Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Markanvisningstävling - ny förskola i Islinge

Vi bjuder in exploatörer till en markanvisningstävling för att uppföra en ny förskola på stadens mark i Islinge. Marken kommer att upplåtas med tomträtt. Tävlingen pågår mellan den 30 juni och 26 september 2022.

Tre barn och en vuxen i utomhusmiljö, en av barnen håller i ett förstoringsglas.

Foto: Micke Lundström

Tävlingen vänder sig till exploatörer som vill uppföra en förskola på stadens mark inom detaljplanen Islinge förskola, fastigheten Lidingö 7:252, i stadsdelen Islinge. Bebyggelsen ska uppföras i enlighet med detaljplanens bestämmelser och stadens övriga riktlinjer.

Fram till den 26 september är exploatörer välkomna att skicka in bidrag som beskriver vad man tänkt bygga och hur det ska se ut. Staden avgör sedan vilket företag som ska erbjudas rätt att bebygga marken.

Tidplan

Tävlingsförslag ska ha kommit Lidingö stad tillhanda senast den 26 september 2022. Därefter utvärderar en grupp av stadens politiker och tjänstemän förslagen. Efter tävlingstidens utgång utses en vinnare som staden arbetar vidare med för att genomföra projektet och ett markanvisningsavtal tecknas. Avtalet innebär att vald exploatör under en begränsad tid och under givna villkor får ensamrätt att förhandla om tomträttsavtal och genomförandeavtal med Lidingö stad för att uppföra en förskola på fastigheten. Beslut om vinnare i tävlingen beräknas fattas under det fjärde kvartalet 2022.

Mark­anvisningstävlingen gör det möjligt för staden att styra ut­vecklingen av området utan att själv agera byggaktör.

Ersätter Islinge förskola

Byggnaden och den blivande förskolan ska ersätta nuvarande Islinge förskola, som stängs i juni 2022. Det tillfälliga bygglovet för den paviljong som Islinge förskola bedrivits i de senaste åren har löpt ut. Den nya detaljplanen tillåter att en ny förskola, med plats för upp till 110 förskolebarn jämfört med dagens 70, uppförs inom fastigheten. Den nya förskolan ska enligt beslut drivas i privat regi.

Helhetssyn och livslångt lärande

Utbildningen i Lidingös förskolor ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där utveckling och lärande tillsammans med omsorg om barnens välbefinnande och trygghet bildar en helhet. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt.

Karbild  över Lidingö med en plats markerad med röd ring.
Till toppen av sidan