Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Klart med bulleråtgärder till Gåshagaleden

Teknik- och fastighetsnämnden har gett klartecken till att genomföra bullerdämpande åtgärder vid Gåshagaleden. Vad som är mest lämpligt ska nu utredas och projekteras. Under 2022 kan valda åtgärder vara på plats.

Gåshagaleden sedd från Käppala, med träd, lyktstolpe och hus i bakgrunden.

Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att utreda och projektera för bullerdämpande åtgärder, till exempel bullerplank, utmed den mest utsatta sträckan vid Gåshagaleden. När beslut om lämplig åtgärd har fattats ska arbetet upphandlas. Om allt löper enligt plan kan åtgärderna genomföras under 2022.

Hänsyn kommer att tas till att de bullerdämpande åtgärderna smälter in i stads- och landskapsbilden och är förenliga med gällande detaljplan. De ska ge största möjliga bullerdämpning, vara estetiskt tilltalande och utformade så att de inte inbjuder till klotter.

Enligt Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, kan ett bullerplank bli aktuellt.
- Vi har diskuterat lämpliga ljuddämpande lösningar med villaägareföreningen och de som upplever sig mest utsatta för trafikbuller i området. Nu ska vi begränsa trafikbullret för boende vid Gåshagaleden och en fråga som pågått mycket länge kan äntligen avslutas.

Bakgrund

Bullersituationen på den aktuella sträckan har utretts grundligt under många år och akustiska mätningar utfördes senast våren 2018. Mellan rondellen i Käppala och korsningen med Hövdingevägen testades så kallad tyst asfalt under några år. Detta bedömdes dock vara alltför dyrt i förhållande till nyttan. Möjligheten att dämpa trafikbullret på andra sätt har sedan utretts.

Trafikbullret upplevs som störande av flera boende vid Gåshagaleden, där hastighetsbegränsningen inte alltid efterlevs. När sänkningen av bullernivåerna ska beräknas kommer den faktiskt uppmätta hastigheten vara utgångspunkt.

Till toppen av sidan