Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Detaljplan i Rudboda granskas - tyck till

En ny detaljplan har tagits fram för att kunna bygga gruppbostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Rudboda. Detaljplanen ställs ut för granskning fram till den 17 oktober och du som Lidingöbo kan lämna synpunkter.

Flygfoto över fastigheten som  är inringad.

Flygfoto över fastigheten Palmen 1.


Förslaget till ny detaljplan för fastigheten Palmen 1 var på samråd 7 mars–4 april, 2023. Utifrån inkomna synpunkter har förslaget reviderats något och ställs nu ut för granskning mellan den 12 september och 17 oktober, 2023.

Tidigare plats för kyrka

På fastigheten Palmen 1, på Nilstorpsvägen 1 i Rudboda, stod tidigare en vandringskyrka som revs sommaren 2022. Den nya detaljplanen innebär att användningsområdet ändras till bostäder. Här planeras en gruppbostad med som högst sex lägenheter att byggas, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

–Det finns ett behov av nya gruppbostäder på Lidingö, vilket vi vill tillgodose. Samtidigt är det viktigt att nya byggnader anpassas till omkringliggande miljö och bebyggelse. Till exempel ska vi se till att träd längs Norra Kungsvägen får stå kvar, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Boendet föreslås utformas i två våningar varav den ena som suterrängvåning mot söder. Den nya byggnaden ska utföras med hög gestaltningsambition, god materialkvalitet och väl utformade detaljer. Taket föreslås vara sadeltak.

Detaljplanen möjliggör en fastighetsreglering så att träd längs Norra Kungsvägen kan behållas genom att en del av Palmen 1 regleras som naturmark, som föreslås överföras till intilliggande fastighet.

Lämna synpunkter

Förslaget till ny detaljplan är utställt för granskning i Lidingö stadshus under perioden 12 september–17 oktober, 2023. Planhandingarna finns också digitalt på lidingo.se/detaljplaner. De justeringar som gjorts utifrån inkomna synpunkter vid samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse.

Under granskningsperioden har du som Lidingöbo möjlighet att tycka till. Synpunkterna ska vara skriftliga och det ska framgå vem som är avsändare. Det är viktigt att framföra synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden för att senare ha rätt att överklaga beslut i ärendet.

Posta dina synpunkter till:
Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Eller skicka e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Beslut om den nya detaljplanen för Palmen 1 beräknas fattas före årsskiftet 2023/2024.

Till toppen av sidan