Startsida, Lidingö stad

Sammanträden

Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar och sammanträdesprotokoll. Välj kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd i menyn till vänster.

Protokollen läggs ut en till två veckor efter att sammanträdet ägt rum, eftersom de måste vara justerade innan de kan läggas ut. Det är först när de är justerade som de blir offentliga.
Har du frågor eller vill veta mer om något ärende, kontakta respektive nämndsekreterare eller registrator.

Sök i diariet

Senast ändrad: 2015-01-29

Uppdaterad av:
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: