Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten med vägar, parker, idrottsanläggningar eller byggnader som kan påverka din vardag.

Karta över Lidingö

Brorenovering påverkar trafiken i centrum

torg med hus, träd och blommor

Vad

Bron på Lejonvägen i Lidingö centrum är i behov av reparation. Det är framför allt brons tätskikt och räcken som behöver bytas ut.

Var

På Lejonvägen i Lidingö centrum. Bron går över en gång- och cykelväg bakom Jernet.

När

Arbetet startar den 20 mars och beräknas vara klart i början av augusti.

Trafikpåverkan

Vi renoverar en sida av bron i sänder, så att räddningstjänst och busstrafik kan passera. All annan fordonstrafik leds om, via orangea pilar. Lejonvägen är stängd för genomfart från Kyrkvägen i riktning mot Norra Kungsvägen.

Som bilist kan du fortsatt ta dig till och från centrumparkeringen. Från Norra Kungsvägen svänger du som vanligt in på parkeringen via Odenvägen. Eftersom Lejonvägen är avstängd vid arbetsplatsen når du som kommer från motsatt håll centrumparkeringen via Lejonvägen-Sturevägen- Stockholmsvägen-Odenvägen.

Övrigt

Allblästring utför arbetet på uppdrag av Lidingö stad.
Frågor och och nyheten

Ombyggnad av centrumparkeringen

Samtidigt som bron repareras genomför Lidingö Centrum den andra etappen i renoveringen och förbättringen av parkeringshuset. Arbetet påbörjas i nedre parkeringsplan den 20 mars och pågår till slutet av juni. Därefter, under juli och augusti, kommer halva övre plan på centrumparkeringen att renoveras. Allt beräknas vara klart i september.

Karta med avstängd vägsträcka markerad.

Det röda krysset visar var Lejonvägen är avstängd för arbete. Orangea pilar visar hur fordonstrafik leds om.

Herserudsvägen stängd för genomfart

Väg med markeringar för busshållplatser

En ny tillfällig plattform byggs vid Baggeby station 20-31 mars, för Lidingöbanans ersättningsbussar. Från 1 april har hållplatser för ordinarie busslinjer 238 och 923 flyttats något.

Vad

Herserudsvägen stängs för all genomfart, även med cykel. Boende kommer fortsatt kunna komma till och från sina fastigheter med bil.

Varför

Vi ska bygga en tillfällig bussplattform vid Baggeby station. Plattformen behövs för att kunna ta emot de ersättningsbussar som ska trafikera sträckan Ropsten-Baggeby station mellan 1 april och 14 maj, då Gamla Lidingöbrons spårbro stängs av och Lidingöbanan ersätts med buss på samma stäcka.

Avstängningen av spårbron beror på att Lidingöbanan ska flyttas från Gamla Lidingöbron till Lilla Lidingöbron. Men innan dess ska landfästet till nya bron byggas klart, och för att kunna göra det behöver en del av den gamla spårbron rivas.

Var

Den del av Herserudsvägen som är avstängd för passage ligger vid Baggeby station, på Herserudsvägen.

När

 • Arbetet med att bygga den nya plattformern vid Baggeby station startar den 20 mars och ska vara klart den 31 mars.

Trafikpåverkan

Genomfart för fordonstrafik på Herserudsvägen är inte möjlig under perioden 20-31 mars. Två busslinjer, 238 och 923, läggs om 20- 31 mars. Hållplatser som dras in är Stjärnvägen, Foresta, Millesgården, Baggeby gårds väg, Baggeby station och Baggeby gård (för linje 923).

Mer information om projektet Lilla Lidingöbron

Trafikinformation kollektivtrafiken, sl:s webbplats Länk till annan webbplats.

Renovering av VA-ledningar på Klövervägen

Vad

Vi renoverar VA-ledningar vid Klövervägen.

Var

Vid Klövervägen 6, 8 och 10 i Brevik.

När

Arbetet startar den 20 februari, 2023 och beräknas pågå under 3-4 veckor.

Hur

Arbetet utförs av vår entreprenör Svevia.

Gång- och cykelväg i Gångsätra renoveras

Karta med markerad röd linje längs en gång- och cykelväg genom ett skogsområde.

Vad

Gång- och cykelvägen mellan Gångsätra och Kottla repareras, får ny asfalt och breddas så att det blir separata banor för gående och cyklister. Inför breddningen tas vissa träd ner, så att gång- och cykelvägen, som går genom ett skogsparti, ska upplevas ljusare, öppnare och tryggare. Hela sträckan är under arbetstiden avstängd.

Var

Mellan skateparken vid isannexet fram till korsningen Sveavägen-Kottlavägen.

När

Arbetet startar under vecka 49 (5 december), 2022. Eftersom det är väderberoende är det lite osäkert när arbetetet kommer att vara helt klart för i år. Ett första lager asfalt (AG) läggs under 2022. Under våren 2023 kommer ett slutgiltigt asfaltslager att läggas och linjer som separerar banorna målas.

Hur

Vår entreprenör NCC utför arbetet. Den befintliga asfalten tas först bort innan vägen kan breddas och ett första asfaltslager läggas. Många av de träd som tas ner närmast gång- och cykelbanan är i dåligt skick. De har farit illa i samband med det stora snöfallet och utgör en säkerhetsrisk.
Följ skyltning på plats för omledning av gång- och cykeltrafik. 

VA-arbeten på Floravägen

Vad

Vi förnyar vatten- och dagvattennätet på del av Floravägen.

Var

Floravägen 14-22.

När

Arbetet startade i november 2022. Endast asfaltering återstår innan arbetet är avslutat.

Hur

Vi byter ut gamla vattenledningar, samt servisledningen och ventil in mot varje fastighet. Nya spolbrunnar anläggs på spillvattenservisen, ny dagvattenledning och dagvattenservis dras fram till varje fastighetsgräns. Avslutade schakt kommer beläggs med asfalt. Svevia utför arbetet.

Bullerplank vid Gåshagaleden

Asfalterad större väg med ett hus och träd vid sidan.

Vad

Ett bullerplank som ska dämpa trafikljudet på den mest bullerutsatta sträckan vid Gåshagaleden ska sättas upp.

Var

Längs Gåshagaleden, på en cirka 650 meter lång sträcka mellan rondellen i Käppala och strax väster om Hövdingevägen.

När

Förarbetet startade under hösten 2022 och pågår en bit in i 2023. Under våren 2023 beräknas bullerplanket vara på plats.

Hur

Det blir ett cirka två meter högt grönt plank som är utformat för att passa in i miljön. Det består av ett antal ribbmoduler, med olika avstånd mellan ribborna, för att skapa rytmik. Planket ska följa terrängen och ansluta mot bergskärningar och liknande, som fungerar som naturliga ljuddämpare. Förutom bra egenskaper för att dämpa trafikljud har planket lång livslängd och är lätt att underhålla och sanera i händelse av klotter.

Bullerplanket sätts upp av AB Södermännen i samarbete med staden. Först sker projektering och förberedelser under hösten och i slutet av arbetsperioden sätts planket på plats.

Bakgrund

Trafikbullret har länge upplevts som störande av boende vid denna del av Gåshagaleden, där hastighetsbegränsningen inte alltid efterlevs. Bullersituationen har utretts grundligt på den mest utsatta sträckan under många år och flera akustiska mätningar har gjorts. Så kallad tyst asfalt har testats på sträckan, men bedömdes vara alltför dyr i förhållande till nyttan och togs bort då den var uttjänt.

Hösten 2020 fick vi uppdrag att utreda vilken bullerdämpande åtgärd som var mest lämplig. Beslutet landade 2021 i att upphandla ett bullerplank för den aktuella sträckan.

Kyttingeparkens lekplats rustas upp

Karta över lekplats med markerade lekredskap, buskar, träd och sittplatser.

Kyttingeparken får lekredskap som klätterlek med rutsch, linbana, karusell, kompisgunga och andra gungor, sandlek, kojor och olika lekhus. Ett väderskydd med grill och fler sittplatser kommer att finnas, liksom nya planteringar.

Vad

Vi rustar upp Kyttingeparkens lekplats så att den blir mer attraktiv. Inriktningen är att skapa aktiviteter som knyter an till naturen. Lekattraktioner som även Lidingöborna önskat är bland annat en klätterlek, en linbana och en kompisgunga. Parken får också ett grillhus, fler sittplatser, buskar och träd, samt mer belysning.

Parken har tidvis problem med våt och översilad mark, därför kommer ett meandrande svackdike att anläggas lite senare, för att ta fram dagvattnet.

Var

Kyttingeparkerns lekplats mellan Kyttingevägen och Krabbvägen, Kyttinge.

När

Arbetet startar i slutet på september (vecka 39) och pågår under hösten.

Hur

Vår entreprenör Lidingö Trädgårdscenter utför arbetet. Under renoveringen är lekparken stängd.

Tack för dina synpunkter

Både Kyttingeparkens lekplats och Hembyparken byggs om i år enligt skisser som tagits fram i samarbete med Lidingöborna. Inför renoveringen bad vi Lidingöborna om synpunkter via sociala medier och anslag i parkerna. Vi fick många bra förslag och flera av önskemålen införlivas nu i vår gestaltning av lekplatserna.

Upprustning av Källängstorget

torg med hus, träd och blommor

Vad

Källängstorget ska bli bättre och rustas upp i flera etapper. Vi gör torget grönare, vackrare och mer robust genom att bygga större planteringar. Vi byter ut torgbelysningen och möblerna runt fontänen för att det ska bli trevligare, mer tillgängligt och upplevas tryggare

Var

Källängstorget på Näset.

När

Etapp 1 pågick under vintern och våren 2022.
Etapp 2 startar hösten 2022, därefter följer omyggnadsetapp 3.

Hur

Under vintern 2022 utfördes förberedande arbeten, vi fällde vissa träd, rev kantsten och gjöt fundament. Sedan planterade vi nya träd, buskar, perenner och vårlökar.

Under etapp 2 kommer vi bland annat att sätta ut fler bänkar, anlägga en boulebana och installera ny belysning.

Arbetsområdet kommer att vara instängslat till dess att arbetena är avslutade. Entreprenör är LTC, Lidingö Trädgårdscenter.

Tack för dina synpunkter

Inför kommande ombyggnadsetapper har vi fått in värdefulla förslag, önskemål och synpunkter från boende, fastighetsägare eller verksamhetsutövare runt torget. Flera av dessa förslag arbetar vi nu in i den kommande gestaltningen av torget.

Gångväg, träd och gräs, idrottshall och fotbollsplan i bakgrunden.

VA-arbeten på Solrosvägen

Vad

Vi förnyar vatten- och avloppsledningsnätet på Solrosvägen.

Detta gör vi:

 • Byter ut gamla vattenledningar i gatan
 • Byter servisledningen samt ventil in mot varje fastighet
 • Infodrar spillvattenledning i gatan
 • Byter spillvattenservis in mot varje fastighet
 • Byter ut spolbrunnar
 • Kontrollerar dagvattenledningar i gatan och åtgärdar dem vid behov
 • Byter dagvattenservis fram till varje fastighetsgräns.

Var

Solrosvägen i Parksätra.

När

Arbetet startade vecka 38, 2022 och pågick under två månader.
Under 2023 kommer hela vägsträckan beläggas med ny asfalt.

Hur

Gatan schaktas upp vid anvisade kopplingspunkter, vilket gör att framkomligheten är begränsad under arbetstid. Vägen asfalteras sedan provisoriskt, under 2023 kommer hela arbetssträckan beläggas med ny asfalt. Svatek utför arbetet, på uppdrag av Lidingö stad.

Lidingsbergsparken rustas upp

Väg med trottoar och vägskylt

Vad

Vi rustar upp Lidingsbergsparkens lekplats så att den blir mer attraktiv. Bland annat kommer en ny balanslek och nya lekhus på plats.

Var

Vid Lidingsbergsvägen och Bodalsvägen 12 i Bodal/Baggeby.

När

Arbetet startar i september och beräknas vara klart i slutet av oktober.

Hur

Vår entreprenör Lidingö Trädgårdscenter utför arbetet. Under renoveringen är lekparken stängd. Välkommen åter!

Beläggningsarbeten på större vägar

Vad

Årets beläggningsarbeten startar med ett större asfalteringsarbete på Mosstorpsvägen. Andra större vägar som omfattas i år är Kottlavägen, Kyrkvägen och Läroverksvägen.

Var

 • Mosstorpsvägen, sträckan mellan Orrstigen och Oskarsvägen, beräknas pågå till och med oktober.
 • Granitvägen, start vecka 38, därefter Bergsätravägen och Sveavägen
 • Kämpavägen, start vecka 39
 • Kyrkvägen, start vecka 36, fräsning och asfaltering runt brunnslock, uppehåll under Lidingöloppshelgen, därefter fortsätter beläggningsarbetet.
 • Läroverksvägen, start vecka 36, fräsning och asfaltering runt brunnslock, uppehåll under Lidingöloppshelgen, därefter fortsätter beläggningsarbetet.
 • Kottlavägen, vid bussens vändplats vid Kottla station, v45-46
 • Söra Kungsvägen, busskuddarna vid Skärsätra station, vecka 45-46

Listan visar endast pågående arbeten och är därför inte en komplett förteckning över årets asfalteringsarbeten. Tider är preliminära och kan komma att ändras.

När

Mellan juni och november 2022.

Hur

Arbetet utförs av vår upphandlade entreprenör NCC.

Upprustning av Hembyparken i Rudboda

Skiss med lekredskap i en lekpark. Streetbasket, frisbeegolfmål, linbana, klätterställning, rutschkana, gung- och balanslek, kompisgunga, sandlek, kojor och grillhus kommer att finnas i nya Hembyparken.

Streetbasket, frisbeegolfmål, linbana, klätterställning, rutschkana, gung- och balanslek, kompisgunga, sandlek, kojor och grillhus kommer att finnas i nya Hembyparken. Parken får förstärkt belysning och mer grönska.

Vad

Hembyparken ska bli bättre. När vi är klara har lekparken fått ny utformning med nytt och mer varierat innehåll som passar fler. Parken får bland annat en mindre basketplan, en linbana, en klätterställning, fler gungor, ett frisbeegolfmål, en grillpaviljong och en boulebana.

För att parken ska bli grönare och vackrare planterar vi fler träd och nya buskar som ramar in parken, ger skugga och inbjuder till lek. För att förbättra tillgängligheten och öka trygghetskänslan får parken belysning och nya gångvägar anläggs liksom fler sittplatser.

Var

Hembyparken, vid Hembyvägen i Östra Rudboda.

När

Upprustningen startar den 9 maj och beräknas vara klar i slutet av september 2022.
Belysningen kan komma att installeras något senare.

Tack för dina synpunkter

Både Hembyparken och Kyttingeparkens lekplats byggs om i år enligt skisser som tagits fram i samarbete med Lidingöborna. Inför renoveringen bad vi Lidingöborna om synpunkter via sociala medier och anslag i parkerna. Vi fick många bra förslag och flera av önskemålen införlivas nu i vår gestaltning av lekplatserna.

Upprustning av Zetterbergsdammen

Skiss på en park med damm

Vad

Vi renoverar Zetterbergsdammen. Syftet är att förbättra och säkra livsmiljöerna för de grod- och kräldjur som använder dammen som barnkammare, men också att säkra dammen från läckage och göra den tryggare och mer attraktiv som besöks- och utflyktsmål.

Tidigare har dammen fyllts av regn- och smältvatten från intilliggande skogsområde. Under somrarna har detta vatten inte räckt till för att bibehålla en vattenspegel i dammen så även dricksvatten har använts för att fylla på dammen. Behovet att fylla dammen med dricksvatten kommer efter renoveringen att minska kraftigt. Den ombyggnation som startar i mars är ett förberedande arbete där nya ledningar dras. Omkopplingen av dagvattnet till dammen sker först när dammen är upprustad.

Var

Zetterbergsdammen med park, längs Zetterbergsvägen, Hersby.

När

Arbetet startar under veckan 7-11 mars 2022 och pågår till och med 2023.

 • Med start vecka 10 bygger vi om en dagvattenledning under Zetterbergsvägen för att leda om dagvattnet in till Zetterbergsdammen. Framkomligheten för trafiken i höjd med dammen blir under tiden något sämre.
 • Under mars-april kommer vissa träd runt dammen att fällas för att skapa solljus och varmare vatten i dammen på våren.
 • Under våren gör vi en kompletterande grod- och kräldjursinventering för att se vilka arter som använder dammen.
 • Under vintern 2022/2023 upprustas dammen. Planerad byggstart är december.
 • Under våren 2023 planteras växter och nya träd runt dammen.

Hur

Vi börjar med att leda om dagvattnet från en del av Zetterbergsvägen in till Zetterbergsdammen för att öka tillflödet till dammen och minska flödena i dagvattensystemet nedströms dammen.

Vi fäller vissa träd så att dammen får mer solljus från söder och väster. På så sätt värms vattnet i dammen upp fortare på våren, vilket gynnar grod- och kräldjur och det övriga akvatiska livet i dammen. Stammar och större grenar från de träd som fälls kommer att användas på plats i faunadepåerna men också som inredning i det nya amfibiehotellet. Nya träd kommer senare att planteras främst norr och öster om dammen.

Under våren 2022 planerar vi en kompletterande inventering av grod- och kräldjur för att se vilka arter som använder dammen. Inventeringen görs eftersom de olika arterna utvecklas i olika takt och därför använder dammen olika länge under hösten. Detta påverkar tidpunkten för starten av upprustningen av dammen, eftersom vi inte vill skada grod- och kräldjuren.

Upprustningen av dammen startar i början av december 2022. Den biologiska aktiviteten är då som minst i dammen och dess invånare ligger i ide. Dammen kommer att förses med ett nytt tätskikt, samt ett nytt inlopp och utlopp. Den får en ny utformning med flacka vegetationsbeklädda slänter som ska ersätta den träspont som finns idag runt dammen. Detta gör det lättare för grod- och kräldjur att ta sig till och från dammen. I och med att slänterna blir flacka tas även staketet runt dammen bort.

En brygga planeras att anläggas utmed Zetterbergsdammens norra kant mot Zetterbergsvägen och en ny gångstig anläggs runt dammen.

För att ytterligare stärka den biologiska mångfalden förbättrar vi även livsmiljön i närområdet för de fullvuxna grod- och kräldjuren som främst lever på land. Så kallade faunadepåer skapas, där dödved staplas på hög och långsamt får förmultna. Även trädstammar kommer läggas ut runt dammen och vi bygger ett amfibiehotell där grod- och kräldjur kan övervintra.

Bakgrund

En renovering av Zetterbergsdammen med omgivande park har utretts och projekterats i olika omgångar. Syftet är framför allt att förbättra den biologiska mångfalden och skapa en mer hållbar dagvattenlösning i dammen. Olika alternativ har studerats grundligt men varit för kostsamma. Nu har staden landat i ett alternativ som är ekonomiskt hållbart. En renovering behöver göras över två kalenderår, med hänsyn till grod- och kräldjuren i dammen.

Inhägnad park med en damm.

Lokalisering och lagning av stora potthål

grop i gatan

Vad

Vi lokaliserar och lagar större så kallade potthål på Lidingös vägar.
Sprickor och hål i vägen skapas snabbt under vintern när det är omväxlande kallt och varmt, som det varit den senaste tiden.

Var

Vägarna på Lidingö.

När

Löpande under vintern och våren.

Hur

Stora skador lagar vi så snabbt som möjligt, när vi vet var de finns.
Hjälp oss gärna att hitta de stora potthålen genom att fylla i och skicka in formuläret lidingo.se/felanmälan Länk till annan webbplats.

Vissa skador är så små att de inte går att göra något åt förrän tjälen gått ur marken. Kall asfalt, som används för att laga hål och sprickor under vintern, smälter inte ihop med asfalten i vägen, så det lämpar sig inte för permanent lagning. Eftersom det inte går att laga små hål på ett bra sätt under vintern så åtgärdar vi dem under våren.

Även en liten skada kan förstås bli större, men om vi bedömer att det inte finns risk för att skadan blir mycket större så väntar vi till våren, så att lagningen blir riktigt gjord och håller längre.

Våra vattentorn renoveras

kartbild på gata med sträcka markerad

Vad

Vi renoverar stadens tre vattentorn under åren 2022-2024.
Hersby vattentorn har nu renoverats invändigt och utvändigt och fått nytt tätskikt på taket. Ungefär samma arbete ska utföras vid Käppala och Näsets vattentorn.

Var

 • Hersby vattentorn, högst upp på Vattentornsvägen, mellan Hersby och Mosstorp.
 • Käppala vattentorn, på Tallberghöjdens topp.
 • Näsets vattentorn, strax ovanför Vesslevägen och Vikbyvägen.

När

 • Hersby vattentorn renoverades mellan februari och november 2022.
 • Renoveringen av Käppala vattentorn startade i december 2022 och beräknas pågå under 2023.
 • Renovering av Näsets vattentorn sker under 2023.

Övrigt

Hersby vattentorn byggdes 1949-50, Käppala vattentorn 1963 och Näsets vattentorn 1970. De tre tornen motsvarar en total volym av 11 000 kubikmeter vatten. De utjämnar trycket i vattenledningarna och fungerar som brandvattenreserver.

Arbetet med Hersby vattentorn utfördes av Allblästring AB.

kartbild på gata med sträcka markerad

Arbeten vid Torsvikssvängen

kartbild på gata med sträcka markerad

Vad

I samband med att nya bostadslägenheter började byggas på Torsvikssvängen stängdes ett körfält närmast arbetsplatsen och trafiken reglerades med trafiksignaler. Detta moment är nu klart men trottoaren är fortfarande avstängd. Byggbodar har placerats i utkanten av Torsviksparken på en 10x10 meter stor yta. De påverkar inte framkomlighet eller vistelse i parken.

Inga parkeringsplatser tas i anspråk i samband med arbetet.

Var

Torsvikssvängen, nybyggnation av Torselden 8, i höjd med Torsvikssvängen 7.

När

Från och med den 1 februari 2022 till och med den sista november 2022 var ett körfält avstängt. Byggbodarna kommer att finnas kvar till senhösten 2023.

Övrigt

Vatten- och avloppsarbeten kommer att pågå på platsen under våren, genom stadens entreprenör Svevia.

Byggprojektet utförs av Serneke, på uppdrag av Patriam.
Om byggsprojektet på Sernekes webbplats Länk till annan webbplats.
Mer om de kommande bostäderna på Patriams webbplats Länk till annan webbplats.


kartbild med viss sträcka markerad

Busskuddar i Skärsätra, Södra Kungsvägen

Vad

Som ett sista steg i arbetet att förbättra trafiksäkerheten på Södra Kungsvägen kvarstår flytt av övergångställe närmast spårövergången, sänkning av hastighet från 50 km/h till 40 km/h och belysningsåtgärder. Därför tar vi bort de två trafiksignalerna vid Skärsätra station. Sedan tidigare har det anlagts busskuddar vid tre platser längs Södra Kungsvägen.

Var

Södra Kungsvägen, vid övergångsstället närmast Skärsätra station, vid korsningen med Primulavägen och i höjd med Tykövägen.

När

Under hösten 2022.

Varför tas trafiksignalerna bort?

Signalerna tas bort både för att öka trafiksäkerheten och förbättra trafikflödet på Södra Kungsvägen. Det har ofta blivit dubbla stopp vid järnvägsövergången för bilister, vid bomfällning och vid rött ljus när gående ska passera. Den tid som bilister behöver stanna för att släppa över gående kortas väsentligt när trafiksignalerna tas bort.

