Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Samråd om detaljplan för "Tindrahuset"

Nu går det att tycka till om planen för "Tindrahuset" och de närliggande fastigheterna. Mellan den 2 och 30 november är förslaget till ny detaljplan ute på samråd, med öppet hus i stadshuset den 16 november.

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Lejonet 43 i stadsdelen Hersby. Vi ställer nu ut planförslaget för samråd för att få in synpunkter.

Villan uppfördes 1921 och syns från Lidingö centrum och Lejonvägen. Den har på senare år inrymt ett kafé - det var det som hette Tindra - men står i dag tom och är förfallen, vandaliserad och brandskadad.

Fastighetsägaren har vid ett flertal tillfällen ansökt om att få riva huset, men eftersom villan bedöms som kulturhistoriskt värdefull har staden velat att den i stället bevaras och restaureras. Dock är huset nu i så pass dåligt skick att miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att ett alternativ kan vara att det rivs och ersätts med en ny byggnad. I så fall ska den nya ersättningsbyggnaden ha ett utseende som liknar den gamla.

Det kan även ges möjlighet att uppföra två nya friliggande enbostadshus på fastigheten bredvid dagens villa. Också de byggnaderna behöver då byggas i klassisk stil så att de passar väl in i den kulturhistoriska miljön från tidigt 1900-tal.

Staden vill dessutom förse den närliggande kontorsbyggnaden i rött tegel på Lejonvägen - där Lidingö tidning låg - med rivningsförbud. Kontorsbyggnaden från 1954-56 har kulturhistoriska värden och är redan i dag skyddad med varsamhetsbestämmelser i detaljplanen.

Samråd 2-30 november, med öppet hus 16 november

Vi ställer nu ut planförslaget för samråd för att få in synpunkter. Samrådet hålls mellan den 2 och 30 november.

Staden bjuder in till öppet hus tisdagen den 16 november med drop-in mellan kl 17.00 och 18.30 i stadshuset, lokal Bergholmen. Då finns möjlighet att ställa frågor till staden.

Under samrådet får myndigheter och Lidingöbor tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och det ska framgå vem som är avsändare.

Skicka synpunkterna till:

Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Eller skicka e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.

Till toppen av sidan