Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Palmen 1

En ny detaljplan tas fram för fastigheten Palmen 1 i Rudboda för en gruppbostad enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Vi ställer nu ut planen för granskning 12 september – 17 oktober.

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en gruppbostad om högst sex lägenheter inklusive ytor för gemensamma aktiviteter, personalutrymmen och tekniska utrymmen på fastigheten. Ny byggnad ska uppföras med hög gestaltningsambition och vara anpassad till platsen och området.

En gruppbostad är till för personer som har behov av stöd i sitt boende på grund av funktionsnedsättning och bostadsformen är kopplad till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är att det ska utgöra ett stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel möjlighet att bo, arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade följs.

Status i detaljplaneprocessen

  • Samråd 7 mars – 4 april 2023
  • Granskning 12 september – 17 oktober

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Granskning

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 29 augusti 2023 att planen får skickas ut på granskning. Granskningen pågår under tiden 12 september – 17 oktober.

Har du synpunkter på detaljplanen och vill lämna ett yttrande så kan du skriva till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se eller till Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 181 82 Lidingö.

Observera att alla yttranden måste skickas in skriftligt. Avsändare och postadress eller fastighetsbeteckning ska tydligt framgå. Märk yttrandet med ”Palmen 1”.

Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2022-05-25

Samråd

7 mars - 4 april 2023

Granskning

12 september - 17 oktober 2023

Antagande

kvartal 4, 2023


Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Gudrun Bohlin, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan