Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ungdomars levnadsvillkor synad i Stockholmsenkäten

Under våren 2022 har elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 deltagit i Stockholmsenkäten. Syftet med enkäten är bland annat att kartlägga drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa och mobbning. 25 av länets 26 kommuner ingår i enkäten.

Entrén till Hersby gymnasium

Entrén till Hersby gymnasium. Foto: Sten Schüssler

Det huvudsakliga syftet med Stockholmsenkäten är att kartlägga och följa utvecklingen över tid när det gäller ungdomars levnadsvillkor. Det är kommunerna som genomför undersökningen och Länsstyrelsen som sedan sammanställt materialet. Kunskapsunderlaget ska bidra till det förebyggande arbetet rörande tobak, alkohol, narkotika samt spel, brott, utsatthet för brott samt psykisk ohälsa. I år besvarade 985 elever på Lidingö enkäten. En svarsfrekvens på 85 procent, vilket är den högsta siffran sedan mätningarna startade.

- På Lidingö är förändringarna jämfört med föregående mätning små men inom några områden märks en del förändringar som är värda att notera. Bland annat fortsätter snusning att öka bland flickor och då framför allt användning av vitt snus. Det pågår tyvärr en massiv marknadsföring som lockar många att prova. De flesta trivs i skolan och allt färre skolkar, säger Karolina Hellberg, preventionssamordnare i Lidingö stad.

Stockholmsenkäten utförs i majoriteten av Stockholms läns kommuner, årets enkät i 25 av 26 länets kommuner. Totalt svarade 32 976 elever på enkäten.

Flickor dricker mer alkohol

Andelen elever som spelar för pengar ökar medan narkotikaanvändandet minskar något. Rökningen ökar när e-cigaretter räknas in men har minskat om man inte räknar e-cigaretter. Alkoholkonsumtionen bland unga visar inte på några stora förändringar. Flickor har dock ökar sin alkoholkonsumtion och i jämförelse med andra kommuner i Stockholm dricker Lidingöungdomarna mer. En mindre andel än vid förra mätningen uppger att de använt hot och våld och en större andel anger att de inte utsatts för våld.

- Lidingö stad och polisen har ett samverkansavtal för att på bästa sätt kunna arbeta brottsförebyggande, där ett av fokusområdena är ungdomar. Utöver detta genomförs en rad aktiviteter, till exempel satsar vi på att utöka utbudet av föräldraskapsstöd och via samverkan med föreningslivet ordnas nattvandringar, men inflödet av narkotika måste hanteras och uppmärksammas mycket mera, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Det fortsätter vara stora skillnader mellan flickor och pojkar i hur trygg man känner sig i sitt bostadsområde där flickor i betydligt högre utsträckning än pojkar uppger att de känner sig otrygga. I jämförelse med andra kommuner tillhör Lidingöeleverna de som känner sig mest trygga när de befinner sig utomhus kvällstid.

Unga mår allt sämre

Även om Lidingö tillhör de kommuner där unga svarar att de har en god psykisk hälsa syns en trend över tid att av sämre psykiskt välbefinnande och där flickor upplever att de mår sämre än pojkar. Över tid finns en tydlig trend av sämre psykiskt välbefinnande bland eleverna, där flickor fortsatt upplever att de mår sämre än pojkar.

- Vi måste ta på största allvar den ökande psykiska ohälsan och vända trenden. Därför kraftsamlar vi för psykisk hälsa och fokuserar på några av de områden som Svenska Läkaresällskapet pekar ut som vetenskapligt belagda åtgärder. Det handlar bland annat om att öka den fysiska aktiviteten i anslutning till skolan och att tidigt upptäcka och ge stöd till unga med ökad risk för psykisk ohälsa. Därför satsar vi bland annat på skolgårdar som uppmuntrar till fysisk aktivitet, på fler specialpedagoger och på läs- och skrivutveckling, säger Suzanne Liljegren (L), ordförande i utbildningsnämnden

Om Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer med mera. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2.

Stockholmsenkäten har i olika former genomförts sedan 1970-talet och Lidingö stad har deltagit sedan 2014. I årets undersökning ingår samtliga kommunala skolor på Lidingö. Även de fristående skolorna har tillfrågats och flera har deltagit.

Till toppen av sidan