Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten med vägar, parker eller byggnader som kan påverka din vardag.

Klicka på kartan för att öppna vår webbkarta med alla pågående arbeten markerade.

Sturevägen byggs om, avstängd för biltrafik

Kartvy över vägar, byggnader och växtlighet

Vad

En del av Sturevägen stängs för fordonstrafik under tiden som sättingar en repareras.

Var

Sturevägens södra del, strax efter Thairestaurangen och korttidsparkeringen vid Stadshuset fram till korsningen med Lejonvägen.

När

Vägen stängs av helt måndagen den 30 augusti och arbetet beräknas var klart i början av november 2021.

Trafikpåverkan

Sturevägen stängs av helt för fordonstrafik strax efter korsningen med Stockholmsvägen fram till korsningen med Lejonvägen. Access med bil från Stockholmsvägen till kortidsparkeringen vid Stadshuset och Thairestaurangen är fortsatt möjlig.

 • Fordonstrafik från Södra Kungsvägen-Lejonvägen mot Stockholmsvägen får använda Bussgatan. Observera att Bussgatan är enkelriktad för all trafik utom buss i linjetrafik. Bussar har företräde och får inte köras om.
 • Trafik från Stockholmsvägen mot Lejonvägen hänvisas via Odenvägen. Observera att en del av Odenvägen fortsatt är enkelriktad.
 • Trafik från Odenvägen i riktning mot Stockholmsvägen och från Stockholmsvägen i riktning mot Odenvägen har väjningsplikt för trafik från Bussgatan. 
 • Gång- och cykelbanan vid Sturevägen kan användas som tidigare
 • Busstrafiken påverkas inte, alla busshållplatser angörs och i rätt ordning. Servicelinjen, som normalt trafikerar Sturevägen, kommer i stället att använda Bussgatan.

För att underlätta rekommenderar vi att parkera på något av de större parkeringsområdena i centrum. Parkeringar finns fortsatt på Odenvägen.

Hur

En 110 meter lång sträcka av vägbanan och gångbanan ska grävas upp och tas bort. Schaktning görs ner till 2-2,5 meter under dagens nivå. Området stabililseras sedan med fyllnadsmassor. När vägen byggs upp igen höjs den med cirka 40 centimeter för att återställa dess ursprungliga status, innan sättningarna uppstod.
Arbetet utförs av SET, Svensk Entreprenadteknik.

Träd fälls och ersätts

I samband med schaktarbetet behöver tre träd, som inte mår bra, tas ned. De kommer att ersättas med flera nya träd av liknande art i ett senare skede.

Bakgrund

På grund av sättningar i vägen har ett körfält vid Sturevägen-Lejonvägen och påfarten till gång- och cykelvägen varit avstängda en längre tid. Orsaken till sättningarna har utretts via olika mätingar. Det finns inga håligheter under vägen men den behöver förstärkas så att liknande sättningar inte uppstår.

Detaljprojektering pågick hösten 2020 och våren 2021. Då utförders inget arbete på platsen. Detaljprojekteringen visade vilka åtgärder som behövde göras, hur lång sträcka som omfattades och hur arbetet behövde utföras.

På denna plats, strax intill cirkulationsplatsen, togs tre pilträd ned hösten 2019 eftersom marken sjunkit så pass att ett slukhål befarades ha uppstått. Nya träd kommer att planteras när ombyggnationen av vägen är klar.

Asfaltering, nattarbeten

Karta med blå markeringar på sträckor som omfattas.

Vad

Underhållsarbeten kommer att pågå under nätterna, vilket kan höras tidvis i närområdet. Under nätterna fräser man bort det gamla lagret och nyasfalterar.

Var

 • Södra Kungsvägen, en bit före samt efter cirkulationsplatsen vid Lejonvägen
  (20-24 september).
 • Södra Kungsvägen, mellan cirkulationsplatsen vid Lejonvägen och Mosstorpsvägen.
 • Norra Kungsvägen, mellan avfarten från Lidingöbron och Zetterbergsvägen
 • Elfviksvägen, mellan avfarten till Södergarn och Furutorp.

