Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten med vägar, parker, idrottsanläggningar eller byggnader som kan påverka din vardag.

Karta över Lidingö

Arbeten i Koltorps hundhage, stängd 4-5 oktober

naturhage inhägnad med grönt stängsel med kraftledningar intill

Vad

Arbeten pågår i Koltorps hundhage. Dels ska stängslet flyttas en aning, så att Ellevio bättre kommer åt en av sina elstolpar. Dessutom har det bildats flera vattenpölar i hagen. Dessa har vi stängslat in för att hindra hundar att dricka av vattnet.

Pölarna ser oljiga ut och vi har därför tagit prover. Innan vi beslutar om åtgärder (om till exempel dränering), behöver vi säkerställa vad det är. Det verkar inte vara oljeföroreningar i vattnet utan det kommer troligen från växligheten och den vattensjuka marken.

Var

Koltorps hundhage på Ekholmsnäsvägen, strax intill transformatorstationen.

När

Den 4-5 oktober är hundhagen tillfälligt stängd, när en del av stängslet flyttas något. Under tiden är du välkommen till någon av våra andra hundhagar.

Vi väntar svar på de prover som tagits under första veckan i oktober. Därefter återkommer vi med uppdaterad information.

Mätning, gång- och cykelbana Norra Kungsvägen och cykelbana Islinge hamnväg

karvy med grön hage markerad, hur och skog runtom

Vad

Mätningar utförs inför att en cirka 1,2 kilometer lång sträcka av den befintliga gång- och cykelbanan vid Norra Kungsvägen ska förbättras och breddas.
Mätningar i syfte att anlägga en cykelbana i en del av Torsviksbacken pågår också.

Var

 • Längs med Norra Kungsvägen, mellan Kyttingevägen och OKQ8 på Islinge hamnväg.
 • Islinge hamnväg, strax nedanför Torsvikstorg, på en cirka 120 meter lång sträcka.

När

Mätningarna pågår på båda ställena under vecka 37, 2023 (11-15 september).
I Torsviksbacken, Islinge hamnväg sker mätningar den 14-15 september.
Arbetstiden är mellan klockan 09.00 och 15.00 på vardagar.

Hur - trafikpåverkan

Arbetet på Norra Kungsägen görs med TMA-bil, vilket innebär att trafiken påverkas där arbetet sker. Fordon som har hindret på sin sida har då väjningsplikt.
I Torsviksbacken påverkas inte trafiken av arbetet.

Övrigt

Mätningen på Norra Kungsvägen är del i ett större projekt med att bredda och förbättra den befintliga gång- och cykelbanan. Syftet är att öka trafiksäkerheten för trafikanter och koppla ihop gång- och cykelbanan med Lilla Lidingöbron och Torsvik. Gång- och cykelbanorna på Norra Kungsvägen kommer att separeras. Körbanan kommer att behålla sin nuvarande bredd. Ombyggnationen planeras att påbörjas våren 2024.

Information om projektet på Norra Kungsvägen efter beslut i tekniska nämnden, mars 2023.

Ny snötipp anläggs i Högberga

karvy med grön hage markerad, hur och skog runtom

Vad

Vi anlägger en ny snötipp med dammar för rening av smältvatten.

Var

I Högberga naturområde, vid kraftledningsgatan, strax efter gångtunneln mot Högberga station.

När

Projektet startar i september 2023 och ska vara slutfört under 2024.

Tidplan:

 • Avverkning av sly och vissa träd sker veckorna 37-38
 • Borttransport virke/stockar veckorna 39-40
 • Flisning av ris och borttransport av flis, veckorna 40-41
 • Bygge av väg vecka 39 för att flisen ska komma till
 • Markarbeten på snötippen startar vecka 40

Hur

Arbetet utförs av vår entreprenör Lidingö Trädgårdscenter.

Återställning efter vattenläcka, våtmarksområde vid Näset

kartvy över småhusområde med grönska och vägar emellan.

Vad

I juli inträffade en större vattenläcka vid Näset. Läckan är reparerad men arbetet är inte slutfört.
En tillfällig väg har anlagts för att komma åt ledningarna och utföra reparationerna.

Var

Läckan skedde i skogen bakom Nässelstigen, söder om Näset.

När

Arbetet för att återställa marken på platsen pågår.

Övrigt

Platsen är ett våtmarksområde med många naturvärden, därför arbetar vi med varsamhet.
Den tillfälliga vägen kommer att tas bort när arbetet är avslutat. Arbetet utförs av vår entreprenör Svevia.

Upprustning bollplan vid Tryffelslingan

kartbild på gata med sträcka markerad

Vad

Upprustning av bollplanen.

Var

Intill Tryffelsslingan.

Vad

Vi anlägger en ny multiarena i trä för olika bollsporter. Markmaterial blir kork. Det kommer också att finnas en sitt- och hängyta samt ett pingisbord. En mindre yta för till exempel fotboll och boule anläggs också.

När

Arbetena beräknas vara klara i november 2023.

Nytt konstgräs på Lidingövallens fotbollsplan

Vad

Den stora fotbollsplanen på Lidingövallen får nytt konstgräs.

Vi byter ut konstgräsmattan och belysningen på Lidingövallen. I samband med det kommer planen att förberedas för uppvärmning med fjärrvärme, i samarbete med IFK Lidingö Fotboll som är den förening som primärt nyttjar planen i dag.

Var

Fotbollsplanen ligger på Lidingövallens idrottsområde.

När

Arbetet startar i mitten av augusti och beräknas på gå i cirka 10 veckor, ungefär till månadsskiftet oktober-november.

Under tiden som arbetet pågår är fotbollsplanen stängd.

Hur

Arbetet utförs av entreprenören Nordic Arena Service AB.
I samband med arbetena uppstår visst buller från arbetsmaskinerna. Trafiken till och från arbetsplatsen ökar tidvis. Vi arbetar för att minimera eventuella störningar.


Ombyggnad av Rudbodaparken

kartbild på gata med sträcka markerad

Vad

Upprustning och ombyggnad av Rudbodaparken.

Var

Rudbodaparken.

Vad

I en första etapp anlägger vi en pumptrackbana i asfalt. Arbetet kommer bara inkräkta på en del av parken. Lekparken och fotbollsplanen kommer fortfarande vara tillgängliga. Vi fortsätter sedan med att bygga om lekparken.

I en sista etapp rustar vi upp parken där vi bland annat planterar fler träd och buskar, bygger ut grillplatsen samt skapar fler sittmöjligheter.

Pumptrackbanan är i stort sett klar, men den ska besiktigas innan den öppnas. Dessutom måste gräset få en chans att ta sig inför framtida slitage.

Så länge det finns avspärrningar på plats så får man inte vistas på området. Det kan vara farligt och det är ett brott, så respektera avspärrningarna.

När

Planerad öppning av pumptrackbanan är under oktober 2023.

Planerad start 17 juli 2023. Arbetena beräknas i sin helhet vara klara våren 2024.


Arbeten vid Skärsätra-Mölna påverkar trafiken

Asfalterad större väg med ett hus och träd vid sidan.

Vad

Under sommaren byter vi ut gammal belysningskabel på Södra Kungsvägen. Syftet är att säkra belysningen i området. När arbetet är avslutat ska samma sträcka asfalteras.

Var

Södra Kungsvägens 30-sträcka, i höjd med Skärsätra-Mölna.

När

Belysningsarbetet pågår på vardagar, mellan klockan 09.00 och 15.00, under perioden 26 juni-7 juli, därefter sker ett uppehåll i arbetet. Den 14 augusti återupptas belysningsarbetet, som ska vara avslutat senast den 1 september.

Trafikpåverkan

Ett körfält påverkas och trafiken regleras därför med flaggvakter. Utanför arbetstiden är vägen helt öppen för trafik. Arbetet utförs av vår entreprenör Bogfelts.

När belysningsarbetet är avslutat kommer samma sträcka att asfalteras. I dagsläget har vi inte exakta datum för det arbetet, men även då kommer trafiken dirigeras med hjälp av flaggvakter.

Belänggningsarbeten på Kyttingevägen

Vad

Vi genomför ett omfattande asfalteringsarbete på Kyttingevägen. Det är både asfalten och kantstenen som ska bytas. De förberedande arbetena är de som kommer ta mest tid i anspråk.

Var

Kyttingevägen på norra Lidingö.

När

Arbetet startar den 8 maj och beräknas vara klart under hösten.

Trafikpåverkan

Arbetet sker i flera etapper. Ett körfält och en sträcka på cirka 100 meter i taget stängs av för arbete. Trafiken regleras med trafikljus. Den avstängda sträckan flyttas allt eftersom arbetet fortlöper.

Gående hänvisas till temporära övergångställen när arbete pågår vid de ordinarie övergångsställena.

Vår entreprenör NCC utför arbetet.

Beläggningsarbeten säsongen 2023

Vad

Årets beläggningsarbeten har startat och kommer att pågå på olika platser på ön, så länge som vädret tillåter det. Vi asfalterar de vägar där behovet just nu är som störst men publicerar ingen tidplan och lista här på de vägar och avsnitt som ska åtgärdas, eftersom det ofta kan bli förändringar. Vi informerar mer utförligt inför arbeten på större vägar och genomfartsleder, om trafiken påverkas i högre grad.

Inför varje aktuellt arbete skyltar vår entreprenör på plats.

När

Ungefär mellan maj och november 2023.

Hur

Arbetet utförs av vår upphandlade entreprenör NCC.

Övrigt

För att värna miljön ställer vi höga krav på koldioxidutsläpp vid tillverkning och utläggning av den asfalt vi använder. Under 2021 bidrog vi till att minska koldioxidutsläppen med 45 procent eller 210 ton, eftersom asfalten framställdes med förnyelsebar energi.

På förekommen anledning ber vi dig att köra försiktigt förbi arbetsplatserna med hänsyn till de som arbetar på plats. Tack!

Bullerplanket vid Gåshagaleden

Asfalterad större väg med ett hus och träd vid sidan.

Vad

Ett bullerplank som ska dämpa trafikljudet på den mest bullerutsatta sträckan vid Gåshagaleden sätts på plats.

Var

Längs Gåshagaleden, på en cirka 650 meter lång sträcka mellan rondellen i Käppala och strax väster om Hövdingevägen.

Status tidplan - försening

Förberedelser på plats startade våren, 2023. Ursprungsplanen var att hela bullerplanket skulle vara på plats under juli, 2023.

Dagen innan färdigställandet körde en bil med hög hastighet igenom entreprenadområdet. Material för drygt en halv miljon förstördes. Entreprenören begärdes i konkurs innan arbetet hunnit avslutas.
Vi kommer nu att upphandla en ny entreprenör som kan avsluta arbetet. Innan dess går det inte att ge en tidpunkt för när arbetet kommer vara helt avslutat. Visst material finns kvar på platsen.

Det som återstår att göra är en transparent reflekterande del av bullerskärmen som ska monteras på bron närmast Katrinelundsvägen. Dessutom ska en del av skärmen flyttas i korsningen Gåshagaleden/Katrinelundsvägen. På grund av en felprojektering har sikten blivit skymd där.

Hur

Planket är cirka två meter högt, i grå-grön färg och utformat för att passa in i miljön. Det följer terrängen och ansluter mot bergskärningar och liknande, som fungerar som naturliga ljuddämpare. Förutom att ha bra egenskaper för att dämpa trafikljud ska planket ha lång livslängd och vara lätt att underhålla och sanera i händelse av klotter.

Bakgrund

Trafikbullret har länge upplevts som störande av boende vid denna del av Gåshagaleden, där hastighetsbegränsningen inte alltid efterlevs. Bullersituationen har utretts grundligt på den mest utsatta sträckan under många år och flera akustiska mätningar har gjorts. Så kallad tyst asfalt har testats på sträckan, men bedömdes vara alltför dyr i förhållande till nyttan och togs bort när den var uttjänt.

Hösten 2020 fick vi uppdrag att utreda vilken bullerdämpande åtgärd som var mest lämplig. Beslutet landade 2021 i att upphandla ett bullerplank för den aktuella sträckan. Bygglov behövdes innan det kunde börja byggas på plats.

Upprustning av Källängstorget

torg med hus, träd och blommor

Vad

Källängstorget ska bli bättre och rustas upp i flera etapper. Vi gör torget grönare, vackrare och mer robust genom att bygga större planteringar. Vi byter ut torgbelysningen och möblerna runt fontänen för att det ska bli trevligare, mer tillgängligt och upplevas tryggare

Var

Källängstorget på Näset.

När

Etapp 1 pågick under vintern och våren 2022.
Etapp 2 startar hösten 2022, därefter följer omyggnadsetapp 3.

Hur

Under vintern 2022 utfördes förberedande arbeten, vi fällde vissa träd, rev kantsten och göt fundament. Sedan planterade vi nya träd, buskar, perenner och vårlökar.

Under etapp 2 kommer vi bland annat att sätta ut fler bänkar, anlägga en boulebana och installera ny belysning.

Arbetsområdet kommer att vara instängslat till dess att arbetena är avslutade. Entreprenör är LTC, Lidingö Trädgårdscenter.

Tack för dina synpunkter

Inför kommande ombyggnadsetapper har vi fått in värdefulla förslag, önskemål och synpunkter från boende, fastighetsägare eller verksamhetsutövare runt torget. Flera av dessa förslag arbetar vi nu in i den kommande gestaltningen av torget.

Gångväg, träd och gräs, idrottshall och fotbollsplan i bakgrunden.

Lokalisering och lagning av stora potthål

grop i gatan

Vad

Vi lokaliserar och lagar större så kallade potthål på Lidingös vägar.
Sprickor och hål i vägen skapas snabbt under vintern när det är omväxlande kallt och varmt, som det varit den senaste tiden.

Var

Vägarna på Lidingö.

När

Löpande under året. Vissa skador vintertid tar vi under våren.

Hur

Stora skador lagar vi så snabbt som möjligt, när vi vet var de finns.
Hjälp oss gärna att hitta de stora potthålen genom att fylla i och skicka in formuläret lidingo.se/felanmälanLänk till annan webbplats.

Vissa skador är så små att de inte går att göra något åt dem under vintern, innan tjälen gått ur marken. Kall asfalt, som används för att laga hål och sprickor under vintern, smälter inte ihop med asfalten i vägen, så det lämpar sig inte för permanent lagning. Eftersom det inte går att laga små hål på ett bra sätt under vintern så åtgärdar vi dem under våren.

Även en liten skada kan förstås bli större, men om vi bedömer att det inte finns risk för att skadan blir mycket större så väntar vi till våren, så att lagningen blir riktigt gjord och håller längre.

Våra vattentorn renoveras

kartbild på gata med sträcka markerad

Vad

Vi renoverar stadens tre vattentorn under åren 2022-2024.
Hersby vattentorn har nu renoverats invändigt och utvändigt och fått nytt tätskikt på taket. Ungefär samma arbete ska utföras vid Käppala och Näsets vattentorn.

Var

 • Hersby vattentorn, högst upp på Vattentornsvägen, mellan Hersby och Mosstorp.
 • Käppala vattentorn, på Tallberghöjdens topp.
 • Näsets vattentorn, strax ovanför Vesslevägen och Vikbyvägen.

När

 • Hersby vattentorn renoverades mellan februari och november 2022.
 • Renoveringen av Käppala vattentorn startade i december 2022 och beräknas pågå under 2023.
 • Renovering av Näsets vattentorn sker under 2023.

Övrigt

Hersby vattentorn byggdes 1949-50, Käppala vattentorn 1963 och Näsets vattentorn 1970. De tre tornen motsvarar en total volym av 11 000 kubikmeter vatten. De utjämnar trycket i vattenledningarna och fungerar som brandvattenreserver.

Arbetet med Hersby vattentorn utfördes av Allblästring AB.

kartbild på gata med sträcka markerad

Arbeten vid Torsvikssvängen

kartbild på gata med sträcka markerad

Vad

I samband med att nya bostadslägenheter började byggas på Torsvikssvängen stängdes ett körfält närmast arbetsplatsen och trafiken reglerades med trafiksignaler. Detta moment är nu klart men trottoaren är fortfarande avstängd. Byggbodar har placerats i utkanten av Torsviksparken på en 10x10 meter stor yta. De påverkar inte framkomlighet eller vistelse i parken.

