Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Norra Skärsätra

Staden tar fram en ny detaljplan för Norra Skärsätra - Kottla gård.

Flygvy över planområdet i Norra Skärsätra

Planområdet ligger i stadsdelen Skärsätra, väster om Kottlasjön och sydost om Stockby. Planområdet avgränsas i söder av Kottlavägen, i öster av befintlig bebyggelse inom kvarteret Isstacken, i norr och väster av skogsområden.

Historik och syfte

Den 9 januari 2012 fick miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Norra Skärsätra i huvudsaklig överensstämmelse med start-PM från 2011. Syftet var att befästa befintlig bebyggelse, möjliggöra nya markbostäder på både stadens mark och på privat mark samt att skydda värdefulla natur- och kulturvärden. Sedan planuppdraget gavs har kommunstyrelsens planutskott tagit beslut om att minska planområdet så att flera av stadens fastigheter med obebyggd naturmark utgår. Aktuell detaljplan omfattar endast privata fastigheter samt delar av vägnätet i området.

Detaljplanens syfte är att bevara och skydda områdets höga natur- och kulturhistoriska värden samt att möjliggöra en utveckling av området som tar hänsyn till de höga värdena i och i anslutning till Norra Skärsätra. Kulturvärdena bevaras genom införande av varsamhets- och skyddsbestämmelser på de fastigheter som har högst värden. På fastigheterna regleras byggrätternas storlek, utformning och placering. Inom planområdet finns idag ett antal obebyggda fastigheter där detaljplanen säkerställer att tillkommande bebyggelse anpassas till områdets karaktär, terrängförhållanden, vegetation, landskapsbild och kulturhistoriska värden. Husens placering på tomterna, det smala vägnätet, terräng och vegetation är viktiga delar i områdets karaktär.

Alla fastigheter inom planområdet är i privat ägo, förutom gatorna, som antingen är samfällda eller ägs av Lidingö stad.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Handlingar och underlag

Granskningsskede

Under tiden 9 november - 7 december 2020 var planen på granskning, då visades planhandlingarna i stadshusets foajé, på Stockholmsvägen 50, samt på stadens webbplats. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 26 januari 2021 och har nu lämnat över den till kommunfullmäktige för antagande. Antagande planeras ske tidigast 29 mars 2021.

Plankarta Pdf, 991.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 991.2 kB)
Planbeskrivning Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.6 MB)
Samrådsredogörelse Pdf, 729.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 729.8 kB)

Antagandehandlingar

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2021-03-29. Detaljplanen har överklagats och ärendet hanteras just nu av mark- och miljödomstolen.

Plankarta Norra Skärsätra - Kottla gård antagande 201218 Pdf, 978 kB. (Pdf, 978 kB)

Planbeskrivning Norra Skärsätra - Kottla gård antagandehandling 201218 Pdf, 4.7 MB. (Pdf, 4.7 MB)

Granskningsutlåtande Pdf, 907.5 kB. (Pdf, 907.5 kB)

Tidsplan

Planuppdrag: 2012-01-09
Samråd: 10 februari – 9 mars 2020
Granskning: 9 november – 7 december 2020
Antagande: kommunfullmäktige 29/3 2021
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan