Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Stadens ansvar vid kris

Lidingö stad har ett ansvar för alla som befinner sig inom stadens geografiska område vid en kris, ett så kallat geografiskt områdesansvar. Det betyder att staden också har ett ansvar för dem som vistas tillfälligt här.

Illustration av en brand på Lidingö

I ansvaret ligger att samverka och samordna planering och förberedelser, att samordna de krishanteringsåtgärder som vidtas och samordna informationen till allmänheten. Staden har internt en funktion som kallas tjänsteperson i beredskap, som snabbt ska vidta åtgärder om en kris skulle uppstå. Vi ansvarar för samhällsvikiga funktioner, exempevis äldreomsorg, skola, vattenförsörjning och fjärrvärme. Staden ska se till att dessa verksamheter fungerar även under en kris.

Krishanteringen styrs av tre principer

Utöver geografiskt områdesansvar styrs svensk krishantering av tre principer:

Ansvarsprincipen

Innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under en krissituation.

Likhetsprincipen

Under en kris ska samhällsfunktioner så långt som möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Detta betyder att förändringar inte ska bli mer omfattande än vad situationen kräver och verksamheten ska också, så långt det är möjligt, skötas på samma plats och på samma sätt som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

En kris ska hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga och regionala insatser.

Om krisen kommer

Vi har tagit fram en folder med matnyttig information om stadens krisarbete. Alla boende på ön har fått den tillsammans med hushållstidningen Vårt Lidingö, nr 3 2021. Foldern finns också nedladdningsbar som pdf.

Till toppen av sidan