Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Sammanfattning av senaste fullmäktige

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021 kunde på grund av tekniska problem ingen TV-webbsändning ske. Radio Lidingö kunde då inte heller sända eftersom deras sändning baseras på webbsändning. Här följer en sammanfattning av de viktigaste ärendena som behandlades vid sammanträdet.

De första ärenden var inga beslutsärenden utan en fråga och tre interpellationer från oppositionen.

  • Daniel Larson (S) ställde först en fråga angående kaos i hemtjänsten till omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP) som besvarade hans fråga.
  • Nästa ärende var en interpellation av Fredrik Wesslund (C) som gällde dumpning av snömassor vid Larsbergs brygga, den besvarade av teknik- och fastighetsnämndens ordförande Carl-Johan Schiller (KD).
  • Därefter behandlades en interpellation ställd av Niclas Svensson (S) och ämnet var fortsättning för det lyckosamma VIDA-projektet (om integration av nyanlända barn och ungdomar i Lidingös föreningsliv), den besvarades av omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP).

Slutligen behandlas en interpellation från Patrik Sandström (MP) och den gällde att saltsopning främjar säkerhet och hållbarhet, den besvarades av teknik- och fastighetsnämndens ordförande Carl-Johan Schiller (KD).

Samtliga interpellationer och dess svar samt övriga ärenden

Beslutsärenden

I det första beslutsärendet beslutade kommunfullmäktige att anta en revidering av taxan för upplåtelse av offentlig plats. Ett förtydligande krävdes i taxan beträffande vad som gäller vid uteservering för tillståndshavarna.

Nästa ärende var en revidering av reglementet om ekonomiska villkor för de förtroendevalda. Ändringen skedde på grund av att riksdagen flyttat fram arvodeshöjningen till den 1 januari 2021 och av reglementet framgick att höjningar sker per den 1 juli varje år. Höjning av arvoden sker nu när beslutet om höjning sker och är inte kopplat till ett datum.

Nästa ärende behandlade ett antagande till detaljplan för Norra Skärsätra – Kottla Gård. I ärendet yrkades återremiss av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I ärendet yrkades votering av oppositionen men kommunfullmäktige beslutade dock att anta detaljplanen då det inte var tillräckligt antal ledamöter för att få igenom en så kallad minoritetsåterremiss.

Motioner

Därpå följande fyra ärenden avsåg inlämnade motioner och i samtliga fall beslutades att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Motionerna var:

  • Införskaffande av hjärtstartare till Lidingö stads skolor, förskolor och äldreboende – motion från Iréne Borgenvik (SD) och Mathias Borenz (SD).
  • Lokalförsörjningsplan för Lidingö idrottsanläggningar – motion från Patrik Buddgård (C) och Rebecka Öberg (C).
  • Flytt av skateboardramp Källängen – motion från Fredrik Wesslund (C).
  • Coronabonus till stadens anställda – motion från Jonas Lundgren (V) och Olaf Koort (V).

Protokollet justeras den 7 april och finns därefter att läsa på stadens hemsida och där kan man läsa närmare om alla yrkanden, reservationer och särskilda yttranden som lämnades vid sammanträdet.

Till toppen av sidan