Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Geväret 23

En ny detaljplan har tagits fram för fastigheten Geväret 23. Planens syfte är att ändra fastighetens markanvändningsbestämmelse från HK (handel och kontor) till bostadsändamål för att bekräfta pågående markanvändning. Planen vann laga kraft den 20 mars 2024.

Kommunstyrelsens planutskott har gett miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Geväret 23. Fastigheten ligger i stadsdelen Hersby och är privatägd.

Detaljplanens syfte är att ändra fastighetens markanvändningsbestämmelse HK (handel och kontor), till bostadsändamål. Byggnaden på fastigheten är uppförd som ett enbostadshus inom dåvarande stadsplan och har alltid använts som bostad. Den nuvarande detaljplanen ändrade användningsbestämmelsen från bostad till verksamheter på grund av den rådande bullersituationen vid Södra Kungsvägen. I enlighet med Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader har riktvärdena sänkts för trafikbuller utomhus efter att planen antogs, vilket har ändrat förutsättningarna för att möjliggöra ändrad markanvändning tillbaka till bostadsändamål. En ändring av markanvändningen till bostadsändamål skulle bekräfta pågående markanvändning.

Planprocess

I Lidingös översiktsplan 2012–2030 är området där fastigheten Geväret 23 ligger utpekat som område för verksamhet/kontor och utvecklingsområde för detta inom stråket Lidingö centrum-Larsberg. Detaljplanen föreslås handläggas med utökat förfarande då den inte överensstämmer med översiktsplanen.

Status i detaljplaneprocessen

Samråd

Under tiden 7 juni – 18 juli 2023 var planen på samråd.

Granskning

Under tiden 5 oktober – 2 november 2023 var planen på granskning.

Antagande

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 19 december 2023 och beslutade att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige antog planen den 19 februari 2024. Planen vann laga kraft den 20 mars 2024.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut


Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

14 december 2022

Samråd

7 juni – 18 juli 2023

Granskning

5 oktober - 2 november 2023

Antagande

19 februari 2024

Laga kraft

20 mars 2024


Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan