Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här kan du läsa om arbeten som staden genomför under det närmaste året. Håll dig även uppdaterad om stadsutvecklingsprojekt och större byggprojekt.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta vårt kundcenter på telefon: 08-731 33 00.

 • Södra Kungsvägen


  Vad Relining av spill- och dagvattenledning.När Tisdag 17 april kl 20.00 till torsdag 19 april kl 12.00.Varför Spill- och dagvattenledningen behöver renoveras.Hur Arbeten som kan påverka trafiken utförs nattetid och vara klara senast 06 på morgonen. Lastbil kommer att befinna sig i korsningen tidigast 01.00 och vi tar hänsyn till bussen. Lastbilen behövs när vi ska titta i brunnarna och kan enkelt avbrytas om till exempel annan tung trafik behöver passera.Arbeten utförs på Lapplandsvägen och vid korsningen Södra Kungsvägen/Bodalsvägen.Vid eventuella frågor kontakta Björn Sjögren på Aarsleff : 08-594 764 35.
 • Hela Lidingö


  Vad Sand och grus tas bort från vägar, cykelbanor och torg över hela ön.När Arbetet är påbörjat och ska vara klart i mitten av maj.Hur Arbetet börjar runt centrum och fortsätter sedan med bostadsområdena längst ut på södra ön, vi jobbar oss sedan vidare över ön för att avsluta på norra delen. Vägarna sopas i flera omgångar. Har din gata inte blivit sopad i slutet av maj, gör en felanmälan till Lidingö stad.För att underlätta arbetet blir det tillfälligt parkeringsförbud på vissa vägar. Datumparkeringen gäller till sista april, detta också för att göra det möjligt att ta bort sand och grus. Bilar som står felparkerade kan komma att bötfällas.Det kan hända att kranvattnet blir missfärgat under arbetet. Det beror på att vi öppnar brandposter för att fylla på sopmaskinerna med vatten. Då frigörs rostpartiklar på insidan av vattenledningarna, det är dessa som tillfälligt missfärgar vattnet. Det är helt ofarligt och försvinner om man spolar lite längre i kranen.
 • Källängsvägen 6


  Vad Uppställningsplats för byggmaterial.När Vecka 12 till 20
  Varför Fastigheten på Källängsvägen 6 ska renoveras och byggmaterial behöver förvaras.Hur Tre-fyra parkeringsplatser längs med vägen tas i anspråk som upplag av byggmaterial under renoveringstiden. Trottaren påverkas ej mer än att det kan bli mer gångtrafik till och från fastigheten när byggjobbarna bär material till huset. 
 • Högsätra


  Vad Reparation av VA-ledning efter vattenläcka i januari.När Vecka 9 till 18
  Varför VA-ledningar repareras efter en större läcka i januari.Hur Ett schakt grävs mellan parkeringen och Danicahallen. Schaktet kommer att vara öppet för arbete i cirka fyra veckor. Det andra schaktet grävs närmare skolan, precis nedanför slänten. Detta schakt beräknas vara öppet under 5 veckor. Schaktmassorna läggs på grönytor mellan Högsätraskolan och parkeringen vid Danicahallen, delvis i nederkant av pulkabacken.Schakten och schaktmassorna hägnas in. Några parkeringsplatser försvinner under tiden arbetet pågår. 
 • Torsvik


  Vad Dag- och spillvattenanslutningar till kommunens ledningar ska kontrolleras i ett område sydöst om Torsvik.När Veckorna 9 till 15Varför Undersökning av belastningen av regnvatten som kommer ner i avloppsledningarna, så kallat tillskottsvatten. Spillvattenledningen är dimensionerad för att klara avloppsvatten från hushållet, till exempel WC, dusch och tvätt. Felkopplat dag- och dränvatten försämrar reningsresultatet på reningsverket, ökar driftskostnaden och medför risk för utsläpp av orenat vatten. Felkopplingar kan också orsaka källaröversvämningar vid kraftig nederbörd.Hur Arbetet utförs inne på fastigheterna, dock inte i några byggnader. Personal från vår entreprenör Svapipe behöver därför beträda tomter. Undersökningen utförs med ofarlig teaterrök som lätt kan vädras ut. Inför arbetet ber vi er göra följande:Fyll på alla vattenlås som finns i fastigheten. Normalt användande av bland annat toalett, dusch, handfat och diskho gör att vattenlåsen per automatik är fyllda. Det kan finnas golvbrunnar i andra utrymmen som källare, garage eller pannrum som kan vara bra att hälla lite vatten i redan innan vi utför arbetet.Frilägg uppsamlingsbrunnar/spolbrunnar för dagvatten som normalt finns på tomten. Brunnarna är oftast synliga på tomten men kan ibland ligga dolda under gräsytan. De är till för att man då och då ska kunna rensa dem för att förebygga att dränering och stuprör slammar igen vilket i förlängningen kan skapa fuktskador på fastigheten. Alla brunnar som är synliga på tomtmark kommer att tömmas av Svapipe vilket bara är en fördel för er.Vid eventuella frågor:Svapipe ABDennis Skoglund 0733-69 36 04Linus West 0733-69 36 07
 • Kyrkstråket


  Vad Avrinningen av dagvatten vid Kyrkvägen måste förbättras. I samband med detta anläggs ett grönt stråk längs med den gamla banvallen.Var I första hand på norra sidan av Kyrkvägen. Börjar vid korsningen Kyrkvägen-Lejonvägen och avslutas vid korsningen Kyrkvägen-Läroverksvägen.När Arbetet påbörjas i januari och beräknas klart till sommaren 2018.Varför Dagvattnet som idag rinner längs med vägbanan direkt ut i Kyrkviken för med sig föroreningar från trafiken. Genom att förändra vissa kantstenar, dika marken och anlägga stenkistor ska vattnet istället ledas ner lokalt i grönytor. Näringsämnen och föroreningar infiltrerar då jorden och tas upp av vegetationen innan vattnet rinner vidare ut i Kyrkviken.Längs den gamla banvallen, mellan körbanan och gång- och cykelvägen planterar vi olika träd och buskar som på ett naturligt sätt skyddar och ger lä för fotgängare och cyklister. Täden är av varierande höjd och form och skapar tillsammans med högväxande buskar ett lummigare och grönare stråk. I höjd med det gamla stationshuset planerar vi perenner för att färgoch blomster. Det bli också fler bänkar längs stråket.Hur Inga arbeten kommer att ske i själva körbanan men delar av ett körfält kan tillfälligt stängas av. Kortare sträckor av gång- och cykelvägen kan komma att ledas om tillfälligt.
 • Larsberg – upprustning av park


  Vad
  Hela Larsbergsparken håller på att ses över för att få en helhet som knyter an till nybyggnationen av kvarteret Klockbojen, norr om parken. Vi kommer att rusta upp både grönytor och lekparken i Larsberg.
  Var
  Larsbergsparken i Larsberg. 
  När
  Gallring av grönytor i och runt parkern skedde under våren 2017. Byggstart för upprustningen startar tidigast i höst. Hela arbetet beräknas vara klart under senhösten.
  Varför
  Den befintliga lekparken rustades 2011 och är i gott skick. Parken behöver dock kompletteras för att kunna erbjuda lek och vistelse för blandade åldrar och även ge utrymme för fler barn och ungdomar. Det var många år sedan vi röjde i parken, därför finns behov av ett mer omfattande arbete, så att andra träd får ljus, näring och plats att växa och utvecklas.
  En detaljplan har antagits (Klockbojen 2 och 4) i direkt anslutning till Larsbergsparken.  John Mattson kommer att  bygga 80 nya lägenheter och 80 studenbostäder där. Det betyder att fler människor kommer att använda parken och röra sig i området. 
  Hur
  Under visst arbete använder vi motorsåg och skogsmaskiner under dagtid. Vi ber om ursäkt för visst buller.
  Delar av Larsbergsparken kommer att stängas av i samband med upprustningen. Lekutrustning ska tas bort eller bytas ut, annan ska installeras och ledningar kommer att kontrolleras.När Klockbojen ska byggas kommer byggtrafik att röra sig i och intill parken. Då kommer vi att stänga av delar av parken för att göra det säkert för besökarna.

Mer information
Till toppen av sidan