggnader. Att avstycka betyder att man delar en fastighet i två eller flera.

Nästan alla fastigheter på Lidingö har en detaljplan och en fastighetsplan. Alla gällande detaljplaner finns att läsa via vår karttjänst. Om du vill ha hjälp med att tolka detaljplanen eller om du undrar om det finns en fastighetsplan där du bor kan du vända dig till miljö- och stadsbyggnadskontorets kundcenter.

Tidigare kunde ändringar göras i fastighetsplanen utan att detaljplanen ändrades. Numera hör fastighetsplanerna till detaljplanerna. Om du vill stycka av en fastighet som har en fastighetsplan upphävs den gamla fastighetsplanen och ett tillägg görs istället i detaljplanen.

I de få fall då det bara finns en detaljplan men ingen fastighetsplan ska fastighetsägare vända sig direkt till Lantmäteriet med frågan om det är möjligt att stycka av sin fastighet. Lantmäteriet kommer att titta på detaljplanens bestämmelser och samråda med kommunen innan de tar sitt beslut.

Stadens arbete med detaljplaner

Lidingö stads uppgift är att se till övergripande sammanhang när man planerar den yttre miljön. Därför prioriteras sällan små planer som endast omfattar en fastighet. Planläggning, det vill säga själva arbetet med en ny eller ändrad detaljplan, beviljas bara om planarbetet kan komma igång under de närmaste åren. I samband med det politiska beslutet om att en detaljplanen ska ändras görs en tidsplan. Det kan dröja mellan beslutet om att arbetet ska starta och att kontoret börjar arbeta med planen.

När arbetet med att ändra en detaljplan som bara gäller en fastighet kommer igång brukar det ta mellan ett och ett och ett halvt år innan planen är klar och fastigheten går att stycka av. Den som ansökt om en planändring betalar för arbetet. Att göra en ändring i detaljplanen så att det blir möjligt att stycka av en villafastighet brukar kosta mellan 100 000 och 150 000 kronor. Därefter måste fastighetsägaren vända sig till Lantmäteriet för att få stycka av enligt planändringen. Lantmäteriet tar ut en separat avgift för sitt arbete. 

Krav för att få avstycka

För att få stycka av en fastighet i två eller flera mindre måste alla fastigheter bli långsiktigt ändamålsenliga. Oftast handlar det om att de ska bli långsiktigt bra boendemiljöer. Miljö- och stadsbyggnadskontoret gör en bedömning i varje enskilt fall. Kontoret tittar bland annat på topografi, stadsbild, kulturmiljö, tillgänglighet och buller. Dessutom ska det alltid finnas plats för bostadsbyggnad, utevistelse, parkering och infart på alla nya fastigheter.

Du kan inte stycka av din fastighet om det redan pågår ett planarbete eller om genomförandetiden inte gått ut för gällande detaljplan. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt. Genomförandetiden varierar mellan olika planer och kan vara upp till 15 år.

I vissa fall står minsta tomtstorlek i detaljplanen. I övriga fall finns det en riktlinje i stadens översiktsplan om att nya villatomter ska vara minst 800 kvadratmeter.

2014 förändrades plan- och bygglagen så att det i vissa fall är möjligt att ha två bostäder på alla fastigheter, även om det står i detaljplanen att det bara får finnas en. Det har också blivit möjligt att i vissa fall bygga ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus (ett så kallat Attefallhus), samt att bygga till bostadshuset med 15 kvadratmeter (7,5 m² i två våningar) med endast startbesked från bygglovsenheten. Det innebär att nästan alla nya fastigheter måste ha plats för tre bostäder. Till varje bostad ska det finnas plats för parkering och utevistelse. Ofta behöver fastigheterna därför vara större än 800 kvadratmeter, särskilt om någon av fastigheterna har en lång skaftväg.

Ansök om planbesked

Om du vill stycka av din fastighet är det bäst att först ta kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontorets kundcenter, antingen via e-post eller via telefon. Kontoret gör en första bedömning av din fastighet. Förbered gärna en enkel skiss över hur du tänkt att avstyckningen ska se ut.

Om kontoret gör bedömningen att din fastighet är lämplig att stycka av kan du ansöka om planbesked. Ett planbesked är detsamma som att ansöka om en ändring i den befintliga detaljplanen. Det är kommunstyrelsens planutskott som beslutar om miljö- och stadsbyggnadskontoret ska starta ett nytt planarbete eller inte.

Blankett för att ansöka om planbesked hittar du under, Mer information. När du ansökt om planbesked har kommunen fyra månader på sig att svara. Ett planbesked kostar ungefär 22 400 kronor för en villafastighet. Kostnaden tas ut för att täcka handläggarens arbete med att ta fram beslutsunderlag till planutskottet. Därför kostar det lika mycket även om politikerna beslutar att din fastighet inte får styckas av.

Du har alltid rätt att få din planansökan prövad i planutskottet, även om kontoret kommit fram till att din fastighet inte är lämplig att stycka av. Kostnaden blir densamma. Planutskottets beslut går inte att överklaga.

Mer information

Taxor och avgifter
Ansökan om planbesked (ändra eller ta fram en ny detaljplan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Till toppen av sidan