Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Planer och skötsel

Lidingös grönområden sköts med stor omsorg och vi har långsiktiga planer. Vi anlitar olika entreprenörer, med specialkunskaper, som tar hand om våra parker, natur och skogar.

Två betande kor vid Långängskärret.

Trädplan

Staden har tagit fram en trädplan som ger förslag på skötsel och förnyelse av stadens alléer, träd i torgmiljö och fruktträd bland annat.

Trädplan Lidingö 2017 Pdf, 12.8 MB. (Pdf, 12.8 MB)

Grönplan

Grönplanen ska ge en överblick av grönstrukturen som helhet och är ett verktyg för planering och förvaltning av Lidingös grönområden.

Grönplanen har tre mål:

  1. Lidingöborna har en god tillgång till parker och natur av god kvalitet i en sammanhängande grönstruktur.
  2. Lidingö har en långsiktig fungerande grön infrastruktur med rikt och livskraftigt växt- och djurliv.
  3. Lidingö har en stark identitet och attraktionskraft genom sina gröna kulturmiljöer och sin landskapskaraktär.

Grönområden omfattar både kommunal och privat mark vad gäller landområden inom kommungränsen.

Grönplan 2014 Pdf, 6.4 MB. (Pdf, 6.4 MB)

Grönplanens åtgärdsförslag Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Inventeringar och analyser

Ett antal inventeringar och analyser har genomförts i samband med grönplanen. Vi har genom dessa skapat oss kunskap om de ekologiska värdena och om vilka platser som är viktiga för lidingöborna. Länkar till utförda inventeringar och analyser hittar du här nedan.

Landskapsanalys Pdf, 3.9 MB. (Pdf, 3.9 MB)
Grod och kräldjursinventering Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)
Gröna kulturmiljöer Pdf, 59.7 MB. (Pdf, 59.7 MB)
Sociotopkarta Pdf, 22.4 MB. (Pdf, 22.4 MB)
Mölna kvarndamm Pdf, 11.2 MB. (Pdf, 11.2 MB)
Breviksdammen Pdf, 9.5 MB. (Pdf, 9.5 MB)
Rudbodakärret Pdf, 6.5 MB. (Pdf, 6.5 MB)
Västra långängskärret Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB)
Lavar och svampar på jätteträd av ek Pdf, 20.7 MB. (Pdf, 20.7 MB)
Fladdermusinventering Pdf, 5.2 MB. (Pdf, 5.2 MB)

Blåplan

Blåplanen är ett komplement till stadens översiktsplan. Den ska användas vid planering, förvaltning och utveckling av Lidingö stads kustvatten, sjöar, vattendrag och stränder, men den är även tänkt att vara ett kunskapsunderlag. I Blåplanen presenteras tre övergripande mål och generella strategier och konkreta riktlinjer och åtgärder för att nå målen.

Blåplanens tre mål:

  1. Lidingö har rika och långsiktiga livskraftiga vattenmiljöer.
  2. Lidingö har vatten av god kvalitet.
  3. Lidingö erbjuder en variationsrik och attraktiv rekreation vid vatten för alla.

Blåplanen uppdelad i kapitel:
Inledning Pdf, 5.7 MB. (Pdf, 5.7 MB)
Mål 1 Pdf, 6.3 MB. (Pdf, 6.3 MB)
Mål 2 Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)
Mål 3 Pdf, 7.6 MB. (Pdf, 7.6 MB)
Strategier Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)
Riktlinjer Pdf, 2.4 MB. (Pdf, 2.4 MB)
Åtgärder Pdf, 1.7 MB. (Pdf, 1.7 MB)
Begrepp och Referenser Pdf, 138.1 kB. (Pdf, 138.1 kB)
Bilaga Naturvärdesklassade vattenmiljöer Pdf, 6.7 MB. (Pdf, 6.7 MB)

Hela blåplanen:
Blåplan för Lidingö Pdf, 34.1 MB. (Pdf, 34.1 MB)

Inventeringar och utredningar

I arbetet med att ta fram en blåplan har inventeringar och utredningar utförts. Flera av dem finns sammanställda i rapporter som innehåller mer fördjupande information än själva blåplanen.

Inventering av Lidingös kustvatten Pdf, 6.1 MB. (Pdf, 6.1 MB)
Inventering av Lidingös sjöar och vattendrag Pdf, 3.9 MB. (Pdf, 3.9 MB)
Undersökning av fosfor i Kottlasjöns botten Pdf, 876.6 kB. (Pdf, 876.6 kB)
Fisksamhällen, växtplankton och miljögifter i Lidingös sjöar Pdf, 4.6 MB. (Pdf, 4.6 MB)
Extern fosforbelastning på Kottlasjön Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB)
Kottlasjön - mot god ekologisk status Pdf, 389.9 kB. (Pdf, 389.9 kB)

Flera av rapporterna som togs fram i arbetet med Lidingös grönplan har också använts som underlag till blåplanen.

Lidingös grönplan Pdf, 6.4 MB. (Pdf, 6.4 MB)

Skogskötselplan

På Lidingö bevaras skogen långsiktigt och utvecklas med ett rikt växt- och djurliv, den är tillgänglig och erbjuder fina rekreationsmöjligheter.

Vi arbetar med att ta fram en ny skötselplanen för skog och natur på Lidingö.

Skogsvården miljömärkt

Lidingö stad har miljöcertifierat skogsskötseln enligt den internationella FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®) och ingår under Grönt Paraplys gruppcertifikat som har licensnummer FSC C006219.

Nyckelbiotoper i skogen

Nyckelbiotoper kallas områden i skogsmark med särskilt höga naturvärden där du kan hitta sällsynta så kallade rödlistade arter eller signalarter. Det finns 17 nyckelbiotoper på Lidingö och dessutom ytterligare fyra naturvärdesobjekt. Nyckelbiotoperna redovisas i Lidingös översiktsplan.

Översiktsplan

En översiktsplan visar hur mark- och vattenområden ska användas, och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. En översiktsplan är långsiktig och övergripande.

De huvudsakliga målen i översiktsplanen är att värna grönområdena, förbättra kommunikationerna och främja en långsiktigt hållbar utveckling på Lidingö. Planen föreslår också 16 områden som utvecklingsområden.

Översiktsplan 2012 Pdf, 24.7 MB. (Pdf, 24.7 MB)

Karta för översiktsplan 2012 Pdf, 2.3 MB. (Pdf, 2.3 MB)

En tryckt version av planen för Lidingö finns att hämta hos Kundcenter i Stadshuset, Lejonvägen15.

Sammanfattning av Översiktsplan 2012

Översiktsplanen beskriver hur Lidingö ska utvecklas till år 2030. Planen blickar också mot år 2050 för att fånga upp långsiktiga utvecklingsbehov, som infrastruktur och miljöfrågor.

År 2030 är Lidingö ett levande och hållbart samhälle som är en del av Stockholmsregionen. Lidingö centrum och Torsvik har utvecklats till en attraktiv stadsdel med nya bostäder, butiker, kaféer, parker och torg. Nya bostäder har tillkommit på fler platser, i första hand inom befintlig bebyggelsestruktur för att grönområden ska påverkas så lite som möjligt. Närservice finns i några mindre stadsdelscentrum.

De stora grönområdena finns kvar, parker har rustats upp och strandpromenader löper längs stora delar av ön. Elfvikslandet är tillsammans med konferensanläggningarna ett viktigt besöksmål för rekreation.

År 2030 finns det större möjligheter att resa miljösmart. Lidingöbanan har moderna vagnar, tätare trafik och fortsätter in till Stockholms city. Mellan norra och södra Lidingö är bussen eller cykeln ett bekvämt och effektivt färdsätt. Direktbussar och pendelbåtar går till grannkommuner och andra delar av regionen.

Företagandet är rikt och framförallt har branscherna besöksnäring och hälsa vuxit.

Planprogram

På Lidingö finns det 85 parker av varierande karaktär. Drygt 40 av dem är lekparker. Samtliga parker omfattas av vårt Parkprogram som beskriver hur de ska underhållas och utvecklas.

Lidingö stads parkprogram 2018–2020 Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

Till toppen av sidan