Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Stockby verksamhetsområde

En ny detaljplan tas fram för Stockby verksamhetsområde. Syftet är att kunna utöka det befintliga verksamhetsområdet och tillgodose behovet av industrimark för Lidingös företagare.

Flygbild över skogsområde och hus.

Av Lidingös översiktsplan framgår att planområdets markanvändning är verksamhet/kontor. Stockby är också utpekat som ett utvecklingsområde, vilket föreslås utvecklas västerut. Det skulle ge plats för nya etableringar och möjligheter för befintliga verksamheter att växa. Området i söder bevaras som grönområde.

Utökade byggrätter, ny fastighet med byggrätt och kompletterande markanvändning

Planen syftar till att vara flexibel över tid och kunna möta marknadens behov vid olika tidpunkter. För de allra flesta fastigheter i området inträder en ny byggrätt, med en utökning av byggnadsarea till 60 procent av fastighetsytan samt en nockhöjd på 12 meter.

Inom fastigheten Förrådet 5 kompletteras markanvändningen till att förutom industri också tillåta parkering. En ny fastighet med byggrätt tillåts på mark som i dag inte är exploaterad. På denna nya byggrätt tillåts markanvändning industri.

Sammantaget möjliggör detaljplanen 21 500 kvadratmeter ny byggnadsarea för industrimark, varav endast 1 500 kvadratmeter kommer att placeras på oexploaterad mark. Det innebär att så mycket som möjligt av den värdefulla naturmarken omkring Stockby verksamhetsområde bevaras.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Status i detaljplaneprocessen

Planförslaget ställdes ut på samråd 5 januari – 9 februari 2023 och granskning 21 augusti - 18 september 2023. Det har därefter justerats något utifrån inkomna synpunkter från Lidingöbor och myndigheter. Alla synpunkter och justeringar finns redovisade och besvarade i ett granskningsutlåtande.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 21 november att skicka vidare förslaget till ny detaljplan i Stockby för slutgiltigt antagande i kommunfullmäktige. Den nya detaljplanen kan få laga kraft under första kvartalet nästa år, förutsatt att den inte överklagas.

Innan kommunfullmäktige antar planen slutgiltigt ska den även passera kommunstyrelsen.

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

21 oktober 2020

Samråd

5 januari – 9 februari 2023

Granskning

21 augusti - 18 september 2023

Antagande

Kvartal 1, 2024


Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Marcus Sandbäck, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan