Skriv ut
Dela

Ledighet

Ledighet är inte en ovillkorlig rätt för eleven. Innan beslut gör skolan en prövning av vad som talar för och emot begäran av ledigheten.

Lidingö stad följer skollagen vilket innebär att ”en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter”. Det innebär också att beslut om längre ledighet endast får tas om det finns synnerliga skäl.

Kortare ledighet

Klassföreståndare eller mentor får bevilja ledighet i högst fyra  dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår.

Längre ledighet

Rektor beslutar om längre ledighet efter en samlad bedömning av elevens situation. Det som ligger till grund beslutet är:

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheterna för eleven att kompensera den förlorade undervisningen
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

Tänk på att en elev har inte rätt till extraundervisning om ansökan beviljas, utan eleven måste själv ta igen den missade undervisningen.

Ansökan om ledighet

Du som vårdnadshavare ansöker om ledighet via Vklass. Du måste lämna in ansökan senast två veckor före den avsedda ledigheten.

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan