Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Gåshagaleden 87 och 89

Ny detaljplan tas fram för fastigheterna Lidingö 12:194 och 12:206 i stadsdelen Käppala.

Brun liten stuga
Gul liten stuga

Syftet med detaljplanen är att ändra den gällande användningen park eller plantering till bostadsändamål för fastigheterna Lidingö 12:194 och Lidingö 12:206 samt del av Lidingö 11:3 och Lidingö 12:232. Den befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnaden på fastigheten Lidingö 12:206 ska bevaras och skyddas med varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Fastigheten Lidingö 12:194 ges en större byggrätt jämfört med dagens byggnad som möjliggör att byggnaden kan byggas ut eller ersättas med en ny större byggnad. Del av fastigheterna Lidingö 11:3 och Lidingö 12:232 omfattas av planen i syfte att tillskapa en ny trafiksäker parkering och passage till fastigheten Lidingö 12:206.

Markägare: Fastigheten Lidingö 12:206 är i privat ägo. Fastigheten Lidingö 12:194 ägs av Lidingö stads tomtaktiebolag.

Status i detaljplaneprocessen

  • Samrådet ägde rum 10 februari – 10 mars 2022.
  • Granskningen ägde rum under tiden 1 september – 29 september 2022.
Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2021-03-29

Samråd

10 februari – 10 mars 2022

Granskning

1 september – 29 september 2022

Antagande

kvartal 4 2022 – kvartal 1 20223

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan