Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Gåshagaleden 87 och 89

Ny detaljplan tas fram för fastigheterna Lidingö 12:194 och 12:206 i stadsdelen Käppala.

Brun liten stuga
Gul liten stuga

Planens syfte är att ändra den gällande användningen park eller plantering till bostadsändamål för fastigheterna Lidingö 12:194 och 12:206. Detaljplanen ska utreda lämpliga byggrätter för fastigheterna samt utreda behovet av skydds- eller varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom planområdet.

Handlingar och underlag

Bakgrund

Tidplan

Tidsplanen är ännu inte bestämd för projektet.

Planuppdrag: 2021-03-29
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft: Cirka tre veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan