Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här kan du läsa om arbeten som staden genomför under det närmaste året. Håll dig även uppdaterad om stadsutvecklingsprojekt och större byggprojekt.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon: 08-731 33 03.

 • Larsberg – upprustning av park


  Vad
  Hela Larsbergsparken håller på att ses över för att få en helhet som knyter an till nybyggnationen av kvarteret Klockbojen, norr om parken. Vi kommer att rusta upp både grönytor och lekparken i Larsberg.
  Var
  Larsbergsparken i Larsberg. 
  När
  Gallring av grönytor i och runt parkern skedde under våren 2017. Byggstart för upprustningen startar tidigast i höst. Hela arbetet beräknas vara klart under senhösten.
  Varför
  Den befintliga lekparken rustades 2011 och är i gott skick. Parken behöver dock kompletteras för att kunna erbjuda lek och vistelse för blandade åldrar och även ge utrymme för fler barn och ungdomar. Det var många år sedan vi röjde i parken, därför finns behov av ett mer omfattande arbete, så att andra träd får ljus, näring och plats att växa och utvecklas.
  En detaljplan har antagits (Klockbojen 2 och 4) i direkt anslutning till Larsbergsparken.  John Mattson kommer att  bygga 80 nya lägenheter och 80 studenbostäder där. Det betyder att fler människor kommer att använda parken och röra sig i området. 
  Hur
  Under visst arbete använder vi motorsåg och skogsmaskiner under dagtid. Vi ber om ursäkt för visst buller.
  Delar av Larsbergsparken kommer att stängas av i samband med upprustningen. Lekutrustning ska tas bort eller bytas ut, annan ska installeras och ledningar kommer att kontrolleras.När Klockbojen ska byggas kommer byggtrafik att röra sig i och intill parken. Då kommer vi att stänga av delar av parken för att göra det säkert för besökarna.
 • Södra Kungsvägen - Dalénum, cirkulationsplats


  Vad
  Arbetet vid Dalénum innehåller flera olika delar:
  • En ny cirkulationsplats i korsningen Mjölksurrevägen och Södra Kungsvägen
  • En ny in- och utfart till Dalénum
  • En ny gång- och cykelväg
  • Det ska även byggas en gång- och cykeltunnel som förbinder Södra Kungsvägen med Agatorget och Dalénum.
  Var
  Södra Kungsvägen, vid Dalénum.
  När
  September 2016 till årsskiftet 2017/2018.
  Varför
  Arbetet genomförs för att det ska bli enklare att ta sig till och från Dalénum från Södra Kungsvägen. 
  Hur
  Mellan november 2016 och maj 2017 leds trafiken om till en tillfällig väg, som går längs Södra Kungsvägens norra sida. För att färdigställa cirkulationsplatsen dras den tillfälliga vägen om till den södra sidan i slutet av maj 2017 fram till att platsern är färdigställd. I samband med det kommer infarten till Mjölksurrevägen vara avstängd för biltrafik från Södra Kungsvägen fram till årsskiftet 2017/2018.
  För att ta sig till och från Aga station och Dalénum används en tillfällig gång- och cykelväg.
  Läs mer om den tillfälliga vägen.
 • Zetterbergsvägen - upprustning av dammen


  Vad
  Vi ska rusta upp Zetterbergsdammen med omkringliggande park, som ligger i direkt anslutning till Zetterbergsvägen.
  Var
  Zetterbergdammen, längs Zetterbergsvägen (genomfartsväg mellan Norra Kungsvägen och Stockholmsvägen).
  När
  Byggstart beräknad till september/oktober 2017.
  Varför
  Zetterbergsdammen är eftersatt och behöver rustas upp rejält för att öka biologisk mångfald och omhänderta dagvatten (smutsigt vägvatten m.m.). Upprustningen ska göras så att hela det omkringliggande parkområdet upplevs som trevligare och tryggare.
  Hur
  För att ta hänsyn till de fridlysta groddjuren (stor och liten vattensalamander) kommer vi att renovera dammen i två etapper med trolig start under hösten 2017. Arbetet med dammen kan då vara klart i mars 2019.
  Idag fylls Zetterbergsdammen på med färskvatten. Studier visar att gatans dagvatten kan ledas om för att förse dammen med vatten. På så sätt skulle vi minska förbrukningen av färskvatten och ta tillvara dagvattnet.Slutgiltigt beslut om tidplan och inriktinga ska fattas i teknik- och fastighetsnämnden 30 augusti.
 • Bodals pendlarparkering 
  – utökning av p-platser


  Vad
  Vi ska utöka pendlarparkeringen med cirka 48 platser. Dessutom ska vi se över dagvattenhanteringen vid parkeringen och flytta återvinningsstationen något.
  Var
  I anslutning till den befintliga pendlarparkeringen vid Bodals station. Samma infart från Södra Kungsvägen ska användas.

  När
  Byggstart i början av eptember 2017 och arbetet ska vara klart runt årsskiftet 2017/18.
  Varför
  Under 2016 byggdes den första pendlarparkeringen i Lidingö stad. Den har idag 46 parkeringsplatser och det finns behov av fler. Vi har därför fått i uppdrag att utöka parkeringen med ungefär lika många p-platser till.
  Området, där befintliga pendlarparkeringen finns och där en utökning kommer att förläggas, innehåller mycket vatten i marken. Därför behöver vi se över hur hanteringen av dagvattnet kan förbättras.Hur
  Beslut är fattat av teknik- och fastighetsnämnden.

 • Bodalsvägen – utreda och förbättra trafiksituationen


  Vad
  Vi ska se över trafiksituationen för alla trafikslag på Bodalsvägen Planen är att utreda:
  • Hur vägen kan bli mer trafiksäker för alla
  • Framkomligheten för gående och cyklister
  • Hur hastigheterna ska vara anpassade i enlighet med hastighetsplanen
  • Parkeringssituationen
  Stadens budget för 2017 är godkänd men inget beslut är fattat om vad som ska göras på Bodalsvägen. I en förstudie kommer vi att utreda och ta fram på förslag på vad som kan göras.Var
  Bodalsvägen, området Baggeby-Bodal.
  När
  Förstudie och projektering 2017. Byggstart beräknas till 2018.
  Varför
  För att skapa en god framkomlighet och högre säkerhet genom bättre samspel mellan gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik.
  Hur
  Under året gör vi en förstudie för att se vad som behöver göras och hur vi ska prioritera. En viktig del i detta är att höra vad du som bor eller arbetar i området tycker om situationen för gående, cyklister och bilister. Vi gör intervjuer i området och en digital enkät kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats (under juni samt i september 2017).
  Förstudien kommer att resultera i ett antal förslag och åtgärder, och det som beslutas kommer att genomföras med start 2018.


Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Kundcenter
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats

Till toppen av sidan