Signalreglering i sig höjer inte trafiksäkerheten. Om det bidrar till att minska risken för olyckor beror helt på vägens förutsättningar. Forskning visar att bilister kör mot rött i större utsträckning där de inte förväntar sig att trafiksignaler ska finnas, de missar helt enkelt signalen. DSignalreglerade gång- och cykelpassager fungerar bäst på breda gator med mycket biltrafik. Där ger trafiksignaler positiva säkerhetseffekter, i andra fall förväntas ingen olycksreducering. Generellt sett bidrar gupp, som begränsar bilarnas hastighet, mer till minskad olycksrisk vid övergångsställen.

En trafiksignal kan förväntas ge en reduktion av personskadeolyckorna under förutsättning att:

 • Gatan är bred, minst 15 meter (vid övergångsstället vid spårövergången är vägbredden ca 13 meter, på övrig del av sträckan är vägen cirka 7 meter bred.
 • Motorfordonstrafiken samtidigt är stor, åtminstone 13 000 fordon per dygn (på denna del av Södra Kungsvägen passerar cirka 10 300 fordon/dygn)

Det är förstås viktigt att respektera att gående alltid har företräde vid ett obevakat övergångsställe.

Bakgrund

Hösten 2020 mättes trafikflöden och hastigheter på ett 50-tal platser på Lidingö. Arbetet sammanställdes i en rapport och utmynnade i ett antal åtgärder för att höja trafiksäkerheten och minska buller. De åtgärder som nu genomförs är en del av åtgärdsprogrammet och en del av ett uppdrag om att förbättra trafikkapaciteten i området.

Södra Kungsvägens sträcka mellan Skärsätra plankorsning och Kottlavägen är en av Lidingös mest diskuterade vägavsnitt. Den är högt trafikerad, över 10 000 fordon passerar ett vardagsmedeldygn. Med relativt höga hastigheter, utfarter direkt mot körbanan, smala trottoarer och en blandning av trafikanter är vägen inte anpassad för den typ av trafik som passerar. Sträckan skiljer sig i utformning mot resten av Södra Kungsvägen och Gåshagaleden.

Kottlavägen repareras och blir trafiksäkrare

Väg med trottoar och vägskylt

Vad

På grund av sättningar i vägen bygger vi om och förstärker en cirka 100 meter lång sträcka mellan Kottla station och Skärsätra skola. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder utförs också på ett par ställen längs Kottlavägen.

Var

Kottlavägens södra sida, strax efter Kottla station fram till Skärsätra skola. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder sker vid två övergångsställen, vid korsningen med Sommarhemsvägen och närmast Kottla station.

När

 • Arbetets första del (reparation av sättningar i vägen) startade i oktober 2021 och avslutades med beläggningsarbeten i december 2021. Arbetet avetablerades då.
 • Ny etablering skedde hösten 2022 för att avsluta arbetet med att anlägga busskudden närmast stationen och en ny passage för gående och cyklister vid Sommarhemsvägen/Kottlavägen. Tidpunkt för arbetet är beroende av materialleveranser men vi beräknaratt samliga arbeten ska vara klara i början av december, 2022.

Hur

De säkerhetshöjande åtgärderna innefattar två upphöjda övergånsställen . Övergångsstället vid Sommarhemsvägen höjs, markeras tydligare och asfalteras. Vid övergångstället strax innan Kottlastation blir det en så kallad busskudde. En vägbana i taget tas under en kortare tid i anspråk i samband med arbetet vid övergångsställena. Dagvattenbrunnar behöver höjas så visst VA-arbete ingår i projektet.

Timglashållplatsen vid Skärsätra skola påverkas inte. Runt denna förstärker vi asfalten.

Entreprenör är JE Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB (Jemark). Arbetstiden är vardagar mellan klockan 06.30 och 16.00. Entrprenören undviker i möjligaste mån större arbeten när det är som mest trafik till och från skolan.


Väg med trottoar och vägskylt
Kontakt
Till toppen av sidan