Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kontroll av livsmedelsverksamhet

Vi kontrollerar att fik, matbutiker och restauranger uppfyller hygienkraven.

Årlig livsmedelskontroll   

En livsmedelsanläggning på Lidingö kontrolleras av miljö- och stadsbyggnadskontoret. Ibland kommer kontrollen att vara föranmäld och ibland kommer vi komma ut och inspektera verksamheten utan att anmäla detta i förväg. Kontrollen kan ske med olika metoder:

  • Revisioner — med denna typ av kontroll tas ett helhetsgrepp. Så gott som alla delar av verksamheten granskas vid en revision.
  • Inspektioner — med denna typ av kontroll kommer vi att fokusera på en eller flera specifika moment eller delar av verksamheten. Detta kan till exempel vara till följd av att det varit ett problem förut eller att något uppmärksammats på nationell nivå.
  • Provtagning — denna kontrollmetod brukar ofta komplettera en inspektion eller revision för att se om till exempel rengöring utförts på ett bra sätt.

Alla anläggningar har olika kontrollbehov och frekvensen av kontroll kommer att variera beroende på hanteringen på anläggningen.
 
Enligt lagstiftningen är det verksamhetsutövaren som har det primära ansvaret att följa lagen och garantera säkra livsmedel (artikel 1 p.2 a i förordning (EG) 852/2004). På grund av detta läggs oftast stor vikt vid att systemet för egenkontroll fungerar på ett bra sätt och att anläggningen på egen hand hanterar riskerna i livsmedelshanteringen.

Processen för livsmedelskontroll

Kontrollbesök

Kontrollbesök

Alla verksamheter som hanterar livsmedel får kontrollbesök. Hur ofta det sker beror bland annat på hur stor din verksamhet är och vilken typ av livsmedelshantering du har.

När vi gör ett kontrollbesök är det oftast oanmält, vi kommer alltså utan att ha avtalat en tid innan. Om kontrollen innebär granskning av märkning, kan vi göra kontrollen på distans. Då ber vi dig skicka in underlag.

Kontrollrapport

Kontrollrapport

Efter varje kontrollbesök får du en skriftlig kontrollrapport skickad till dig, antingen via post eller e-post.

Om inga avvikelser finns avslutas ärendet här.

Om avvikelse finns görs en uppföljning, se nästa steg.

Uppföljning

Uppföljning

Uppföljning av avvikelser sker på olika sätt beroende på hur allvarlig avvikelsen bedöms vara. I kontrollrapporten du fått framgår vad som händer härnäst:

  1. Vi följer upp avvikelsen vid nästa ordinarie kontroll.
  2. Vi gör en extra uppföljande kontroll inom en viss tid, 2-5 veckor beroende på typ av avvikelse.
  3. Om avvikelsen bedöms som allvarlig får du ett föreläggande direkt. Gå till Sanktioner för mer information.

Åtgärd

Åtgärd

Har du avvikelser i hanteringen av livsmedel ska du åtgärda dem snarast möjligt.

Om avvikelserna är åtgärdade när vi gör den uppföljande kontrollen (2), skickar vi en kontrollrapport, ett beslut om debitering för extrakontrollen och sen avslutas ärendet.

Om avvikelser kvarstår efter steget Uppföljning, sker följande:

  • Du får ett beslut om föreläggande med eller utan vite. Se mer information på steget sanktioner.
  • Vi gör ytterligare uppföljning av avvikelserna.

Sanktioner

Om det bedöms nödvändigt fattar vi beslut. Det kan till exempel vara ett föreläggande med eller utan vite. Med beslutet får du även ett mottagningskvitto (bekräftelse på att du mottagit föreläggandet) som du skickar i retur till oss. Om du har fått beslutet via e-post räcker det med att du bekräftar med ett e-postmeddelande att du har tagit emot beslutet.

Avvikelserna ska vara åtgärdade vid datum som anges i beslutet.

Om avvikelser fortfarande inte är åtgärdade vid uppföljningen av beslutet sker följande:

  • Vi vidtar lämpliga ytterligare sanktioner, exempelvis föreläggande med vite eller förbud mot att fortsätta sälja livsmedel.
  • Vi gör ytterligare uppföljningar tills avvikelserna är åtgärdade.

När avvikelserna är åtgärdade får du en kontrollrapport och ett beslut om debitering för extrakontroll. Sedan avslutas ärendet.

Lämna aktuella uppgifter                  

Ditt tillstånd att sälja eller förmedla livsmedel är personligt och hör ihop med den person eller det företag som anmält verksamheten till kontrollmyndigheten. Du är skyldig att höra av dig till miljö- och stadsbyggnadskontoret om något ändras i din verksamhet. Om en verksamhet flyttar till nya lokaler, byter organisationsnummer eller ägare (gäller ej om nya ägaren behåller befintligt organisationsnummer) behöver en ny registrering för livsmedelsanläggning att skickas in. Sker inte detta riskerar livsmedelsverksamheten att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Mer information om detta finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Om verksamheten ska göra stora, väsentliga ändringar i livsmedelshanteringen, till exempel om verksamheten tidigare endast sålt färdigförpackade livsmedel men planerar att börja förpacka på plats ska miljö- och stadsbyggnadskontoret meddelas detta. Det gäller även vid stora ändringar i lokalens utformning.

Meddela gärna senast i december om verksamhetens ska upphöra. Den som står som ansvarig för verksamheten i januari får faktura för hela årsavgiften.

Anmäla ändring av befintlig livsmedelsanläggning, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Avgift för årlig kontroll

Den offentliga livsmedelskontrollen ska finansieras med hjälp av avgifter. Vanligen sker det med hjälp av en årsavgift.

Avgiftens storlek

Avgiftens storlek beror på hur stort kontrollbehov som en anläggning har. Kontrollbehovet är framtaget med hjälp av en modell för riskklassificering. Risken beror på vad för sorts livsmedelshantering som förekommer på en anläggning samt omfattning och om livsmedlet riktar sig till känsliga grupper så som äldre och barn. En anläggning med väldigt litet kontrollbehov kan få avgift per timme för de gånger som kontroll sker.

Avgiften kan förändras

För varje år kan avgiften förändras. Finns det inga avvikelser vid den årliga kontrollen kommer kontrolltiden och kontrollavgiften att kunna sänkas. De verksamheter som  missköter livsmedelshanteringen kan istället få förstärkt kontroll och högre årlig avgift. Förändring av kontrolltid verkställs inte förrän till nästkommande år.

Klagomål på hanteringen

Vi får ibland in klagomål kring felaktig hantering på någon av Lidingös livsmedelsanläggningar. Miljö- och stadsbyggnadskontoret gör en bedömning av det inkomna klagomålet. Om klagomålet anses befogat gör vi en inspektion på anläggningen. Vid befogade klagomål kommer en extra avgift att debiteras anläggningen utöver den årliga kontrollavgiften. Obefogade klagomål debiteras inte.

Till toppen av sidan