Skriv ut
Dela

Förskola och skola

Utbildningsförvaltningen följer upp stadens förskolor och skolor i en årlig kvalitetsrapport. Rapporten grundar sig på kvalitetsrapporter från förskolor och skolor, kvalitetsuppföljningar, brukarundersökningen och LJUS på kvalitet. 

Brukarundersökning

Varje vårtermin genomför utbildningsförvaltningen en enkätundersökning bland elever och vårdnadshavare för att få veta hur man ser på verksamheten i stadens förskolor och skolor. Deras synpunkter är ett viktigt bidrag för att kunna utveckla och förbättra verksamheter. Ett annat syfte är att öka samverkan mellan hem och skola.

Brukarundersökningen görs i samarbete med fem kommuner i Stockholms län, vilket gör det möjligt att jämföra resultatet mellan kommuner.  

Samtliga föräldrar till barn som går i förskola eller pedagogisk omsorg samt årskurs 3, 5 och 8 i Lidingö stad får svara på enkäten. Detsamma gäller eleverna i dessa årskurser. Frågorna bygger på läroplanens mål och Lidingö stads mål för förskola och skola. Det handlar till exempel om frågor kring:

  • kunskap och lärande
  • trivsel och arbetsmiljö
  • ansvar och inflytande
  • normer och värden

Samtliga förskolors och skolors resultat 2016

Jämför förskolor och skolor

Inför val av skola eller förskola kan du ha nytta av att jämföra olika verksamheter. Det kan du göra via ett verktyg som jämför ett antal nyckeltal för förskolor och skolor. Till grund för jämförelserna ligger SCB-statistik och Lidingö stads årliga brukarundersökning. I verktyget hittar du också en länk till Skolverkets inspektionsrapporter för respektive skola och förskola.

På webbplatsen Grundskolekvalitet kan du jämföra resultaten på nationella prov, genomsnittligt meritvärde, andel elever som nått godkänt betyg i alla ämnen och andelen elever som blivit behöriga till gymnasieskolan. Webbplatsen är ett samarbete mellan Friskolornas riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting och Svenskt Näringsliv.

En mer heltäckande bild av de olika verksamheternas kvalitet får du på respektive förskola eller skolas webbplats. Där finns deras kvalitetsrapporter och i förekommande fall rapporter från LJUS på kvalitet.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) gör varje år öppna jämförelser mellan mellan svenska grundskolor, utifrån resultat och resurser. Skolans resultat beskrivs med utgångspunkt i slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap, medan resurserna beskrivs utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Kontakt
Till toppen av sidan