Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Gåshagaleden 87 och 89

Ny detaljplan tas fram för fastigheterna Lidingö 12:194 och 12:206 i stadsdelen Käppala.

Brun liten stuga
Gul liten stuga

Syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att ändra den gällande användningen park eller plantering till bostadsändamål för fastigheterna Lidingö 12:194 och Lidingö 12:206 samt del av Lidingö 11:3 och Lidingö 12:232. Den befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnaden på fastigheten Lidingö 12:206 ska bevaras och skyddas med varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Fastigheten Lidingö 12:194 ges en större byggrätt jämfört med dagens byggnad som möjliggör att byggnaden kan byggas ut eller ersättas med en ny större byggnad. Del av fastigheterna Lidingö 11:3 och Lidingö 12:232 omfattas av planen i syfte att tillskapa en ny trafiksäker parkering och passage till fastigheten Lidingö 12:206.

Markägare: Fastigheterna är i privat ägo.

Samråd

Under tiden 10 februari – 10 mars 2022 hölls samråd. Nästa steg blir granskning.

Handlingar och underlag

Bakgrund

Samrådsskede

Tidplan

Planuppdrag: 2021-03-29
Samråd: 10 februari – 10 mars 2022
Granskning: kvartal 3-4 2022
Antagande: kvartal 4 2022 – kvartal 1 20223
Laga kraft: Cirka tre veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan