Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Högvattnet 10, Sturegården

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Högvattnet 10 i stadsdelen Hersby. Staden vill stycka av fastigheten och på så sätt skapa två nya villafastigheter på baksidan.

Sturegården Högvattnet 10

Samråd 2 november till 9 december

Planen var på samråd 2 november till 9 december 2020. Nu görs en samrådsredogörelse där samtliga yttranden sammanfattas och besvaras. De inlämnade tävlingsbidragen i markanvisningstävlingen utvärderas och granskningshandlingar håller på att tas fram. Näste steg i planprocessen är granskningsskedet.

Blir kontor samt villafastigheter

Den nya detaljplanen ska möjliggöra att fastigheten Högvattnet 10 kan styckas till tre fastigheter. Lidingö stad äger fastigheten och planerar stycka den i en fastighet för kontorsbyggnaden och två nya villafastigheter på baksidan. För att möjliggöra detta behöver den gällande detaljplanen ändras från prickad mark med användningen Kontor till användningen Bostäder. Den del av fastigheten där kontorsbyggnaden finns ges användningen Centrum för att i framtiden möjliggöra för sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor till exempel butiker, biograf, restaurang, bank, föreningslokal, vårdcentral eller dylikt.

Byggnaden som har kulturhistoriska värden skyddas med varsamhetsbestämmelse och rivningsförbud i planen.

Anpassas till den kuperade tomten

Detaljplanen reglerar storlek och utformning på de tillkommande bostadsbyggnaderna. Byggnaderna ska så långt som möjligt terränganpassas till den kuperade tomten. De nya byggnaderna ska uppföras i äldre stil med fokus på hög gestaltningsambition, hög materialkvalitet och väl utformade detaljer. De nya byggnaderna ska hämta inspiration från den gamla bebyggelsen i Lidingö villastad. Dagvatten ska hanteras med lokalt omhändertagande.

Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra en ombyggnad av en del av Södra Kungsvägen samt en del av gång- och cykelvägen intill fastigheten Högvattnet 10.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Handlingar och underlag

Tidsplan

Planuppdrag: 2019-01-23
Samråd: 2 november – 9 december 2020
Granskning: kvartal 3–4 2021
Antagande: kvartal 1–2 2022
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Tidsplanen är preliminär.

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan