Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingöflora och plan mot invasiva växter

Inom ramen för stadens grönplan planeras en rad åtgärder för att främja vår natur.
I år ligger fokus på en flora och en handlingsplan för att begränsa invasiva växter.

Träd, gräs och en stig

Grönplanen innehåller mål och strategier för hur Lidingös natur ska bevaras och utvecklas. För att uppnå målen finns en lång lista med åtgärder som ska genomföras fram till år 2030.

—Åtgärderna handlar bland annat om att göra våra grönområden tillgängliga och att sprida kunskap om Lidingös djur- och växtliv. I år fortsätter vårt arbete med att göra en Lidingöflora och en handlingsplan för att begränsa spridningen av invasiva växter, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Lidingöfloran, som blir en sammanställning av de kärlväxter som finns på ön, kommer att fungera som underlag vid bland annat exploatering av nya områden och för att öka den biologiska mångfalden. Kärlväxter omfattar alla träd, buskar, gräs, örter och blomväxter som leder näringsämnen och vatten i så kallade kärlsystem i stammen.

Kamp mot invasiva arter

Spridningen av invasiva växter hotar att tränga ut den ursprungliga växtligheten. EU har en förteckning över invasiva främmande arter, som inte får importeras, säljas, odlas, transporteras eller sättas ut i naturen. I listan ingår bland annat jätteloka och jättebalsamin, växter som finns på Lidingö.

—Vi behöver jobba aktivt för att begränsa de invasiva växterna, som inte har några naturliga fiender. De slår ut annan växlighet och blir ensidig föda för pollinatörer och hotar på så sätt den biologiska mångfalden. Vi måste också hantera dem på ett säkert sätt, till exempel vid skötsel av grönytor, planering av nya områden och avfallshantering, säger Eva Robins, Lidingö stads landskapsarkitekt.

Pollinering, träd- och skogsskötsel

Kommande år ska även en pollineringsplan och en handlingsplan för att friställa äldre träd, framför allt ekar, tas fram. Det blir också aktuellt att informera om allemansrätten och hur vi kan hjälpas åt att ta hand om naturen på bästa sätt. Dessutom ska vi utreda skötseln av Lidingös skogsparker och bostadsnära skog samt inventera och värdera Lidingös parkträd.

Grönplanen för Lidingö antogs 2014 som ett komplement till stadens översiktsplan 2012.
De åtgärder som genomförs ska svara upp till ett eller flera av grönplanens tre mål:

  • Lidingöborna har god tillgång till parker och natur av god kvalitet i en sammanhängande grönstruktur
  • Lidingö har en långsiktigt fungerande grön infrastruktur med ett rikt och livskraftigt växt- och djurliv
  • Lidingö har en stark identitet och attraktionskraft genom sina gröna kulturmiljöer och landskapskaraktärer.
Till toppen av sidan