Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kottlavägen 15, 17A och 17B

Ny detaljplan tas fram för fastigheterna Lidingö 10:573 och del av Lidingö 10:564 i stadsdelen Skärsätra. Inom planområdet finns i dag tre villor.

Bild på två vita villor på fastigheten Lidingö 10:564 och en gul villa på fastigheten Lidingö 10:573.

De två vita villorna på fastigheten Lidingö 10:564 och den gula villan på fastigheten Lidingö 10:573.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har 2021-03-15 beslutat att uppdra åt miljö- och stadsbyggnadskontoret att sälja fastigheterna Lidingö 10:573 och del av 10:564*3 som är bebyggda med fristående enfamiljshus. Innan försäljning krävs att en ny detaljplan upprättas då gällande detaljplaner inte medger bostadsändamål. Den nya detaljplanen ska säkerställa att marken är lämplig för bostadsändamål och reglera lämpliga byggrätter på fastigheterna.

Kommunstyrelsens planutskott har 2022-03-23 beslutat att uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för Lidingö 10:77 och 10:89 i huvudsaklig överensstämmelse med start-PM.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Syfte och innehåll

Planens syfte är att utreda lämpligheten i att ändra gällande användningen park till bostäder och att möjliggöra avstyckningar av fastigheten Lidingö 10:564*3. Därtill ska även infart till fastigheterna säkerställas då också den idag har användningen park. Detaljplanen skall reglera lämpliga byggrätter och planbestämmelser för fastigheterna samt utreda behovet av skydds- eller varsamhetsbestämmelser för kulturhistorisk värdefull bebyggelse inom planområdet samt utreda om åtgärder måste tas avseende närheten till Lidingöbanan. Planen ska även utreda situationen kopplat till buller och dagvatten.

Markägare: Fastigheterna ägs av Lidingö stad.

Handlingar och underlag

Tidplan

Tidplanen är ännu ej bestämd för projektet.

Planuppdrag: 2022-02-23
Samråd: -
Granskning: -
Antagande: -
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan