Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Parkvägen 8 och 14

Ny detaljplan tas fram för fastigheterna Lidingö 10:77 och Lidingö 10:89 i stadsdelen Skärsätra.

Tegelhus med inhägnad gård. Tidigare förskola.

Planens syfte är att medge pågående markanvändning, bostadsändamål. Den nya detaljplanen ska även möjliggöra fastighetsregleringar för att ändamålsenliga fastigheter ska kunna bildas. Detaljplanen ska reglera lämpliga byggrätter samt skydda kulturhistorisk värdefull bebyggelse inom planområdet med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade 25 april 2023 att planen får ställas ut för granskning. Den pågick under tiden 8 maj - 29 maj 2023. Nu bearbetas alla yttranden och detaljplanearbetet fortsätter. Nästa steg blir antagande.

Markägare: Fastigheterna ägs av Lidingö stad.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Bakgrund

Kommunstyrelsen har 15 mars 2021 beslutat att uppdra åt miljö- och stadsbyggnadskontoret att sälja fastigheterna Lidingö 10:77 och Lidingö 10:89. På fastigheten Lidingö 10:89 finns idag en byggnad som använts som förskola och korttidsboende och på fastighet Lidingö 10:77 finns ett fristående enfamiljshus. Innan försäljning krävs att en ny detaljplan upprättas då gällande detaljplaner inte medger bostadsändamål. Den nya detaljplanen ska möjliggöra en försäljning av de två fastigheterna som bostäder. De befintliga byggnaderna ligger i dag på mark som i den gällande detaljplanen anger allmänt ändamål för fastighet Lidingö 10:89 och område för motor- och järnvägstrafik och park för fastighet Lidingö 10:77.

Kommunstyrelsens planutskott har 23 mars 2022 beslutat att uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för Lidingö 10:77 och 10:89 i huvudsaklig överensstämmelse med start-PM.

Samråd

Under tiden 12 januari – 9 februari 2023 var planen på samråd.

Granskning

Under tiden 8 maj till 29 maj var planen på granskning.

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2022-02-23

Samråd

12 januari – 9 februari 2023

Granskning

8 maj – 29 maj 2023

Antagande

kvartal 4, 2023

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan