Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Arrendera Elfviks gård

I en fantastisk miljö längst ut på Elfvikslandet på Lidingö ligger Elfviks gård. Gårdens areal omfattar 120 hektar i ekologisk drift och är förmodligen Sveriges mest storstadsnära lantbruk. Under 2022 fanns en unik chans att arrendera Elfviks gård och förvalta och utveckla detta aktiva jordbruk.

Bild på byggnader på Elfviks gård, sadelkammare, verkstad och loge.

Sadelkammare, verkstad och loge på Elfviks gård.


Fram till 2010 drev Lidingö stad gården i egen regi. Nuvarande lantbrukare, som drivit gården sedan 2010, går i pension och har sagt upp arrendet till 2023-03-14. Lidingö stad sökte därför en ny arrendator som ska tillträda gården 2023-03-15.

På gården finns bland annat ett stall med 19 boxplatser, en modern lösdrift med automatiska foderstationer för cirka 20 hästar, av vilka en del tillhör en ridskola, ridhus 20x60 meter, fårhus, ladugård med loge och höskulle, vagnslider, verkstad och gårdskontor, äldre magasins- och mejeribyggnader, gödselplatta, ridbana och hönshus. Byggnaderna som är av mycket stort kulturhistoriskt värde är genomgående i bra skick och väl underhållna med traditionella metoder och material.

Gårdens mark består av cirka 50 hektar åker för foderproduktion (vall) och cirka 70 hektar naturbetesmarker där för närvarande 60 tackor och sommartid drygt 100 lamm sköter naturvården.

Gårdens drivs ekologiskt sedan 2010, marken är omställd och godkänd som EU-ekologisk.

I gårdsarrendet ingår en attraktiv, välskött bostad om cirka 175 kvadratmeter.

På Lidingö finns all tänkbar service samt förskolor och skolor som håller hög kvalitet.

Stadens intentioner med jordbruksdriften

Elfviks gård är en öppen gård som lockar besökare i alla åldrar. Alla ska känna sig välkomna hit. Genom lämpliga, av staden godkända, andrahandsupplåtelser av lokaler och mark har en attraktiv mix av verksamheter etablerats på gården, exempelvis gårdsbistro, antikhandel, konstutställning, andelsodling och gårdsmejeri. Totalt finns ett 15-tal avtal på gården vilka utgör ett viktigt komplement i arrendatorns ekonomi.

Gårdscentrum liksom huvuddelen av gårdens åker- och betesmarker är samlade på Elfvikslandet på norra Lidingö och för denna del kommer ett avtal om gårdsarrende att upprättas. För marker med skötselansvar på södra Lidingö vid Långängen, Mölna och i Brevik upprättas avtal om sidoarrende.

Genom ett naturvårdande, aktivt jordbruk ska Lidingös unika odlingslandskap med dess mycket stora natur- och kulturhistoriska värden bibehållas och utvecklas. Åkerbruk med vallproduktion, betesdrift med får, hästar och gärna ett antal kor är den pågående och lämpliga driftinriktningen. Smådjur och en del husdjur av svenska lantraser finns inom gårdscentrum och är mycket uppskattade av besökarna.

Ridverksamhet (ridskola) har en given plats på gården.

Elfviks gård och huvuddelen av dess mark ligger inom naturreservat och det ingår i arrendatorns åtaganden att följa bestämmelser och skötselplan som finns upprättade för reservatet.

Vem sökte vi?

Du är trygg i dina kunskaper och har dokumenterad erfarenhet från jordbruk, maskiner, djurhållning och hästverksamhet. Det krävs vidare att du har en positiv inställning till en mångfald av aktörer och besökare på gården. För att lyckas som sammanhållande kraft behövs både ett öppet sinne och en fast hand. Som person är du utåtriktad, förtroendeingivande och du tycker om att ge råd och stöd till olika aktörer och besökare på gården.

Krav på tillträdande arrendator:

  • Jordbruksutbildning på minst gymnasial nivå.
  • Gedigen, dokumenterad erfarenhet av att driva jordbruk, gärna i tätortsnära läge.
  • Intresse och vilja att bibehålla och utveckla Elfvik som visnings- och besöksgård.
  • God administrativ förmåga och ett utpräglat ordningssinne.
  • Goda referenser från fackfolk/kollegor i branschen.
  • Det är meriterande om du också har maskinskötarutbildning eller motsvarande erfarenhet och vana av hästskötsel.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Ett personligt brev med tillhörande CV samt en översiktlig beskrivning av den tänkta driften av gården med ekonomisk kalkyl ska bifogas ansökan.

Tillträde

Tillträde sker den 15 mars 2023.

Visning av arrendestället - kartor

Särskild visning av arrendestället ordnas inte men gården är öppen för besök dagtid. Ett eventuellt övertagande av nuvarande arrendators maskiner, djurbesättningar och övrigt lösöre regleras i så fall mellan tillträdande och avgående arrendator.

Kartor

I kartan kan du se vilka byggnader som finns och hur de är placerade, arrendegränser för gårdscentrum samt att Elfviks gårdscentrum ligger längst ut på norra delen av Lidingö. Byggnader som är utmärkta är ridhus och stall, ligghall, smedja, stall, sadelkammare, hönshus, fårhus, loge, förråd, mejeri, magasin och arrendators bostad.

Karta över gårdscentrum Pdf, 1.1 MB.

I kartan nedan kan du se var på Lidingö Elfviks gårds jorbruksarrende finns. Huvuddelen finns på norra ön, mellan Rudboda och Elfvik, men arrenderad mark finns även vid Ekholmsnäs, Långängen, Mölna och Brevik.

Karta över gårdens jordbruksskiften Pdf, 2.5 MB.

Tillträde

Tillträde sker den 15 mars 2023.

Ekonomi

Elfviks gård har ett omfattande skötselansvar inom bland annat Långängen - Elfviks Naturreservat. Vallodlingen på åkermark gör gården självförsörjande på foder till får och hästar och bevarar landskapsbilden tillsammans med betesdrift på naturbetesmark.

Aktuell arrendeavgäld till staden (2022): 224 000 kronor per år. Arrendeavgäld från 2023-03-15 kommer att bestämmas/höjas med hänsyn till att staden löser in ridhus, lösdriftsstall och ligghall som arrendatorn uppfört.

Inom gården finns ett stort antal av staden godkända andrahandsupplåtelser avseende mark, lokaler i byggnader samt cirka 40 boxplatser.

Intäkter 2022:

  • Stall med boxar, lösdriftsstall ridskola och privat: drygt 1 700 000 kronor
    exklusive foder.
  • Övriga lokal- och markhyror: 580 000 kronor.

Gården fick 2022 EU-bidrag på cirka 250 000 kronor baserat på de stödrättigheter staden har överlåtit till arrendatorn. Utöver detta finns i enlighet med nu gällande arrendeavtal möjlighet att från staden erhålla ett naturvårdsbidrag på upp till
252 000 kronor per år för nedlagd arbetstid avseende natur- och landskapsvård inom arrendemarken.

Ansökningstiden har löpt ut

Ansökningstiden löpte ut den 22 maj 2022 och avtal med ny arrendator har tecknats.

Frågor om arrendet ställs skriftligen till Lars Heins, naturförvaltare, Lidingö stad.
E-post: lars.heins@lidingo.se

Kontakt
Till toppen av sidan