Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Extremväder och klimatanpassning

I februari 2021 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram där bland annat anpassningen till mer extrema väder ingår. Programmet ska löpa fram till 2030 och den första fasen är att identifiera vilka risker som finns och hur de ska åtgärdas, exempelvis vid stora skyfall, värmeböljor, översvämningar, ras och skred.

Så klimatanpassar vi Lidingö

Fram till 2025 ska staden ha genomfört ett antal åtgärder, exempelvis:

  • Uppdatera webkartor som visar områden med översvämningsrisker till följd av både skyfall och höjda havsnivåer, områden med risk för höga temperaturer, områden med risk för ras, skred och/eller erosion. Underlaget kommer från länsstyrelsen. Redan nu finns en flik på stadens webkarta för 100-årsregn under Krisberedskap och trygghetspunkter. Denna ska sedan fördjupas och kunna ligga till grund för framtida planering förvaltning och drift och användas i både översiktsplan och detaljplaner. Lidingö är en av aktörerna i ett nätverk för klimatanpassning inom Länsstyrelsen Stockholm.
    Lidingös webbkarta
  • Stadens byggnader och verksamheter ska ses över så att de klimatanpassas, till exempel genom att ta fram en dagvattenplan.

Så förbereder vi för extremväder

  • Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar med att säkerställa underhållet av VA-nätet genom att kontinuerligt utföra filmning av avloppsnätet och infodring av dåliga ledningar. En priolista har upprättats och börjat betas av.
  • Styr- och övervakningssystem har installerats på våra vattentorn och pumpstationer.
  • Under oktober 2021 lanserar SMHI ett nytt vädervarningssystem som innebär en tydliggjord larmkedja vid förväntade extremväder så att aktörerna ska kunna agera tidigt. Lidingö är en av vädervarningsmottagarna i egenskap av aktör inom Samverkan Stockholmsregionen.
  • Lidingö stad har ett mobilt reservkraftverk som är avsedd att vid elavbrott användas till våra spillvattenpumpstationer som har breddning ut till Kottlasjön.
  • Flera lågt liggande spillvattenstationers nödutlopp har backventiler för att hindra havet att stiga upp bakvägen och in i pumpgropen.
Till toppen av sidan