Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Parkvägen 8 och 14

Ny detaljplan tas fram för fastigheterna Lidingö 10:77 och Lidingö 10:89 i stadsdelen Skärsätra. Planen vann laga kraft den 19 december 2023.

Tegelhus med inhägnad gård. Tidigare förskola.

Planens syfte är att medge pågående markanvändning, bostadsändamål. Den nya detaljplanen ska även möjliggöra fastighetsregleringar för att ändamålsenliga fastigheter ska kunna bildas. Detaljplanen reglerar lämpliga byggrätter samt skydda kulturhistorisk värdefull bebyggelse inom planområdet med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade 21 november 2023 att anta detaljplanen och den 19 december vann den laga kraft.

Markägare: Fastigheterna ägs av Lidingö stad.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Bakgrund

Kommunstyrelsens planutskott har 23 mars 2022 beslutat att uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för Lidingö 10:77 och 10:89 i huvudsaklig överensstämmelse med start-PM. Planens syfte är att medge pågående markanvändning, bostadsändamål.

Den nya detaljplanen ska även möjliggöra fastighetsregleringar för att ändamålsenliga fastigheter ska kunna bildas. Detaljplanen ska reglera lämpliga byggrätter samt skydda kulturhistorisk värdefull bebyggelse inom planområdet med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser.

Fastigheten 10:77 ska säljas som bostadsfastighet.

Samråd

Under tiden 12 januari – 9 februari 2023 var planen på samråd.

Granskning

Under tiden 8 maj till 29 maj var planen på granskning.

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2022-02-23

Samråd

12 januari – 9 februari 2023

Granskning

8 maj – 29 maj 2023

Antagande

21 november 2023

Laga kraft

19 december 2023


Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan