Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om stadsutvecklingsprojektet Lidingö centrum.

När byggdes nuvarande Lidingö centrum?

Lidingö var en av de sista kommunerna i länet att få ett eget centrum. Centrumet stod klart till julhandeln 1995.

Vasaplatsen tidigt aktuell

Begreppet Lidingö centrum tillkom 1949 då en önskan om en centralisering av handeln på ön aktualiserades. Utgångspunkten blev Vasaplatsen i egenskap av att vara mittpunkten på ön. Detta är också en viktig del av Lidingö centrums profil idag och en naturlig samlingsplats för Lidingöborna. Då som nu gick Stockholmsvägen tvärs igenom Vasaplatsen. Här fanns stora delar av den lokala handeln representerad.

Plan från 50-talet avgjorde läget

Den planering som ledde fram till det nya centrumet som byggdes på 1990-talet startade redan på 1960-talet. Generalplanen från 1958 hade fastslagit läget för ett kommersiellt centrum till Vasaplatsen. Efter att olika förslag stötts och blöts i många år gick inriktningen från storskaligt till mer småskaligt. Under 1980-talet planerades för Lejonvägens funktion som huvudinfart till området och Stockholmsvägens omdaning till gågata ned mot kvarteret Oden.

Inomhuscentrum på 80-talet

I slutet av 1980-talet vann ett arkitektförslag med ett inglasat inomhuscentrum gehör hos kommunledningen. Arbetet gick så långt som till bygglov. Dock stoppades det projektet sent på grund av lågkonjunktur i kombination med protester från befolkningen som byggde på rädsla för att centrumet skulle bli alltför stort och dominerande.

Dagens Centrum tog form på 90-talet

I stället togs ett nytt förslag fram av den dåvarande centrumägaren JM tillsammans med Lundqvist & Carrier. Förslaget vann gehör tack vare den mindre skalan, utformningen som utomhuscentrum och utveckling av den befintliga strukturen. Det nya förslaget innebar även bostäder istället för enbart kontor, bra gång- och cykellösningar, tätare mindre ytor och en möjlighet att förändra i etapper. Den 27 september 1993 togs det slutliga beslutet i kommunfullmäktige. Redan då var det klart att Lidingö centrum skulle öppnas i och med julhandeln 1995. Den 5 oktober var det dags för etapp 1 och den 23 november öppnade etapp 2 och därmed var hela centrum invigt. Lidingö centrum blev utnämndt till Årets köpcentrum 1997.

Vem äger Centrum?

Den huvudsakliga centrumanläggningen ägs av Grosvenor Europe. Under våren 2018 förvärvade de fastigheterna Oden 20 och Oden 21 av de tidigare ägarna Vencom och Rockspring.

Webbplats: www.grosvenor.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ska vi utveckla Centrum?

Nyckelord som vi jobbar med i utvecklingen av Centrum är bland annat:

  • Attraktiv och småskalig stadsmiljö
  • Stärkt serviceutbud till Lidingöborna
  • Bättre parkeringslösningar

En utmaning i arbetet med att utveckla centrum är samspelet mellan platsens historia, nutid och framtid. Vi ska utveckla nytt, med bibehållen karaktär och resultatet ska bli ETT utvecklat Lidingö centrum. Det ska också fungera till vardags och under utbyggnadsperioden för Lidingöbor och handlare. Utveckling av utbudet är också avhängigt samspelet mellan aktörerna i stadsutvecklingen. Stadsmiljön ska vara varierad, småskalig och anpassad till områdets topografi liksom till befintlig bebyggelse. Bebyggelsen ska ha en hög arkitektonisk kvalité.

Vad ska byggas?

De tidigare planerna på att utveckla Lidingö centrum har återremitterats och i dagsläget håller stadens tjänstepersoner, tillsammans med nya centrumägaren Grosvenor, på med att ta fram ett nytt förslaget för Lidingö centrum som bättre stämmer överens med majoritetsprogrammet. Förslaget kommer att presenteras när en gemensam målbild är framtagen.

Lidingö centrum består idag av cirka 12 000 kvadratmeter handel och service men det finns en efterfrågan på fler butiker och restauranger. Utöver en utökning av butiker och restauranger kommer även ett mindre tillägg av bostäder att uppföras.

När ska det byggas och hur lång tid tar det?

Detaljplaneprocessen uppskattas ta två till tre år och tillfälle för Lidingöborna att tycka till kommer att finnas under samråds- och granskningsskeendena. Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att påverkan på den befintliga centrumverksamheten ska bli så liten som möjligt. Vad som ska byggas kommer att utredas under den formella detaljplaneprocessen och redovisas när det finns ett konkret förslag.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Var ska vi handla och parkera under byggtiden?

En viktig del av utvecklingen är att centrum ska fungera väl under utbyggnadstiden. Lidingöborna ska kunna handla och parkera på ett smidigt sätt både under och efter byggtiden.

Vad händer under byggtiden?

Under utbyggnadstiden kommer störningar uppstå men med god planering kan störningarna minimeras. Det är viktigt att centrum fungerar för handlare, boende och besökare även under utbyggnadstiden.

Inför byggstart av varje etapp planeras arbetena noga vad gäller både utbyggnad av allmän platsmark och byggnader på kvartersmark. Parkeringsytor som tas i anspråk ersätts med tillfälliga parkeringar så nära den ursprungliga platsen som möjligt. När gatorna byggs om görs en sida i taget, så att trafiken kan komma fram om än med sämre framkomlighet. Cyklar, bussar och bilar som kan ta andra vägar, leds via skyltar till alternativ.

När byggstart närmar sig kommer denna information uppdateras med mer detaljerad information.

Hur startade utvecklingsprojektet?

År 2009 gav kommunstyrelsen miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta ett planprogram för Centrum-Torsvik området. Uppdraget innebär att skapa förutsättningar för fler bostäder och en livskraftig handel, att kollektivtrafiken förbättras och att det blir en tystare miljö med mindre buller.

16 juni 2014 godkände kommunfullmäktige planprogrammet för Centrum-Torsvik.

2017 var etapp 1 för Lidingö centrum ute på samråd. I samband med att Grosvenor förvärvade centrumanläggningen tillsammans med en försiktigare byggpolitik har ett omtag gjorts, där en viktig parameter varit att planera för hela centrum.

Visionen för Lidingö centrum är en attraktiv stadsdel med butiker, restauranger, arbetsplatser, bostäder och fler mötesplatser i ett fortsatt grönskande och småskaligt utomhuscentrum. Planeringen ska bedrivas i en nära dialog med såväl Lidingöbor som näringsliv och ska leda till en utveckling som stärker Lidingö centrums roll som knutpunkt för Lidingöborna.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen antog ett projekt-PM för Lidingö centrum i juni 2019 som sätter ramarna för projektet. Det här blir ett första steg och en viljeinriktning som visar vilka områden i Centrum som ska utvecklas. Exakt hur eller var det ska byggas är inte helt bestämt.

Det projekt-PM som nu antagits ska ge en övergripande bild av vad en utveckling av Centrum kommer att innebära för Lidingö och beslutet betyder att detaljplaneringen av Lidingö centrum kan starta.

Synpunkter och idéer gällande det tidigare förslaget kommer att följa med under arbetet med den nya detaljplanen.

Var kan jag lämna idéer, frågor eller synpunkter?

Många tjänstemän och politiker är inblandade i projektet. Det lättaste sättet att få svar på frågor eller att bli hänvisad till rätt person är genom att kontakta projektledaren för Centrum.

Projektledare: Mattias Olsson, plan- och exploateringsenhten

Kontakt
Till toppen av sidan