Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bostadsklagomål

Du som fastighetsägare har ansvar för att utreda klagomål på inomhusmiljön som framförs av hyresgäster. Enligt miljöbalken är det fastighetsägaren som ska kunna visa att klagomålet är ordentligt utrett.

Klagomål till miljö- och stadsbyggnadskontoret

Ibland vänder sig hyresgäster till miljö- och stadsbyggnadskontoret om det anser att fastighetsägaren inte har utrett ett klagomål eller inte vidtagit några åtgärder. Miljö- och stadsbyggnadskontoret gör då en bedömning av klagomålet och ber om fastighetsägarens synpunkter och gjorda utredningar. I nästa skede kan kontoret uppmana fastighetsägaren att utreda/åtgärda bristen. Miljö- och stadsbyggnadskontoret kan även förelägga en fastighetsägare att vidta åtgärder om klagomålet är befogat och risk för människors hälsa föreligger. Föreläggandet kan förenas med vite.

Egenkontroll

Fastighetsägare omfattas om miljöbalkens krav på egenkontroll. Det innebär att det ska finnas rutiner för att förebygga hälso- och miljörisker, till exempel rutiner för undersökning av fuktklagomål, radonmätningar och energideklarationer.

Handläggningsavgift tas ut för befogade klagomål

För befogade klagomål tar miljö- och stadsbyggnadskontoret ut en handläggningsavgift.

Till toppen av sidan