Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kottlavägen 15, 17A och 17B

Ny detaljplan tas fram för fastigheterna Lidingö 10:573, Lidingö 10:574 och del av Lidingö 10:564 i stadsdelen Skärsätra.

Bild på två vita villor på fastigheten Lidingö 10:564 och en gul villa på fastigheten Lidingö 10:573.

De två vita villorna på fastigheten Lidingö 10:564 och den gula villan på fastigheten Lidingö 10:573.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2021 att uppdra åt miljö- och stadsbyggnadskontoret att sälja fastigheterna Lidingö 10:573 och del av 10:564*3 som är bebyggda med fristående enfamiljshus. Innan försäljning krävs att en ny detaljplan upprättas då gällande detaljplaner inte medger bostadsändamål. Den nya detaljplanen ska säkerställa att marken är lämplig för bostadsändamål och reglera lämpliga byggrätter på fastigheterna.

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 23 mars 2022 att uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för Lidingö 10:77 och 10:89 i huvudsaklig överensstämmelse med start-PM.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Syfte och innehåll

Planens syfte är att ändra den gällande detaljplanens markanvändning Park och Område för motor- och järnvägstrafik samt underjordiska ledningar till bostadsändamål. Den nya detaljplanen ska möjliggöra avstyckningar och fastighetsregleringar för att separata och ändamålsenliga fastigheter ska kunna bildas. Därtill ska även gata och infarter till fastigheterna säkerställas. Detaljplanen ska reglera lämpliga byggrätter samt skydda kulturhistorisk värdefull bebyggelse inom planområdet med rivningsförbud och förvansknings- och varsamhetsbestämmelser.

Markägare: Fastigheterna ägs av Lidingö stad.

Samråd

Under tiden 10 november – 8 december 2022 var planen på samråd.

Granskning

Under tiden 31 maj – 28 juni 2023 var planen på granskning.

Antagande

Planen antogs av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 21 november 2023, den vann sen laga kraft den 13 juni 2024.

Tidplan för detaljplanen

Skede

Datum

Planuppdrag

23 mars 2022

Samråd

10 november - 8 december 2022

Granskning

31 maj - 28 juni 2023

Antagande

21 november 2023

Laga kraft

13 juni 2024

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan