Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Parkvägen 8 och 14

Ny detaljplan tas fram för fastigheterna Lidingö 10:77 och Lidingö 10:89 i stadsdelen Skärsätra.

En gul tegelvilla med grönt staket runt och en röd trävilla med vita knutar.

Villorna på Fastigheterna Lidingö 10:77 och Lidingö 10:89 i stadsdelen Skärsätra.

Planens syfte är att utreda lämpligheten i att ändra de gällande detaljplanerna så att fastigheterna planläggs för bostäder. Planen ska även utreda möjligheten att kombinera användningen bostad och förskola på fastigheten Lidingö 10:89. Detaljplanen skall reglera lämpliga byggrätter för fastigheterna samt utreda behovet av skydds- eller varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom planområdet. Planen ska även utreda situationen kopplat till buller, dagvatten samt närhet till led för transporter för farligt gods.

Markägare: Fastigheterna ägs av Lidingö stad.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Bakgrund

Kommunstyrelsen har 2021-03-15 beslutat att uppdra åt miljö- och stadsbyggnadskontoret att sälja fastigheterna Lidingö 10:77 och Lidingö 10:89. På fastigheten Lidingö 10:89 finns idag en byggnad som använts som förskola och korttidsboende och på fastighet Lidingö 10:77 finns ett fristående enfamiljshus. Innan försäljning krävs att en ny detaljplan upprättas då gällande detaljplaner inte medger bostadsändamål. Den nya detaljplanen ska möjliggöra en försäljning av de två fastigheterna som bostäder. De befintliga byggnaderna ligger i dag på mark som i den gällande detaljplanen anger allmänt ändamål för fastighet Lidingö 10:89 och område för motor- och järnvägstrafik och park för fastighet Lidingö 10:77.

Kommunstyrelsens planutskott har 2022-03-23 beslutat att uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för Lidingö 10:77 och 10:89 i huvudsaklig överensstämmelse med start-PM.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Handlingar och underlag

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2022-02-23

Samråd

kvartal 4, 2022

Granskning

kvartal 1, 2023

Antagande

kvartal 2-3, 2023

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan