Kan vi få mer närproducerade råvaror i skolmaten?

Svar på din fråga: Den frågan är lite för komplex för att enkelt kunna besvaras.
Man måste definiera vad som menas med "närproducerat". Hur långt bort är "nära"? Är "närproducerat" olika långt bort beroende på vilka råvaror det gäller?
Man behöver motivera varför kravet ställs. Det kan till exempel vara av miljöskäl.
 
Sen ska kraven gå att följa upp om vi ställer dem i kommande upphandling.

Dessutom måste vi följa kraven i Lagen om offentlig upphandling (LOU). Där anges att upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer likvärdigt och på ett icke diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandling ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas.
 
Den sista men kanske svåraste förutsättningen är att det ska finnas tillräckligt många leverantörer som kan leverera det vi önskar så att konkurrensen tas tillvara vid utvärderingen av anbuden.

Till toppen av sidan