Inga parkeringsplatser tas i anspråk i samband med arbetet.

Var

Torsvikssvängen, nybyggnation av Torselden 8, i höjd med Torsvikssvängen 7.

När

Från och med den 1 februari 2022 till och med den sista november 2022 var ett körfält avstängt. Byggbodarna kommer att finnas kvar till senhösten 2023.

Övrigt

Vatten- och avloppsarbeten kommer att pågå på platsen under våren, genom stadens entreprenör Svevia.

Byggprojektet utförs av Serneke, på uppdrag av Patriam.

Om byggsprojektet på Sernekes webbplats Länk till annan webbplats.

Mer om de kommande bostäderna på Patriams webbplats Länk till annan webbplats.


kartbild med viss sträcka markerad

Busskuddar i Skärsätra, Södra Kungsvägen

Vad

Som ett sista steg i arbetet att förbättra trafiksäkerheten på Södra Kungsvägen kvarstår flytt av övergångställe närmast spårövergången, sänkning av hastighet från 50 km/h till 40 km/h och belysningsåtgärder. Därför tar vi bort de två trafiksignalerna vid Skärsätra station. Sedan tidigare har det anlagts busskuddar vid tre platser längs Södra Kungsvägen.

Var

Södra Kungsvägen, vid övergångsstället närmast Skärsätra station, vid korsningen med Primulavägen och i höjd med Tykövägen.

När

Under hösten 2022.

Varför tas trafiksignalerna bort?

Signalerna tas bort både för att öka trafiksäkerheten och förbättra trafikflödet på Södra Kungsvägen. Det har ofta blivit dubbla stopp vid järnvägsövergången för bilister, vid bomfällning och vid rött ljus när gående ska passera. Den tid som bilister behöver stanna för att släppa över gående kortas väsentligt när trafiksignalerna tas bort.

Signalreglering i sig höjer inte trafiksäkerheten. Om det bidrar till att minska risken för olyckor beror helt på vägens förutsättningar. Forskning visar att bilister kör mot rött i större utsträckning där de inte förväntar sig att trafiksignaler ska finnas, de missar helt enkelt signalen. DSignalreglerade gång- och cykelpassager fungerar bäst på breda gator med mycket biltrafik. Där ger trafiksignaler positiva säkerhetseffekter, i andra fall förväntas ingen olycksreducering. Generellt sett bidrar gupp, som begränsar bilarnas hastighet, mer till minskad olycksrisk vid övergångsställen.

En trafiksignal kan förväntas ge en reduktion av personskadeolyckorna under förutsättning att:

 • Gatan är bred, minst 15 meter (vid övergångsstället vid spårövergången är vägbredden cirka 13 meter, på övrig del av sträckan är vägen cirka 7 meter bred.
 • Motorfordonstrafiken samtidigt är stor, åtminstone 13 000 fordon per dygn (på denna del av Södra Kungsvägen passerar cirka 10 300 fordon/dygn)

Det är förstås viktigt att respektera att gående alltid har företräde vid ett obevakat övergångsställe.

Bakgrund

Hösten 2020 mättes trafikflöden och hastigheter på ett 50-tal platser på Lidingö. Arbetet sammanställdes i en rapport och utmynnade i ett antal åtgärder för att höja trafiksäkerheten och minska buller. De åtgärder som nu genomförs är en del av åtgärdsprogrammet och en del av ett uppdrag om att förbättra trafikkapaciteten i området.

Södra Kungsvägens sträcka mellan Skärsätra plankorsning och Kottlavägen är en av Lidingös mest diskuterade vägavsnitt. Den är högt trafikerad, över 10 000 fordon passerar ett vardagsmedeldygn. Med relativt höga hastigheter, utfarter direkt mot körbanan, smala trottoarer och en blandning av trafikanter är vägen inte anpassad för den typ av trafik som passerar. Sträckan skiljer sig i utformning mot resten av Södra Kungsvägen och Gåshagaleden.

Kontakt
Till toppen av sidan