Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fler åtgärder ska ge bättre vattenkvalitet

Årets fokus för Lidingös vatten: Provtagningar året runt i Kottlasjön, Stockbysjön och Kyrkviken som ska visa hur vattnet mår och vilka åtgärder som krävs. Tillsammans med andra kommuner ska vi utreda och förbättra vattenkvaliteten i Lilla Värtan.

Sjö med träd och badklippa i bakgrunden

Nu är det beslutat vilka åtgärder inom Blåplanen vi ska prioritera i år. Syftet med Blåplanen är att bevara och utveckla Lidingös kustvatten, sjöar, vattendrag och stränder.

—Vi fortsätter att fokusera på att skapa bättre vattenkvalitet i våra sjöar och i vattnet runt Lidingö. Vi vill säkra en hållbar ekologisk status på lång sikt och bibehålla de goda värdena i Kottlasjön, säger Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD) och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Ökad provtagning i sjöarna

I Kottlasjön och Stockbysjön ska vi ta prover året runt för att kunna bedömda vattnets kemiska och ekologiska status och se när och hur sjöarna får mer näring. Kottlasjön har numera en god ekologisk status. För att bibehålla den behöver tillrinningen av kväve och fosfor stoppas i den mån det går och tillrinningen av rent vatten, till exempel dagvatten, öka.

—Vi ska undersöka näringstillförseln från Västra Långängskärret till Kottlasjön. Om det behövs kommer vi att vidta åtgärder för att minska tillrinningen av näring, säger Eva Robins, Lidingö stads landskapsarkitekt.

Kyrkvikens vatten undersöks

Även i Kyrkviken fortsätter provtagningarna. Vi har sett att det är syrefritt och höga fosforhalter under sex meters djup i viken. För att få en tydligare bild av läget och kunna beräkna den totala mängden fosfor tar vi vattenprover på fler platser i år. Då kommer vi kunna räkna ut hur stora insatser som behövs för att återfå en bra vattenkvalitet i Kyrkviken.

Kommunsamarbete om Lilla Värtan

Ett samarbete inleds med våra grannkommuner Stockholms stad, Nacka, Danderyd och Solna för att ta fram en åtgärdsplan för bättre vatten i Lilla Värtan. Målet är att nå vattenmyndigheternas miljökvalitetsnormer för vatten till 2027. Det innebär att nå en god kemisk och ekologisk status för näringsämnen som kväve och fosfor.

Blåplanen är en del av stadens översiktsplanering och antogs senast 2017. Dess övergripande mål är: rika och långsiktigt livskraftiga vattenmiljöer, vatten av god kvalitet samt variationsrik och attraktiv rekreation vid vatten för alla.

Till toppen av sidan