Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Majfisken 7

Ändring av detaljplan tas fram för fastigheten Majfisken 7 i stadsdelen Norra Sticklinge.

foto med tomtgräns guldlaxen 23

Syfte och innehåll

Fastigheten Majfisken 7 är i gällande stadsplan och fastighetsplan planlagd med användningen bostäder och får ej delas eftersom gällande tomtindelning inte medger en avstyckning av fastigheten.

Planens syfte är att möjliggöra en delning av fastigheten till två fastigheter om vardera minst 750 kvm för bostadsändamål. Planen skulle då medge att ytterligare ett enbostadshus med komplementbyggnad kan uppföras. Syftet bedöms kunna uppfyllas genom en detaljplaneändring där upprättad tomtindelning (01-LIG-902) upphävs för fastigheten.

Fastighetsägare: Privat

Handlingar och underlag

Tidplan

Samråd 3 kvartalet 2022

Granskning 3 kvartalet 2022

Antagande 4 kvartalet 2022

Lagakraft cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.


Handläggare: Marcus Sandbäck, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan