Hur följer staden upp kvalitet på skolmaten?

Svar på din fråga: Det sker på flera sätt bland annat genom dialog i olika forum.
Vi deltar i möten med respektive matråd där elevrepresentanter framför synpunkter och förbättringsönskemål vid behov.

Vi analyserar också de brukarenkäter som entreprenörerna genomför årligen. Av dessa framgår bland annat vad barnen tycker om maten. Även där lämnas synpunkter och förbättringsönskemål som stadens kostansvarige tar upp med entreprenörerna för åtgärder.

I snitt äter 86-90 procent av barnen skollunchen på Lidingö. Skillnaden till 100 procent kan till delar förklaras av frånvaro.

Till toppen av sidan