Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Västra Bosön

Staden tar fram en ny detaljplan för Västra Bosön i stadsdelen Bosön, för att bevara och skydda områdets höga kulturhistoriska värden samt för att reglera byggrätter, byggnadernas höjd och tillåtet antal lägenheter för varje fastighet.

Flygbild över västra Bosön.

Behöver aktuella bestämmelser

Områdesbestämmelserna från 1999 som i dagsläget gäller för Västra Bosön reglerar inte bebyggelsens utformning vad gäller byggnadsarea och höjder. Det har gjort det svårt att tolka och tillämpa bestämmelserna vid bygglovsprövningar. Staden anser att områdesbestämmelserna inte uppfyller sitt syfte i tillräcklig mån då tillkommande byggnader i vissa fall har inneburit en negativ påverkan på kulturmiljön. Områdesbestämmelserna är dessutom förlegade då de innehåller bestämmelser som skyddar byggnader som inte längre finns kvar eller skyddar byggnader som genom ovarsam renovering har förlorat delar av sitt kulturhistoriska värde.

Med anledning av detta anser staden att en ny detaljplan behöver upprättas för att bevara platsens kulturhistoriska värden. En översyn behöver göras som visar vilka värden som finns kvar i området så att rätt byggnader får det skydd som är nödvändigt. En ny detaljplan kommer att stärka rättssäkerheten för varje enskild fastighetsägare eftersom detaljplanen säkerställer byggrätter. Detaljplanen ger en förutsägbarhet om vad grannarna får och inte får göra.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Omfattar 23 fastigheter

Planområdet ligger på Lidingös norra sida, längs med stranden av Bosöns västra udde. Planområdet utgörs av två delar, en nordlig och en sydlig del. Den norra delen omfattar 15 fastigheter och den södra delen omfattar 8 fastigheter. Planområdets totala areal är cirka 10 hektar. De båda områdena skiljs åt av ett naturområde som ägs av staden och stadens tomtaktiebolag.

Fastigheterna är i privat ägo.

Skyddar kulturvärden och tradition

Detaljplanens syfte är att bevara och skydda områdets höga kulturhistoriska värden samt att reglera byggrätter, byggnadernas höjd och tillåtet antal lägenheter för varje fastighet. Kulturvärdena bevaras genom införande av varsamhets- och skyddsbestämmelser på de fastigheter som har höga värden. Rivningsförbud införs på dessa fastigheter. På alla fastigheter regleras byggrätternas storlek, utformning och placering. Ny- och ombyggnationer i området ska göras med hög gestaltningsambition, anpassas till områdets karaktär och utformas med hänsyn till innerskärgårdens villabyggnadstradition. Byggnadsdetaljer ska anknyta till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i området. Ny- och ombyggnation i området får inte förändra bebyggelsemönstret med luftiga tomter. I planförslaget föreslås strandskyddet upphävas i samma omfattning som i dagsläget.

Dialog med fastighetsägare samt samråd har hållits

Planarbetet inleddes med en dialog med fastighetsägarna om problem och möjligheter i området samt vilka önskemål som finns kring den egna fastigheten. I dialogen med fastighetsägarna på Bosön samt med Bosöns villaägarförening framkom det att det finns en oro för att Lidingö stad inte ska kunna upphäva strandskyddet, varför ett pm har upprättats kring detta. Synpunkterna från fastighetsägardialogen har sammanfattats i ett dokument som finns bifogat nedan.

Samråd hölls den 29 september - 27 oktober 2020. Samtliga handlingar finns nedan.

Tidplan

Planuppdrag: 2014–08–20
Samråd: 29 september – 27 oktober 2020
Granskning: -
Antagande: -
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Observera att tidplanen är preliminär.

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten 

Kontakt
Till toppen av sidan