Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Palmen 1

En ny detaljplan tas fram för fastigheten Palmen 1 i Rudboda för en gruppbostad enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Planen var ute på granskning 12 september – 17 oktober. Miljö och stadsbyggnadsnämnden har den 19 december godkänt detaljplanen och beslutat att överlämna den till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en gruppbostad om högst sex lägenheter inklusive ytor för gemensamma aktiviteter, personalutrymmen och tekniska utrymmen på fastigheten. Ny byggnad ska uppföras med hög gestaltningsambition och vara anpassad till platsen och området.

En gruppbostad är till för personer som har behov av stöd i sitt boende på grund av funktionsnedsättning och bostadsformen är kopplad till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är att det ska utgöra ett stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel möjlighet att bo, arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade följs.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Status i detaljplaneprocessen

Samråd

Samråd om planen hölls mellan den 7 mars och den 4 april 2023.

Granskning

Granskningen pågick under tiden 12 september – 17 oktober.

Antagande

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 19 december 2023 och beslutade att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

Observera att planen ännu inte antagits eller vunnit laga kraft. Antagande planeras ske i kommunfullmäktige tidigast 19 februari 2024. Planen vinner laga kraft cirka tre veckor efter antagande, om antagandebeslutet inte överklagas.

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2022-05-25

Samråd

7 mars - 4 april 2023

Granskning

12 september - 17 oktober 2023

Antagande

Beräknas ske i kommunfullmäktige tidigast 19 februari 2024


Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Gudrun Bohlin, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan