Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Palmen 1

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Palmen 1 i Rudboda. Syftet med den nya detaljplanen är att ändra tillåten användning på fastigheten till bostäder för att kunna uppföra en gruppbostad enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Planen är på samråd 7 mars till 4 april 2023.

Förslaget innebär att en gruppbostad om högst sex lägenheter inklusive ytor för gemensamma aktiviteter, personalutrymmen och tekniska utrymmen föreslås på fastigheten. Ny byggnad ska uoppföras med hög gestaltningsambition och vara anpassad till platsen och området.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 21 februari 2023 att planen får skickas ut på samråd. Den pågår under tiden 7 mars – 4 april 2023.

Har du synpunkter på planen och vill lämna ett yttrande så kan du skriva till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se eller till Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 181 82 Lidingö. Observera att alla yttranden måste skickas in skriftligt.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2022-05-25

Samråd

7 mars - 4 april 2023

Granskning

kvartal 2, 2023

AntagandeLaga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Gudrun Bohlin, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan