Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Anbudstävling för Rudboda centrum

Som en del i arbetet med att rusta upp och utveckla Rudboda centrum bjöd Lidingö stad in till anbudstävling för att bygga flerbostadshus, radhus, lokal för livsmedelsbutik och torg. Tävlingen pågick 14 mars – 13 maj 2022. Stadens arbete med att utvärdera tävlingsbidragen fortsätter i höst. Tävlingsprocessen kommer att fortsätta efter valet.

Familjärt, två-trevåningshus runt torget med fontänen/skulpturen och träd. 

Illustration: Maria Nästesjö, Lidingö stad


Tävlingen avser att ta ett helhetsgrepp om fastigheten Eklövet 1, där bland annat en livsmedelsbutik inryms i dag. Den nya bebyggelsen ska vara småskalig med klassiskt anslag och präglas av grönska.

Flerbostadshus, handel, radhus och torg

Rudboda är ett utpräglat bostadsområde som ligger på norra Lidingö med cirka tre kilometers avstånd till Lidingö centrum. Rudboda byggdes huvudsakligen mellan 1967 och 1976, med tonvikt på radhus. Centrala Rudboda pekas i Lidingös översiktsplan ut som ett utvecklingsområde, bland annat mot bakgrund av att området är i behov av förnyelse för ökad trygghet, bredare bostadsutbud samt upprustning av utemiljöer.

Därför hölls anbudstävling mellan den 14 mars och den 13 maj, där intresserade byggaktörer kunde lämna in tävlingsbidrag som beskriver hur man vill bygga radhus, lägenheter i flerbostadshus, en större butikslokal och ett torg. Stadens arbete med att utvärdera tävlingsbidragen fortsätter i höst. Tävlingsprocessen kommer att fortsätta efter valet.

Visionen är att torget i Rudboda centrum ska vara en naturlig mötesplats med inbjudande känsla. Rudboda centrums nya bebyggelse ska präglas av småskalighet, hållbarhet, grönska och högkvalitativ arkitektur. Det gamla centrumets tonvikt åt stora hårdgjorda ytor och råa betongfasader ska ersättas av grönska, variation och välkomnande arkitektur.

Planområdet

Rudboda centrum, projektområdet

Vad är en anbudstävling?

En anbudstävling liknar till stor del en så kallad markanvisningstävling där kommunen säljer mark genom tävlingsförfarande, med skillnaden att ett kommunalt bolag säljer marken i bolagsform.

Vid en anbudstävling får byggföretag skicka in bidrag som beskriver vad man tänkt bygga och hur det ska se ut, utifrån givna förutsättningar. Även köpeskilling för mark, tidsplaner, etappindelning och annat kan ingå. Kommunen avgör sedan vilket företag som ska erbjudas rätt att bebygga marken. En anbudstävling ger alltså staden möjlighet att styra utvecklingen av ett visst område utan att själv agera byggaktör.

Ett optionsavtal ger det vinnande byggföretaget ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om att köpa marken i bolagsform och bygga på den.

Bilder för inspiration

Hur Rudboda centrum ser ut i dag

Frågor och svar kring anbudstävlingen

Är det möjligt att planera för ett kafé, restaurang eller liknande på området?

Svar: För den byggaktör/intressent som vill uppföra andra lokaler, ytor eller mötesplatser, som exempelvis ett kafé eller restaurang så är det fullt möjligt att tävla med det i sitt förslag, förutsatt att man klarar av att tillgodose de andra kraven i tävlingen. I tävlingen finns det inget krav på att man ska uppföra byggnad för kafé eller restaurang, däremot finns kravet att befintlig matbutik ska kunna få större lokaler för att kunna ge bättre utbud och service åt Lidingöborna.

Innebär "max 2 våningar inklusive inredd vind" i kravställningen att det är max 2 ”vanliga” våningar och en inredd vind dessutom?

Svar: Ja, det stämmer.

Vi har en fråga om fri upplåtelseform. Är det något Lidingö stad kan överväga?

Svar: Upplåtelseformerna är bestämda i enlighet med vad som står i inbjudan.

Är det möjligt att endast lämna anbud på radhusen?

Svar: Nej, de tävlande måste lämna anbud på helheten.

Har planen vunnit laga kraft vid Rudboda centrum?

Svar: Nej. En ny detaljplan kommer att tas fram för att möjliggöra det vinnande förslaget från tävlingen. Planuppdrag finns. Mer information hittar ni på sidan 14 i Inbjudan. I planarbetet blir det ett samråd där Lidingöbor och andra intressenter får möjlighet att tycka till, det planeras till slutet av 2023. Ambitionen är att det nya Rudboda centrum kan börja byggas under 2025.

Angående evakueringen av hyresgäster: Antas vi som bolag stå för samtlig evakuering av alla hyresgäster och därmed även bostadshyresgäster? Finns några avtal med avstående från besittningsskydd?

Svar: Här behöver vi förtydliga från stadens sida. Följande gäller: Livsmedelsbutiken har hyresavtal (lokal) med besittningsskydd, och de ska erbjudas nytt hyreskontrakt enligt vad som står i inbjudan. Utöver livsmedelsbutiken finns det 24 stycken hyresgäster (”vanliga” bostadslägenheter) med besittningsskydd. Dessa ansvarar staden för att evakuera inför försäljningen av Eklövet 1.

Kan Lidingö stad låsa saneringskostnaden till 30 mnkr i anbudsutvärderingen?

Svar: Staden rekommenderar att intressenter lämnar anbud med förbehållet att tävlingsförslaget och markpriset avser en marksaneringskostnad enligt scenario 2
(se bilaga 8), det vill säga 25,2 mnkr.

Stadens miljöenhet bedömer att marksanering enligt scenario 2 (platsspecifika riktvärden) är det mest lämpliga saneringsalternativet. Det kostsamma scenario 1 bedöms som osannolikt. Staden har tidigare genomfört stadsbyggnadsprojekt där mark har sanerats utifrån platsspecifika riktvärden, exempelvis i Dalénum.

Om det i den fortsatta planeringsprocessen framkommer att kostnaden för sanering skulle bli högre än i scenario 2, får detta bli en förhandlingsfråga mellan staden och vinnande intressent.

Kan man angöra nya radhus i anslutning till Kronstigen från Kronstigen?

Svar: Ja

Kan man angöra flerbostadshus från Kronstigen?

Svar: Ja

Finns det någon begränsning i hur många sidor delen ”organisation och genomförandekapacitet” får innehålla?

Svar: Nej det finns inga sådana begränsningar. Vår rekommendation är bara att vara så tydliga som ni kan.

Finns det möjlighet att få ta del av hyresavtalet med Ica?
Vi skulle vilja se det för att göra en korrekt värdebedömning.

Ja, mejla projektledare Maria Nästesjö, maria.nastesjo@lidingo.se för att ta del av hyresavtalet.

I inlämningskraven på sidan 16 så står det att ni önskar två omgångar utskrivna planscher. Vi undrar om ni vill att planscherna ska vara monterade på kapa eller ska det vara två presentationer med spiralbindning till exempel?

Svar: Det ska vara utskrivet på papper. Spiralbindning går bra.

Vi känner osäkerhet kring vissa kostnadsposter i kalkylen när vi räknar fram köpeskillingen, hur ska man tänka?

Svar: Anbudstävlingen om Rudboda centrum hålls i ett tidigt skede av stadsbyggnadsprocessen. Tidigt skede innebär större risk avseende att förutse kostnader. Denna spelregel är samma för alla intressenter. Alla exploatörer som deltar i tävlingen måste därför ha en god riskmarginal i sina kalkyler när de lämnar sina anbud. Vinnaren får teckna ett optionsavtal med staden, som innebär att vinnaren har ensamrätt att under en begränsad tid förhandla vidare med staden avseende genomförande och bolagsköp. Skulle det komma oförutsedda kostnader eller kostnadsökningar som intressenten rimligen inte kunnat förutsätta och som inte stått med i tävlingsförutsättningarna, så kommer det att bli en förhandlingsfråga under optionsavtalstiden.

Vi behöver få er syn på anslutningsavgifter per enhet.

Svar: Här kan de tävlande se VA-kollektivets beräkningar avseende anslutningsavgifter i Rudboda centrum Pdf, 76.7 kB. (Pdf, 76.7 kB). Dessa ska endast betraktas som vägledande siffror i tidigt skede.

Informationsmöte 21 mars

Lidingö stad bjöd in till digitalt informationsmöte för byggaktörer måndagen den 21 mars. Då fanns möjlighet att lyssna på en kortare presentation och ställa frågor till staden.

Här finns presentationsmaterialet från informationsmötet Pdf, 4.5 MB. (Pdf, 4.5 MB).

Kontakt
Till toppen av sidan