Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Holmia 9

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby. Syftet med en ny detaljplan är att Villa Solgården ska kunna användas både som kontor och bostad.

Gul villa med brutet tegeltak.

Fastigheten Holmia 9 (Villa Solgården) är belägen mellan Holmiavägen och Lejonvägen i Lidingö centrum. Planens syfte är att möjliggöra för ändrad användning från ’kontor och likvärdig verksamhet’ till att innefatta bostadsändamål. Planen syftar också till att värna fastighetens höga kulturmiljövärden.

Planen var ute på samråd under tiden 24 augusti - 21 september 2022. Nu bearbetas inkomna synpunkter. Nästa steg blir granskning.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2015-10-21

Beslut om samråd

2022-06-21

Samråd

24 augusti – 21 september 2022

Granskning

Kvartal 1-2, 2023

Antagande


Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Maria Nästesjö, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan