Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Majfisken 7

Ändring av detaljplan tas fram för fastigheten Majfisken 7 i stadsdelen Norra Sticklinge. Detaljplanen vann laga kraft den 18 mars 2023.

foto med tomtgräns guldlaxen 23

Fastigheten Majfisken 7 är i gällande stadsplan och fastighetsplan planlagd med användningen bostäder och får ej delas eftersom gällande tomtindelning inte medger en avstyckning av fastigheten.

Planens syfte är att möjliggöra en delning av fastigheten till två fastigheter om vardera minst 750 kvm för bostadsändamål. Planen skulle då medge att ytterligare ett enbostadshus med komplementbyggnad kan uppföras. Syftet bedöms kunna uppfyllas genom en detaljplaneändring där upprättad tomtindelning (01-LIG-902) upphävs för fastigheten.

Planen var ute på samråd 20 september till 11 oktober 2022.

Granskning pågick 6 december - 20 december och antogs av miljö- och stadsbyggnadsnämnden vid deras sammanträde 21 februari 2023.

Planen vann laga kraft den 18 mars 2023.

Fastighetsägare: Privat

Status i detaljplaneprocessen

  • Samråd pågick 20 september - 11 oktober 2022
  • Granskning pågick 6 december - 20 december 2022
  • Antagen 21 februari 2023
  • Laga kraft 18 mars 2023
Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

TidplanSamråd

20 september – 11 oktober 2022

Granskning

6 december - 20 december 2022

Antagande

21 februari 2023

Handläggare: Marcus Sandbäck, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan