Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Gåshagaleden 87 och 89

Ny detaljplan har tagits fram för fastigheterna Lidingö 12:194 och 12:206 i stadsdelen Käppala. Detaljplanen vann laga kraft den 21 februari 2023.

Brun liten stuga
Gul liten stuga

Syftet med detaljplanen är att ändra den tidigare gällande användningen park eller plantering till bostadsändamål för fastigheterna Lidingö 12:194 och Lidingö 12:206 samt del av Lidingö 11:3 och Lidingö 12:232. Den befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnaden på fastigheten Lidingö 12:206 ska bevaras och skyddas med varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Fastigheten Lidingö 12:194 ges en större byggrätt jämfört med dagens byggnad som möjliggör att byggnaden kan byggas ut eller ersättas med en ny större byggnad. Del av fastigheterna Lidingö 11:3 och Lidingö 12:232 omfattas av planen i syfte att tillskapa en ny trafiksäker parkering och passage till fastigheten Lidingö 12:206.

Markägare: Fastigheten Lidingö 12:206 är i privat ägo. Fastigheten Lidingö 12:194 ägs av Lidingö stads tomtaktiebolag.

Status i detaljplaneprocessen

  • Samrådet ägde rum 10 februari – 10 mars 2022.
  • Granskningen ägde rum under tiden 1 september – 29 september 2022.
  • Planen antogs i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 24 januari 2023.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 21 februari 2023.
Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2021-03-29

Samråd

10 februari – 10 mars 2022

Granskning

1 september – 29 september 2022

Antagande

24 januari 2023

Laga kraft

21 februari 2023

 

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan