Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Markanvisningstävling, ny förskola i Islinge

Lidingö stad bjuder in exploatörer till en markanvisningstävling för att uppföra en ny förskola på stadens mark i Islinge. Marken kommer att upplåtas med tomträtt. Tävlingen pågår mellan den 30 juni och 26 september 2022.

Karta över Lidingö med en plats markerad.

Tävlingen vänder sig till exploatörer som vill uppföra en förskola på stadens mark inom detaljplanen Islinge förskola, fastigheten Lidingö 7:252, i stadsdelen Islinge. Bebyggelsen ska uppföras i enlighet med detaljplanens bestämmelser och stadens övriga riktlinjer. Exploatörer är välkomna att skicka in bidrag som beskriver vad man tänkt bygga och hur det ska se ut.

Tidplan

Tävlingsförslag ska ha kommit Lidingö stad tillhanda senast den 26 september 2022. Därefter utvärderar en grupp av stadens politiker och tjänstemän förslagen. Efter tävlingstidens utgång utses en vinnare som staden arbetar vidare med för att genomföra projektet och ett markanvisningsavtal tecknas. Avtalet innebär att vald exploatör under en begränsad tid och under givna villkor får ensamrätt att förhandla om tomträttsavtal och genomförandeavtal med Lidingö stad för att uppföra en förskola på fastigheten.

Beslut om vinnare i tävlingen beräknas fattas under det fjärde kvartalet 2022.

Ersätter Islinge förskola

Byggnaden och den blivande förskolan ska ersätta nuvarande Islinge förskola, som stängs i juni 2022. Det tillfälliga bygglovet för den paviljong som Islinge förskola bedrivits i de senaste åren har löpt ut. Den nya detaljplanen tillåter att en ny förskola, med plats för upp till 110 förskolebarn jämfört med dagens 70, uppförs inom fastigheten. Den nya förskolan ska enligt beslut drivas i privat regi.

Helhetssyn och livslångt lärande

Utbildningen i Lidingös förskolor ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där utveckling och lärande tillsammans med omsorg om barnens välbefinnande och trygghet bildar en helhet. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt.

Karta över  del av Lidingö med en fastighet markerad

Lämna förslag, kontakt och frågor

Lämna förslag

Intresserade exploatörer ska lämna sitt förslag i stadshusets reception i ett förseglat kuvert, senast 26 september 2022. Förslaget ska vara på svenska. Tävlingsbidraget märks: ”Markanvisning Islinge förskola”. Förslaget ska levereras på USB-sticka enligt en checklistan i dokumentet ”Inbjudan”. Förslaget ska även levereras i en omgång utskrivna planscher i A4 eller A3. För att bidraget ska anses komplett ska tävlande lämna in bidragshandlingar enligt checklista i slutet av ”Inbjudan”. Lidingö stad reserverar sig för att inte beakta bidrag som inte är kompletta och tydliga.

Kontakt och frågor

Kontaktperson är Anna Lindqvist, exploateringsingenjör, Lidingö stad.

Samtliga frågor under tävlingstiden ställs skriftligen via e-post: anna.lindqvist@lidingo.se

Frågor kommer att besvaras efter den 15 augusti.

Kontakt
Till toppen av sidan