Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Guldlaxen 23

Ändring av detaljplan tas fram för fastigheten Guldlaxen 23 i stadsdelen Sticklinge.

foto med tomtgräns guldlaxen 23

Syfte och innehåll

Syftet med ändringen av detaljplan är att pröva möjligheten till en delning av fastigheten Guldlaxen 23 till två fastigheter om vardera minst 800 kvm för bostadsändamål. Syftet bedöms kunna uppfyllas genom en detaljplaneändring där upprättad tomtindelning i fastighetsplan 0186-101/1980D upphävs för fastigheten.

Några planbestämmelser är i dag föråldrade och ändringen syftar även till att pröva möjligheten att anpassa planen efter nya förhållanden för att hålla stadsplanen aktuell för fastigheten Guldlaxen 23.

I direkt angränsning till fastigheten finns före detta område för kraftledningar som tidigare klassades som riksintresse för energidistribution. I gällande stadsplan är därmed del av fastigheten Guldlaxen 23 belagd med bestämmelse om att anordningar inte får vidtas som hindrar framdragande eller underhåll av kraftledningar. Luftledningarna har tagits ned och buffertzonen som tidigare tagits i anspråk av kraftledningen kan därför ges annan bestämmelse i detaljplaneändringen för att fastigheten ska kunna utnyttjas bättre.

Fastighetsägare: Privat

Samråd

Under tiden 8 mars – 5 april 2022 var planen ute på samråd.

Granskning

Under tiden 14 juni 2022 – 12 juli 2022 var planen ute på granskning.

Tidplan

Planuppdrag: 2021-10-26

Samråd: 8 mars – 5 april 2022

Granskning: 14 juni - 12 juli 2022

Antagande: Tredje kvartalet 2022

Laga kraft: Cirka tre veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.


Handläggare: Marcus Sandbäck, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan