Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Markanvisningstävling, ny förskola i Islinge

Lidingö stad bjöd mellan den 30 juni och 6 september 2022 in exploatörer till en markanvisningstävling för att uppföra en ny förskola på stadens mark i Islinge. Efter utvärdering av bidagen planeras en vinnare att utses före årets slut.

Karta över Lidingö med en plats markerad.

Tävlingen vände sig till exploatörer som vill uppföra en förskola på stadens mark inom detaljplanen Islinge förskola, fastigheten Lidingö 7:252, i stadsdelen Islinge. Bebyggelsen ska uppföras i enlighet med detaljplanens bestämmelser och stadens övriga riktlinjer. Marken kommer att upplåtas med tomträtt.

Ersätter Islinge förskola

Byggnaden och den blivande förskolan ska ersätta Islinge förskola, som stängdes i juni 2022. Det tillfälliga bygglovet för den paviljong som Islinge förskola bedrevs i hade löpt ut. Den nya detaljplanen tillåter att en ny förskola, med plats för upp till 110 förskolebarn (tidigare 70) uppförs inom fastigheten. Den nya förskolan ska enligt beslut drivas i privat regi.

Helhetssyn och livslångt lärande

Utbildningen i Lidingös förskolor ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där utveckling och lärande tillsammans med omsorg om barnens välbefinnande och trygghet bildar en helhet. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt.

Nästa steg

Nu pågår utvärdering av de inkomna anbuden. En vinnare av tävlingen planeras att utses före utgången av 2022. Staden jobbar sedan vidare med vinnaren för att genomföra projektet och ett markanvisningsavtal tecknas. Avtalet innebär att vald exploatör under en begränsad tid och under givna villkor får ensamrätt att förhandla om tomträttsavtal och genomförandeavtal med Lidingö stad för att uppföra en förskola på fastigheten.

Karta över  del av Lidingö med en fastighet markerad

Frågor och svar

Samtliga frågor ställda under tävlingsperioden redovisas här. Baskarta finns publicerad under fliken dokumentation.

Fråga: Det står i inbjudan att ”VA-anslutning finns. Utökad anslutningsavgift för VA kan tillkomma.” Ska anslutningsavgift betalas när VA-anslutning redan finns? Finns det risk för att såväl anslutningsavgift + utökad sådan ska betalas? Eller är det bara (eventuell) utökad anslutningsavgift som kan bli aktuell? Vad grundar sig i så fall den avgiften på och hur beräknas den?

Svar: Det är inte en ny VA-anläggningsavgift som avses utan bara eventuell utökad avgift som kan tillkomma för exempelvis utökad byggnadsarea. I det fall det önskas exempelvis uppdimensionering eller flytt av VA-serviser tillkommer en kostnad för det.

Exakt hur anslutningsavgiften beräknas går att utläsa i Lidingö stads VA-taxa under Anläggningsavgifter. Anläggningsavgiften beräknas utifrån en grundavgift, tomtyteavgift, byggnadsyteavgift per BYE (per 200m2), samt vilka tjänster som önskas.

Fråga: Räcker det med registreringsbevis för exploatörens bolag samt redogörelse för koncernstrukturen eller behövs registreringsbevis även för moderbolag och koncernmoder (utländska bolag)?
Svar: Det räcker med registreringsbevis för exploatörens bolag.

Fråga: Räcker det med årsredovisning för exploatörens bolag eller behövs det även för moderbolag och koncernmoder?
Svar: Vi behöver årsredovisning för alla tre bolagen.

Fråga: För referensobjekt räcker det att pågående projekt är under bygglovsprövning, bygglov är beviljat eller att byggnation är pågående?
Svar: Något av referensprojekten bör vara färdigställt. Om det inte finns något sådant så bör referensprojektet vara under byggnation.

Fråga: Under rubriken Dagvatten står det ”Dagvattenhanteringen ska i första hand ske i enlighet med intentionen i Stockholm stads riktlinjer för dagvatten (Lidingö stads dagvattenpolicy är för närvarande under revidering).” medan i checklistan för anbudsgivare har ni skrivit ”Redovisa hur dagvatten ska hanteras i första hand i enlighet med Lidingö Stads dagvattenpolicy och i andra hand efter Stockholm stads riktlinjer för dagvatten.” Vilka riktlinjer ska vi följa?
Svar: Den som står i checklistan ”Redovisa hur dagvatten ska hanteras i första hand i enlighet med Lidingö Stads dagvattenpolicy och i andra hand efter Stockholm stads riktlinjer för dagvatten.”

Fråga: Den planerade infartsparkeringen som staden ansvarar för innehåller cirka 15 platser enligt er illustration. Inför vår planering av förskolans parkering och övriga hårdgjorda ytor med inlastning, osv undrar vi om illustrationen är ”helig” eller om det går att justera platsernas exakta läge. Syftet är naturligtvis att om vi hittar en bättre totallösning på ytan så föreslår vi det, fullt medvetna om att infartsparkeringen sett till antal platser ska vara oförändrad.
Svar: När detaljplanen togs fram gjordes en noggrann och genomtänkt parkeringslösning (se illustrationsplan) och vi ser helst att den ligger fast. För förtydligande så är det endast rödmarkerad parkeringsyta som ska tillhöra förskolan. Den grå parkeringsytan utgör allmän platsmark och här ska staden anlägga ny infartsparkering.

Fråga: Vilka sitter i tävlingens utvärderingsgrupp?
Svar: I och med det förestående valet kan vi inte svara mer än att det är kommunalråden och ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnd som sitter i utvärderingsgruppen.

Fråga: Var bedömer Lidingö stad att barnen kommer att komma ifrån?
Svar: Barnen på förskolan har främst kommit från närområdet, området Sticklinge-Näset-Centrum.

Fråga: Antal barn på förskolan – är det ett önskemål, ett starkt önskemål eller krav om 110 barn?
Svar: 110 barn är en begränsning av maxantalet barn för denna nya förskola som är beskriven i detaljplanen.

Fråga: Återbruk av solsegelstolpar, gungställning - är det möjligt?
Svar: Nej, politiska beslut har fattats att marken ska återställas för att underlätta för markanvisningstävlingen och den entreprenör som vinner tilldelningen.

Fråga: Kommunen ska riva den befintliga förskolan och vi önskar veta om/vad som går att återbruka.
Svar: Den tidigare förskolan är en inhyrd paviljongförskola. Det kommer alltså inte finnas något att återbruka utan paviljongägaren demonterar och hämtar tillbaka samtliga moduler.

Fråga: Utvärdering av kriterier? Vi önskar veta viktning då punkterna under de kriterier som det ska läggas extra stor vikt vid utvärdering omfattar i stort sett allt.
Svar: Ingen viktning av kriterierna planeras. Utvärderingsgruppen kommer att utse aktör baserat på bidraget i helhet. Vid utvärdering läggs extra stor vikt vid dessa punkter:

  • Verksamhetsutövarens långsiktighet, erfarenheter och kompetens i att driva förskola.
  • Hur den pedagogiska verksamheten beskrivs fungera i den föreslagna byggnaden, gårdsmiljön och omgivningen utifrån läroplan och styrdokument.
  • En väl tilltagen vistelseyta inomhus för barnen som förhåller sig till Lidingös nuvarande spann om 7,5–12 kvadratmeter per barn.
  • Kompetens avseende organisation för planering och produktion av förskolan.
  • Byggnaden och verksamhetens miljöpåverkan.

Fråga: Kommer ersättningsnivåerna för förskoleverksamhet att matchas mot inflationen?
Svar: Pengbeloppen inom utbildningsnämnden beslutas årligen av kommunfullmäktige i samband med Lidingö stads budget.

Fråga: Vad har kommunen avsatt för lokalkostnad i förskolepengen?
Svar: I grundbeloppet för förskola ingår ersättning med tre procent för administration och 14 procent för lokalkostnader.

Fråga: I inbjudan anges att det finns plats för 17 parkeringsplatser för förskolans behov. Ska det tolkas som att kravet är att det ska byggas 17 p-platser, att vi själv bedömer hur många p-platser som behövs eller finns det någon p-norm att följa?
Svar: Vid framtagande av detaljplan har bedömning gjorts att förskolan behöver 17 p-platser.

Fråga: Vistelseytan på 7,5-12 kvm / barn ska redovisas. Vilka ytor mer exakt ingår? Ska den till exempel inkludera ytor för kök, personal, administration och teknik? Det vill säga alla LOA ytor eller ska endast ytor där barn verkligen vistas räknas in?

I bedömning av ytan utgår man från den yta där utbildningen genomförs och som är tillgänglig för barnen. I regel ingår inte personalutrymmen, kök, trapphus, rum utan fönster och rum med låg takhöjd. Ett riktmärke är att varje barn bör ha tillgång till minst 7,5 kvadratmeter vistelseyta inomhus.

Fråga: På sidan 6 i Inbjudan står att förslaget ska ha brutet tak. I detaljplanen sägs att taket ska vara sluttande och illustrationen från AIX arkitekter visar ett valmat tak men inte ett brutet tak. Vad gäller är ett sadeltak ok eller måste takfallet vara brutet?
Svar: Detaljplanekartan reglerar inte takets utformning, däremot en lägsta vinkel. Planbeskrivningen anger att taket ska vara sluttande, inom begreppet kan en takutformning som i huvudsak är brutet, valmat, eller sadeltak rymmas. Beskrivningen av arkitektoniskt grepp i inbjudan strävar efter att understryka vikten av ett klassiskt formspråk som tar avstamp i tidig 1900-tals bebyggelse, och inte den senare modernismens uttryck, där platta eller svagt lutande pulpettak är vanligt.

Fråga: I kommunens skolpeng är 14 % beräknat att täcka lokalkostnader. I en modern fastighet med de miljö/klimatkrav som ställs inbjudan kommer inte de 14 % att räcka. Har Lidingö Stad någon särskilt lokalkompensationen utöver förskolepengen (ex vis 18/5-regeln), alternativt en högkostnadsmodell?
Svar: Nej, staden använder samma grunder för uträkning av grundbeloppet för kommunal som enskild huvudman. Grundbeloppet är ersättning för undervisning, läromedel, utrustning, blöjor och hygienartiklar, alla måltider, administration, lokalkostnader och moms för enskilda huvudmän. Den enskilda huvudmannen kompenserats för moms med sex procent. Utöver grundbeloppet kan huvudman ansöka om tilläggsbelopp eller resurstillägg för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd, modersmålsstöd i förskolan och modersmålsundervisning i grundskolan. Pengasystemet i förskola och skola

Fråga: Var finns anslutningspunkt för el och VA?
Svar: Förbindelsepunken för VA är placerad i den röda cirkeln på bilden nedan, förbildelsepunkten för el är markerad med grönt i den undre bilden.

Karta över fastighet med VA förbindelsepunkt markerad.

Anslutningspunkt för VA är markerat med röd cirkel i bilden ovan.

Karta över fastighet med förbindelsepunkt till el markerad.

Anslutningspunkt för el är markerat med grönt i bilden.


Fråga: Ni skriver ”I bedömning av ytan utgår man från den yta där utbildningen genomförs och som är tillgänglig för barnen. I regel ingår inte personalutrymmen, kök, trapphus, rum utan fönster och rum med låg takhöjd.” Ska trapphus och hiss räknas med om de är till för barnen för att röra sig mellan sina olika ytor? Ska toaletter/skötrum avsedda för barnen räknas med även om dessa inte har fönster?
Svar: Vid utvärderingen av de inlämnade förslagen så kommer staden bland annat lägga extra stor vikt vid nedanstående två punkter:

  • Hur den pedagogiska verksamheten beskrivs fungera i den föreslagna byggnaden, gårdsmiljön och omgivningen utifrån läroplan och styrdokument.
  • En väl tilltagen vistelseyta inomhus för barnen som förhåller sig till Lidingös nuvarande spann om 7,5–12 kvm/barn.

Bedömningen av vistelseytan är alltså kopplad till ytan där den pedagogiska verksamheten sker. Även om hiss/trapphus är tillgängliga för barnen så kanske huvudmannen inte bedriver någon direkt pedagogisk verksamhet i dessa ytor. I utrymmen för toaletter och skötrum så kan det finnas möjligheter till vattenlek beroende på vilken storlek och utformning dessa ytor har. Svaret blir alltså en bedömning utifrån beskrivningen om hur den pedagogiska verksamheten kommer att fungera. En väl tilltagen vistelseyta är alltså ett kriterium som staden kommer att lägga stor vikt vid utvärderingen.

Fråga: Demografifrågan (var barnen på förskolan ska komma ifrån) är den övergripande och avgörande frågan som vi behöver ha hjälp att få svar på. Befintlig förskola i Islinge tömdes i juni och de barnen är redan utplacerade till andra förskolor. Ett behov bör finnas från start och långt tid framöver och inte bara baseras på tillväxt då det innebär att det kan dröja flera år innan förskolan är full. Var bedömer Lidingö Stad att barnen kommer att komma ifrån?
Svar: Barnen på den tidigare förskolan har främst kommit ifrån närområdet i ett område från Sticklinge-Näset-Centrum. Samma bedömning finns för en ny förskola på denna plats. En attraktiv förskola kan tilltala vårdnadshavare utanför närområdet.

Fråga: Demografifrågan (var barnen på förskolan ska komma ifrån) är den övergripande och avgörande frågan som vi behöver ha hjälp att få svar på. Befintlig förskola i Islinge tömdes i juni och de barnen är redan utplacerade till andra förskolor. Ett behov bör finnas från start och långt tid framöver och inte bara baseras på tillväxt då det innebär att det kan dröja flera år innan förskolan är full. Var bedömer Lidingö Stad att barnen kommer att komma ifrån?
Svar: Barnen på den tidigare förskolan har främst kommit ifrån närområdet i ett område från Sticklinge-Näset-Centrum. Samma bedömning finns för en ny förskola på denna plats. En attraktiv förskola kan tilltala vårdnadshavare utanför närområdet.

Fråga: I inbjudan står kommundelar angivna men vi behöver hjälp att utifrån ”förskoleplatsperspektiv” få en bild av behovet med siffror.
Svar: Siffror för dessa delområden såsom Näset, Sticklinge, Islinge/Torsvik finns i befolkningsprognosen som jag skickat tidigare.

Fråga: Flöden – var ser ni att föräldrar kommer att åka från för att lämna barn på förskolan. I och med förskoleprojektet kommer antalet infartsparkeringar att minska och det ser vi som något negativt för det potentiella flödet. Är kommunens bild att föräldrar är benägna att åka en bit med sina barn?
Svar: Det är vanligt att vårdnadshavare skjutsar sina barn till sin förskola på Lidingö. Om vårdnadshavare önskar en specifik pedagogik/förskola är avståndet sällan ett problem på Lidingö.

Fråga: Kösituationen med kötid på Näset och andra kommundelar i närområdet?
Svar: Lidingö stad klarar platsgarantin för förskolan. Garantiplatserna finns oftast i de yttre delarna av Lidingö.

Fråga: Vilka områden har förskoleplatsbrist?
Lidingö stad klarar platsgarantin för förskolan. Däremot kan det till och från vara problem med att få plats på någon specifik förskola i centralt läge på Lidingö.

Fråga: Hur många med små barn bor i den tänka förskolans närområde?
Svar: Med en radie om 1 000 meter från förskolans placering bor det i dag 326 barn i åldern 1-5 år.

Fråga: Beslutet om ny förskola togs 2019, har någon behovsanalys gjorts för Islinge och närområdet sedan dess?
Svar: Nej.

Fråga: Har ni några särskilda begränsningar vad gäller inriktning såsom idrott/natur/språk etc, för verksamheten?
Svar: Pedagogik och arbetsformer bör tilltala så många vårdnadshavare som möjligt.

Fråga: Kan man ur befolkningsprognosen utläsa delområden såsom Näset, Sticklinge, Islinge/Torsvik?
Svar: Ja, i dokumentet Lidingö befolkningsprognos 2022-2030, daterad 220512. Vi har även kompletterat dokumentationen med en lista över befintliga förskoleplatser i dessa områden.

Fråga: Vi har tittat närmare på dessa prognoser och förskoleplatser i området och ser att det ser ut som att det är en balans mellan antalet barn och förskoleplatser i området, både nu och framåt, särskilt om man även räknar med Vittra näsets förskola som inte var med, fanns det någon anledning till det?
Vittra finns med på bilden men föll bort i textrutan. Vittra har ett godkännande för 105 barn. I dag är det ca 40 barn som är placerade på förskolan.

Fråga: Är det fler som valts bort i området?
Svar: Nej.

Fråga: Är det förskolor som skall läggas ner?
Svar: Inte som är känt i dag.

Fråga: Hur har ni kommit fram till behovet av fler förskoleplatser här? Hur har behovet räknats fram, finns det möjlighet att ta del av beslutet från 2019 om att det skall byggas en ny förskola här?
Svar: Beslutet/förslagsskrivelsen i utbildningsnämnden 2020-12-15 finns bifogat i mailet.

Fråga: Finns det förskolor som planeras läggas ner av kommunen?
Svar: Nej. Paviljongförskolan Islinge förskola avvecklades sommaren 2022. I och med detta minskades de kommunala förskoleplatserna med 70 platser. Förskolan togs bort för att underlätta för vinnaren av markanvisningstävlingen att genomföra sin byggnation av ny förskola.

Det finns en fråga till nedan fråga och svar: Demografifrågan (var barnen på förskolan ska komma ifrån) är den övergripande och avgörande frågan som vi behöver ha hjälp att få svar på. Befintlig förskola i Islinge tömdes i juni och de barnen är redan utplacerade till andra förskolor. Ett behov bör finnas från start och långt tid framöver och inte bara baseras på tillväxt då det innebär att det kan dröja flera år innan förskolan är full. Var bedömer Lidingö Stad att barnen kommer att komma ifrån?
Svar: Barnen på den tidigare förskolan har främst kommit ifrån närområdet i ett område från Sticklinge-Näset-Centrum. Samma bedömning finns för en ny förskola på denna plats. En attraktiv förskola kan tilltala vårdnadshavare utanför närområdet

Fråga: Hur ser det ut i Centrum i balansen mellan antalet barn och förskoleplatser i detta område?
Svar: Det finns sällan tomma förskoleplatser på förskolor som ligger centralt på Lidingö. Lediga platser på centrala förskolor brukar ofta fyllas upp direkt efter sommarledigheten när alla sex-åringar börjat i förskoleklasserna. Vårdnadshavare som önskar förskoleplats centralt senare på året eller under våren hänvisas oftast till förskolor som ligger mindre centralt.

Fråga: Jag antar att det område där Wasaplatsens och Lidingö montessoriförskolor ligger täcker in behovet med dessa två.
Svar: Majoriteten av barn som är placerade på dessa två Montessoriförskolor bor inte i förskolornas närområde. Utan troligare är att barnens vårdnadshavarna är tilltalade av Montessoripedagogiken eller av den verksamhet som bedrivs på respektive förskola.

Enligt denna beräkning finns det fler platser än barn, förutom 2030 då det finns 9 fler barn än platser

Tabell som visar siffror på antal barn och förskoleplatser i olika förskolor
Kontakt
Till toppen av sidan