Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Havren 9

Ändring av detaljplan för fastigheten Havren 9 i stadsdelen Brevik.

Planens syfte är att möjliggöra en delning av fastigheten till två fastigheter om vardera minst 1000 kvm exklusive skaftväg för bostadsändamål. Planen skulle då medge att ytterligare ett enbostadshus med komplementbyggnad kan uppföras. Syftet bedöms kunna uppfyllas genom en detaljplaneändring där upprättad tomtindelning upphävs för fastigheten.

Status i detaljplaneprocessen

  • Detaljplanearbete pågår. Nästa steg är samråd.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Handlingar och underlag

Bakgrund

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

28 september 2022

Samråd

Kvartal 1, 2023

Granskning

Kvartal 1, 2023

Antagande

Kvartal 2, 2023

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Marcus Sandbäck, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan