Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Palmen 1

Planens syfte är att medge användningen bostäder för att kunna uppföra gruppbostäder enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) eller särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SOL).

Startuppdrag har givits för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Palmen 1.

Planområdet ligger i stadsdelen Rudboda strax nordost om Rudboda torg. Planområdet omfattar fastigheten Palmen 1 som ägs av Lidingö stad och har en area på 3099 kvm.

På platsen har det stått en vandringskyrka, som sedan länge är tagen ur bruk och revs sommaren 2022. Planens syfte är att medge användningen bostäder för att kunna uppföra gruppbostäder enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) eller särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SOL).

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Handlingar och underlag

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2022-05-25

Samråd


Granskning


Antagande


Arbetet med att ta fram ett detaljplaneförslag pågår. Samråd planeras till tidigast våren 2023.
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Gudrun Bohlin, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan