Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nytt program ska öka tillgängligheten

Omsorgs- och socialförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att arbeta fram ett funktionshinderpolitiskt program. Målet är att alla ska ha tillgång till samhällets resurser.

Huvudentre Stadshus

Fortfarande finns det medborgare som på grund av olika funktionshinder inte har tillgång till många av de resurser andra tar för givet. Det kan gälla möjligheten till likvärdig fritid och god hälsa, fysisk tillgänglighet i både inne- och utemiljöer eller möjligheter till ett likvärdigt deltagande i demokratin. Nu har ett arbete påbörjats med målet att upphäva dessa hinder.

- Det oerhört angeläget att förtydliga målen och skärpa styrningen av arbetet inom det här området. Därför är det så viktigt med ett mer omfattande politiskt program i stället för de riktlinjer som i dag gäller, säger Rebecka Sundström som projektleder arbetet.

Delaktighetsboosten, en satsning som Länsstyrelsen utifrån ett regeringsuppdrag driver för att stödja regioner och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier, gillar Lidingö stads initiativ. De har gett ett bidrag till stadens arbete med 65 timmars konsultstöd.

Det funktionshinderpolitiska programmet ska bidra till att förtydliga målen för det funktionshinderpolitiska arbetet i Lidingö stad och skapa en tydligare styrning och effektiv utvärdering av de åtgärder som vidtas. Det funktionshinderpolitiska programmet ska skickas på remiss i april 2021 och förväntas börja gälla från och med 2022.

- Som utgångspunkt i arbetet har vi FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, nationella mål för funktionshinderpolitiken samt stadens vision och inriktningsmål. Programmet ska även beakta barnkonventionen, Agenda 2030 och annan relevant lagstiftning, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Till toppen av sidan