Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Majfisken 7

Ändring av detaljplan tas fram för fastigheten Majfisken 7 i stadsdelen Norra Sticklinge.

foto med tomtgräns guldlaxen 23

Fastigheten Majfisken 7 är i gällande stadsplan och fastighetsplan planlagd med användningen bostäder och får ej delas eftersom gällande tomtindelning inte medger en avstyckning av fastigheten.

Planens syfte är att möjliggöra en delning av fastigheten till två fastigheter om vardera minst 750 kvm för bostadsändamål. Planen skulle då medge att ytterligare ett enbostadshus med komplementbyggnad kan uppföras. Syftet bedöms kunna uppfyllas genom en detaljplaneändring där upprättad tomtindelning (01-LIG-902) upphävs för fastigheten.

Planen var ute på samråd 20 september till 11 oktober 2022. Nu bearbetas inkomna yttranden och planarbetet fortsätter under hösten. Nästa steg är granskningsskedet.

Fastighetsägare: Privat

Status i detaljplaneprocessen

  • Samråd pågick 20 september till 11 oktober 2022.
Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag


Samråd

20 september – 11 oktober 2022

Granskning

4:e kvartalet 2022

Antagande

1:a kvartalet 2023

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Marcus Sandbäck, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan