Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Dalénum

Lidingös nyaste stadsdel Dalénum ligger vid Lidingös södra strand. Området var länge basen för Lidingös näringsliv och den gamla Aga-fabriken i området är ett industrihistoriskt minnesmärke. Stadsdelen beräknas vara färdigbyggd 2025.

Lidingös nya levande stadsdel

Dalénum har utvecklats från ett industriområde till en modern och levande stadsdel med attraktiva bostäder i kombination med kommersiell verksamhet. Med lägenheter i olika storlek och ägarfomer vill vi göra det möjligt för människor i olika livssituationer att bo här.

Tryggt och hälsosamt

Stadsdelen präglas av ett hälsotänk och utvecklas utifrån grunderna trygghet, säkerhet, aktivitet och vila. Stora resurser satsas på en attraktiv strandpromenad, bryggor, idrottshall, gångstråk och parker.

Goda kommunikationer

De goda kommunikationerna gör att närheten till Stockholms innerstad blir mycket påtaglig för dem som bor eller arbetar i Dalénum. Vägförbindelserna är utmärkta och Lidingöbanan trafikerar området. Byggstarten var 2010 och Dalénum planeras vara färdigställt år 2025.

Anmäl intresse för bostad

Kontakta JM om du vill anmäla intresse för en bostad.

JM:s webbplats Länk till annan webbplats.

På gång i området

De första bostäderna i Dalénum började byggas 2010, de första familjerna flyttade in 2012 och hela området planeras vara färdigt 2025.

Vad har hänt?

Successivt står allt fler fastigheter klara och området expanderar. För att det ska bli mer tillgängligt att ta sig till området har vi byggt en cirkulationsplats, med en infart till Dalénum, samt en tunnel för gående och cyklister under Södra Kungsvägen. Gatubelysningen på Agavägen har förbättrats. Den nya strandlinjen med gångstråk och Agaparken blev klar under 2021 i anslutning till bostadsprojektet Fyrtornet/ Parkhuset.

Vad pågår just nu?

 • JM uppför Uppfinnaren Dalénum med 58 ägarlägenheter för inflyttning hösten 2022.
 • Fram till och med augusti 2022 råder begränsad framkomlighet på nuvarande Brostugevägen.
 • Den allmänna parkeringsanläggningen på båda sidor om Brostugevägen upphör att gälla från och med den 22 augusti, 2022. Området kommer att stängslas in inför byggnationen av den nya simhallen.

Vad händer framöver?

 • Lidingö stad kommer under hösten 2022 att börja bygga en ny simhall bredvid den nya fotbollsplanen. Simhallen beräknas vara klar hösten 2025.
 • Brostugevägen kommer att få en ny sträckning, öster om Uppfinnaren, under hösten 2022. Vägen färdigställs av JM och bussarna omdirigeras i samband med inflyttningen i Uppfinnaren.
 • Dalénparken övertas av staden den 15 oktober 2022. Utöver simhallstomten kommer den att användas som materialupplag för att säkra materialleveranser och undvika förseningar.
 • Exploateringen fortsätter tills hela området är färdigbyggt, omkring år 2025.

Parkeringsplatser

JM ansvarar för att det byggs parkeringsplatser i området. Staden reglerar hur länge man får parkera och ansvarar för att det byggs 1,2 parkering per lägenhet enligt avtal.

 • All parkering för boende ska främst anordnas på fastighetsmark.
 • Till de lägenheter som hittills byggts har JM anordnat ungefär lika många parkeringsplatser i garage.
 • På allmän platsmark finns cirka 200 parkeringsplatser.
 • Mellan klockan 09.00 och 17.00 kan du stå parkerad i högst 3 timmar.
  På några platser kan du stå 24 timmar. Tidsbegränsingarna gäller vardag utom vardag före söndag och helgdag.
 • På vissa platser, till exempel Agavägens nedre del närmast kajen, gäller 3-timmarsparkering med p-skiva dygnet runt, alla dagar i veckan. Var uppmärksam på skyltningen.
 • Inom området finns ett parkeringsgarage med gott om plats, där det är tillåtet att parkera upp till 24 timmar. 
 • De verksamheter som finns i området har särskilda parkeringsplatser.

Avgifter

Idag tas ingen avgift ut för parkering på allmän platsmark. Det som styr parkering på allmän platsmark är tidsbegränsningen.

Varför tidsbegränsad parkering?

 • Tidsbegränsningen ska hindra fordon från att stå långtidsuppställda och i stället skapa plats för boende, besökare och verksamheter i området.
 • Tidsbegränsningen på 3 timmar på vardagar skapar parkeringsmöjligheter för besökare, hemtjänst och näringsliv.
 • Tidsbegränsningen på 24 timmar skapar möjligheter för besökare och boende att parkera längre tid där trycket på parkering är lägre.
 • Alla har samma möjlighet att parkera över natten och helgen.

Ny förskola

Den nya förskolan i Dalénum, fasad

Den nya förskolan i Dalénum, fasad

Lidingö stad har tecknat ett markanvisningsavtal med Hallskär AB (org.nr 556638-7279) för en förskola på fastigheten Geodimetern 4 i Dalénum.

Hallskär AB utsågs av staden som vinnare efter en markanvsiningstävling 2020. Ett startbesked har meddelats byggherren i februari 2022 vilket innebär att de har två år på sig att påbörja bygget.

Kontakt
Till toppen av sidan