Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Information och utbildning i hemtjänsten

Många frågor och mycket oro är kopplat till hemtjänsten, trots att det inte visar sig vara någon primär källa för smittspridning. Hur säkerställs att personalen agerar korrekt hos brukarna? Vilka åtgärder vidtas för att inte sprida smitta vidare? Information, regelbundna avstämningar och utbildning är receptet.

Lila blommor på marken

Sedan i mars har omsorgs- och socialförvaltningen haft digitala avstämningsmöten med alla hemtjänstleverantörer varje vecka. Där är basala hygienrutiner och skyddsutrustning stående punkter på agendan. Dessa möten är fortsatt inbokade till och med mitten av maj och fortsätter därefter vid behov. Deltagandet hos hemtjänstleverantörerna har varit stort och vid mötet deltar även representanter från äldreenheten och utvecklingsstaben.

Karolinska institutets utbildning

Alla leverantörer inom hemtjänsten har fått skriftlig information med länk till Karolinska Institutets utbildningar till vårdpersonal om smittspridning och skyddsutrustning kopplat till covid-19, informationen har även getts muntligt. En uppföljning av utbildningen är också stående punkter på agendan under veckomötena med hemtjänsten. Syfte är att vid behov komplettera utbildningen med ytterligare information. Förvaltningen har också i samverkan med Lidingö vuxenutbildning, som ett komplement, skapat en kort digital utbildning som erbjuds alla hemtjänstleverantörer.

Det konstaterades att det fanns ett behov av kompletterande lärarledd utbildning där personalen har givits möjlighet att få ställa frågor kring den praktiska tillämpningen av basala hygienrutiner och baskunskaper kring smittspridning, handhygien och skyddsutrustning.

Skyddsutrustning

Avsaknaden av munskydd inom hemtjänsten är en återkommande fråga. Mycket av det arbete som utförs av hemtjänsten kräver inte munskydd då personalen håller en distans till kunden. Vid fysisk kontakt med kund som har förkylningssymtom används i första hand visir och endast vid vissa vårdmoment krävs munskydd. Omsorgs- och socialförvaltningen har löpande dialog kring hemtjänstleverantörernas behov av skyddsutrustning. Förvaltningen sammanställer behoven och rapporterar vidare till Länsstyrelsen. Denna inventering och dialog äger rum dagligen.

- Det är ett krav i avtalet mellan Lidingö stad och hemtjänstleverantörerna att de ska ansvara för att all personal har kunskap om basala hygienrutiner och smittskydd. Staden har också begärt att hemtjänstleverantörerna ska redovisa sina lokala basala hygienrutiner till förvaltningen, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

Alla hemtjänstleverantörer ska också göra en självskattning av hur till basala hygienrutiner efterföljs. Ansvarig chef för respektive hemtjänstleverantör ska se till att varje medarbetare fyller i blanketten och därefter rapporterar det till förvaltningen.

- Jag inser att det finns en oro bland hemtjänstkunderna och deras anhöriga och vi sätter in stora resurser för att identifiera och åtgärda eventuella brister. Skyddsutrustning är ett kritiskt område men jag upplever att läget till viss del börjat stabiliseras men fortsatt finns kritiska delar, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Till toppen av sidan