Skriv ut
Dela

Krisberedskap i Sverige

Det svenska samhällets krisberedskap syftar till att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Vi har alla ett ansvar för att samhället ska vara tryggt och säkert. Kommuner, landsting och myndigheter har ett ansvar för sin egen verksamhet – i vardagen såväl som i kris. Det ansvaret har även privata företag. Av den anledningen är det viktigt med samverkan mellan både privata och offentliga aktörer.

Frivilligorganisationer

För att samhället ska kunna fungera så bra som möjligt är det även viktigt att du själv tar ansvar för din egen trygghet och säkerhet. Om du vill har du dessutom möjlighet att hjälpa andra i en kris genom att till exempel gå med i Lidingös olika frivilligorganisationer. Du kan läsa mer om de frivilligorganisationer som verkar i Lidingö under Krisberedskap i Lidingö stad.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhället i att hantera olyckor och kriser. Det betyder inte att MSB tar över andras verksamheter, men om det behövs hjälper MSB såklart till.

Vad är en kris?

Ordet kris kommer från grekiskans krisis och betyder avgörande vändning, plötslig förändring eller ödesdiger rubbning. En vanlig definition av en kris är att det är en händelse som avviker från det normala, drabbar många människor och kräver snabba beslut och samordnade åtgärder från flera aktörer.

Kriser kan delas in i olika kategorier beroende på omfattning och allvarlighetsgrad.

En störning är en händelse som kan hanteras inom verksamhetens ordinarie organisation eller inom den egna krishanteringsorganisationen.

En allvarlig händelse innebär att den kan medföra risk för:

  • allvarliga skador på person eller egendom
  • allvarliga skador på miljön
  • allvarlig påverkan på samhället eller verksamheten
  • allvarlig negativ påverkan på Lidingö stads varumärke.

En extraordinär händelse är mycket allvarlig och har endast inträffat ett fåtal gånger i Sverige. Om en extraordinär händelse inträffar kan den föranleda att krisledningsnämnden aktiveras. Krisledningsnämnden har mandat att överta hela eller delar av förvaltningarnas verksamhetsområden i den omfattning som anses nödvändig mot bakgrund av händelsens art och omfattning.  

Styrande principer för svensk krishantering

Svensk krisberedskap och krishantering präglas av fyra principer. Dessa principer styr vem som blir ansvarig för vad såväl före, under samt efter en kris.

Svensk krisberedskap och krishantering är uppbyggd utifrån principen om geografiskt områdesansvar. Detta geografiska områdesansvar är indelat
i tre nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Inom varje nivå finnas det en ansvarig organisation som arbetar för inriktning, prioritering och samordning av de åtgärder som behöver vidtas under en allvarlig händelse. På den nationella nivån är det regeringen, på den regionala är det länsstyrelsen och på den lokala nivån finner vi staden som geografiskt områdesansvarig.

Stadens skyldighet

Lidingö stad har ett övergripande områdesansvar inom stadens gränser. Med detta menas att staden har en skyldighet att hantera händelser som hotar, eller kan komma att hota, kommuninvånarnas liv och hälsa och/eller samhällsviktig verksamhet som bedrivs inom staden. Du finner mer information om detta under Krisberedskap i Lidingö Stad.

Utöver principen om geografiskt områdesansvar styrs svensk krishantering även av ytterligare tre principer:

Ansvarsprincipen – Innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under en krissituation.

Likhetsprincipen – Under en kris ska samhällsfunktioner så långt som möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Detta betyder att förändringar inte ska bli mer omfattande än vad situationen kräver och verksamheten ska också, så långt det är möjligt, skötas på samma plats och på samma sätt som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen – En kris ska hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga och regionala insatser. 

Kontakt

Martin Västberg
Säkerhetschef
Tel: 08-731 30 73
E-post: martin.vastberg

Till toppen av sidan