På Södra Kungsvägen i Gåshaga pågår under samma period asfalteringsarbeten på dagtid.

När

Start natten mot tisdag 21 september. Pågår till och med den 8 oktober.

Hur

Arbetet är intermittent (återkommande, pågår inte hela tiden på samma ställe). Trafiken dirigeras med hjälp av flaggvakter och det blir inga avstängningar. Det man kommer att göra är att fräsa och asfaltera. För att undvika att hindra trafiken under dagtid utförs arbetet under nätterna. Skyltning finns på plats.

Kottlavägen repareras, trafiksäkerheten stärks

Väg med trottoar och vägskylt

Vad

På grund av sättningar behöver vägen närmast Kottla station byggas om. Trafiksäkehetshöjande åtgärder ska därefter utföras på en lite längre sträcka.

Var

Kottlavägen, sträckan från och med Kottla station fram till Skärsätra skola. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder sker under en något längre sträcka, fram till korsningen med Sommarhemsvägen.

När

Arbetet beräknas startar under senare delen av september och vara klart under november 2021.

Trafikpåverkan

Ett körfält stängs av under reparationen av sättningarna. Trafiken regleras med trafiksignaler.

Hur

De säkerhetshöjandd åtgärderna innefattar två busskuddar och upphöjda övergånsställen på två ställen nära skolan. Dagvattenbrunnar behöver höjas så visst VA-arbete ingår i projektet. Timglashållplatsen vid Skärsätra skola påverkas inte.

Entreprenör är JE Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB (JEMARK).

Upprustning av Väpnarparken

Ritning över Väpnarparken.

Vad

Vi rustar upp Väpnarparken.

Var

Lekparken Väpnarparken i Brevik.

När

Arbetet beräknas vara klart sista kvartalet 2021.

Hur

Parken får ny utformning och ett större utbud av lekattraktioner. För att parken ska bli grönare, vackrare och mer inbjudande ramar vi in den med nya träd och buskar. Totalt planteras 11 nya träd. För att förbättra tillgängligheten och öka trygghetskänslan får parken också belysning, fler sittplatser och en ny entréväg från Väpnarstigen.

I samband med upprustning har tre björkar fällts. De var gamla och hade tork-, stam- och grenskador. De togs ner eftersom de utgjorde en fara för allmänheten.

Under tiden som upprustningen sker är parken avstängd och instängslad.

Belysning Killinge-Gåshaga

Kartvy över vägar, byggnader och växtlighet

Vad

Vi rustar upp belysningen i Killinge-Gåshaga. De luftburna ledningarna byts mot nedgrävda ledningar.

Var

Gång- och cykelvägen mellan Ekholmsnäsvägen-Gamla Ekholmsnäsvägen-Blåbärsvägen, alltså i skogen mellan Gåshaga och Killinge.

När

Arbetet påbörjas den 6 september och beräknas ta 6 veckor.

Hur

De uttjänta trästolparna och de luftburna ledningarna tas ner och ersätts med nedgrävda ledningar. Det kommer att göra belysningen mindre sårbar vid till exempel stormar. Belysningen går ner i effekt under natten men tänds gradvis upp när någon passerar. Vissa av ledningarna kommer att läggas under asfalt för att skydda träd i området. Det blir begränsad framkomlighet under tiden som arbetet pågår.

Rivning av Bodals bollhall

Skylt och gångväg

Vad

Bodals boll- och tennishall är uttjänt och dess bygglov har löpt ut. Därför måste hallen rivas.

Var

Mellan Bodal och Larsberg, nedanför Bodals skola.

När

Gångvägen till hallen är avstängd. Rivningsarbetet startade vecka 32 och beräknas vara klart i slutet av september.

Övrigt

Tältet rivs av stadens entreprenör.
På platsen kommer GT Vikingarna sedan att uppföra en ny hall för truppgymnastik.

Gång- och cykelväg får belysning

Vad

Vi sätter upp belysning längs gång- och cykelvägen.

Var

Mellan Stockbyvägen och Kämpavägen.

När

Arbetet påbörjas vecka 28, tar sedan semesterpaus och fortsätter vecka 33.

Hur

Gång- och cykelvägen mellan Stockbyvägen och Kämpavägen får belysning i höst. Stolparna sätt på den västra sidan av vägen. Vecka 28 påbörjas schaktningsarbetena, sen blir det semesteruppehåll och jobbet återupptas vecka 33.
Belysningen kommer att vara närvarostyrd. Klockan 23.00 går den ner i effekt och tänds under natten när någon passerar. Detta är bra för både miljön och djurlivet.

Det är vår entreprenör Bogfelts som gör jobbet.

Gång- och cykelbro i centrum, tunnlar i Rudboda

Gång-och cykelbro med trafikväg under.

Gång- och cykelbron mellan Sturevägen och Siggebo.

Vad

Vi renoverar två gång- och cykeltunnlar under Norra Kungsvägen och en gång- och cykelbro över Södra Kungsvägen. Tätskiktet ska bytas och betongen repareras.

Var

 • Gång- och cykeltunneln i korsningen Norra Kungsvägen- Bergsbyvägen i Rudboda
 • Gång- och cykeltunneln under Norra Kungsvägen strax innan korsningen med Södergarnsvägen och Elfviksvägen.
 • Gång- och cykelbron över Södra Kungsvägen, mellan Sturevägen och Siggebo.

När

Arbetet med de två tunnlarna vid Norra Kungsvägen startar den 14 juni. Vi räknar med att det är klart i början av oktober.

Veckan därpå börjar vi renovera gång- och cykelbron över Södra Kungsvägen, den beräknas vara klar i slutet av oktober.

Hur

Det går fortfarande att använda gång- och cykeltunnlarna i Rudboda under arbetstiden. Däremot är gång- och cykelbron över Södra Kungsvägen avstängd under arbetstiden. Vi hänvisar gående och cyklister till alternativa vägar.
Vår entreprenör Allblästring utför arbetena.


Vägskylt och korsning, tunnel för gående och cyklister.

Gång- och cykeltunnel under Norra Kungsvägen vid Bergsbyvägen i Rudboda.

Kartbild med väg, tunnel och byggnader

Gång- och cykeltunnel under Norra Kungsvägen, innan korsningen med Elfviksvägen och Södergarnsvägen.

Fjärrvärmearbeten Södra Kungsvägen

Markerad arbetssträcka på kartbild.

Vad

Stockholm Exergi byter ut fjärrvärmeledningar och renoverar fjärrvärmenätet.

Var

Södra Kungsvägen, under gång- och cykelvägen närmast Mosstorp. Arbetsområdet är en sträckning mellan Mosstorpsvägen och Bodals pendlarparkering.

När

Start den 3 maj 2021, arbetet beräknas vara klart den sista augusti.

Hur

Ett körfält söderifrån kommer att vara avstängt en kortare sträcka 3-28 maj. Gång- och cykelvägen kommer att vara avstängd för genomfart under hela perioden. Cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen på andra sidan Södra kungsvägen alternativt till Orrstigen.

Övrigt

Byggledaren finns ofta på plats och kan svara på eventuella frågor.
Kontakt: Stefan Karlsson, telefon 073-052 44 52. Entreprenör är SMA AB .

Du är också välkommen att kontakta kundtjänst, Stockholm Exergi, telefon
020-31 31 51, e-post: kundservice@stockholmexergi.se.

Lidingövallen

Lidingövallens gräsplan.

Vad

Lidingövallen har upprustats till en fullstor idrottsanläggning, med reglementsenligt utförande av anläggningsdelar för samtliga friidrottsgrenar. Löparbanan är numera 400 meter lång, mot tidigare 369 meter.

Fotbollsplanen är en fulltstor 11-mannaplan, med måtten 105x65 meter. Planen är uppbyggd enligt de senaste rekommendationerna från Svenska Fotbollförbundet och får ett automatiskt bevattningssystem.

Var

Lidingövallen, löparbanan och fotbollsplanen.

När

Etablering på plats startade under sommaren 2020. Hela jobbet med anläggningen blev klart i september 2021 och nya Lidingövallen invigdes den 11 september.

Markarbeten, schaktning och pålning av mastfundament pågick under hösten 2020. Grundläggningen av friidrottanläggningen blev klar före årsskiftet 2020 och under våren 2021 pågick arbeten med marköverbyggnad, asfaltering och belysning. I juni lades löparbanornas ytskikt och de färgades. Besiktning skedde i augusti och september.

Fotbollsplanen är fortsatt avstängd och får inte beträdas. Naturgräset behöver tid för att rota sig och växa sig starkt.

Hur

 • De ordinarie entréerna vid Kyrkvägen och Kyrkviksstigen hölls stängda under hela byggtiden och ersattes av tillfälliga entréer, som skyltas på plats. Entrén till Lidingövallens omklädningsrum har flyttas något. Övriga ytor inom idrottsområdet, som konstgräsplanen, omklädningsrum, motionsrum och isrink, påverkades inte och kunde användas som vanligt.
 • Arbeten utfödes under vissa perioder mellan klockan 07.00 och 22.00.
 • Marken vid Lidingövallen består av lera och har förstärkts för att minimera framtida sättningar.

Fotbollsplan i Dalénum

Stängsel med skylt på

Vad

En ny, fullstor 11-mannaplan av konstgräs byggs i Dalénumområdet.

Var

Mellan Larsberg och Dalénum, i korsningen Agavägen-Brostugevägen. Planen kommer att ligga i direkt anslutning till den plats där den nya simhallen ska byggas. 

När

Arbetet startade under våren 2021 och beräknas vara klart under oktober 2021.

Hur

Planen kommer att kunna utnyttjas i princip året runt och är ett välkommet tillskott för den organiserade föreningsidrotten och de lite äldre fotbollsungdomarna, men även för allmänheten och spontanidrotten.

Svensk Entreprenad Teknik AB, som även bygger om Lidingövallen, utför arbetet.

Handbollshall i Gångsätra med kringarbeten

Gångväg, träd och gräs, idrottshall och fotbollsplan i bakgrunden.

Vad

Lidingö Sportklubb Handboll (LSK) bygger tillsammans med sponsorer en ny handbollshall i anslutning till Gångsätrahallen. Staden installerar en dagvattenanläggning, en permanent parkeringsanläggning och en 5-mannaplan för fotboll inom idrottsområdet.

Var

Hallen byggs på en del av den tidigare parkeringen och fotbollsplanen, söder om Gångsätrahallen.

När

 • Grundläggning av hallen startade i slutet av oktober 2020
 • Hallen beräknas vara klar och öppna hösten 2021
 • 5-mannaplanen och den nya parkeringsanläggningen färdigställs våren 2022

Hur

Staden har upplåtit tomtarrende för idrotthallen. För att ge plats åt hallen har den befintliga fotbollsplanenen rivits.

Handbollshallen får en fasad av trä och byggs ihop i vinkel med Gångsätrahallen. Den byggs som en fullstor träningshall för handboll, volleyboll och basket. Entreprenör är SBG byggen AB på uppdrag av LSK.

I samband med byggnationen installerar staden en dagvattenanläggning till hallen. När hallen är klar byggs 5-mannaplanen och parkeringsanläggningen.

Parkering

Trafik- och parkeringsmöljigheterna justeras löpande under byggtiden. Närboende, besökare till Gångsätrahallen och hyresgäster som Christinaskolan har goda möjligheter att parkera samt hämta och lämna barn vid skolan. En permanent parkeringsyta med 15 parkeringsplatser samt drop-off plats har anlagts parallellt med Larsbergsvägen.

Fasad av ny träbyggnad, LSK står det på den. Bilar framför den.

Hallen sedd från Läroverksvägen i mitten av augusti 2021. Det börjar närma sig...

Träbyggnad och ett träd.

Den nya hallen sedd från baksidan, vid Christinaskolan i mitten av augusti 2021.

Kontakt
Till toppen av sidan