Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten med vägar, parker, idrottsanläggningar eller byggnader som kan påverka din vardag.

Karta med markerade punkter

Larsbergsbron impregneras, påverkar trafiken

Karta med markerad röd linje längs en väg

Vad

Larsbergsbrons undersida ska impregneras. Det innebär att arbeten kommer att ske från olika ställen runt bron. Körbana samt gång- och cykelvägar i området påverkas.

Var

Larsbergsbron i Larsberg, som löper över Södra Kungsvägen.

När

Under perioden 5 december 2022 och 5 januari 2023.

Hur

W-Tech utför arbetet. Följ skyltning på plats för omledning av gång- och cykeltrafik. Även den del av bron som är runt spåret kommer att impregneras, men det sker på natten när spårtrafiken inte är aktiv (klockan 02.00 - 05.00).

Asfalteringsarbete, Södra Kungsvägen, Mölna

Asfalterad större väg med hus, vägmärke och träd bredvid.

Vad

Kantsten byts ut inför kommande beläggningsarbeten på Södra kungsvägen i höjd med Skärsätra/Mölna. Arbetet utförs etappvis 70 meter, trafiken regleras där med hjälp av en trafiksignal.

Var

Södra kungsvägen 142-162, mellan Idunavägen och Tykövägen.

När

Arbetet startar vecka 48, 2022 och beräknas vara klart inom ett par veckor.

Hur

Vår entreprenör NCC utför arbetet. Själva beläggningsarbetet kommer att utföras nästa år.

Markundersökning på Tyktorpsvägen påverkar trafiken

Karta med markerad röd linje längs en väg

Vad

Markundersökningar längs Tyktorpsvägen påverkar framkomligheten för fordon.

Var

Tyktorpsvägen, sträckan mellan Kyttingevägen och Sticklingevägen.

När

Veckan 7-14 november, 2022.

Hur

Trafiken på sträckan mellan Sticklingevägen och Kyttingevägen stängs av helt eller delvis under dagtid och leds om. Arbetet utförs av Uppdrag arkeologi på uppdrag av Länsstyrelsen, Stockholm.

Bakgrund

En grav i gravfältet, fornlämning Lidingö 17:1, skadades i samband med ett vägarbete 2014 och risken är nu att graven kollapsar ut i vägbanan. Länsstyrelsen har därför beslutat att graven ska undersökas arkeologiskt.

Rikskvarieämbetets webbplats och aktuell fornlämning Länk till annan webbplats.

VA-arbeten på Floravägen påverkar trafiken

Vad

Vi förnyar vatten- och dagvattennätet på del av Floravägen.
Eftersom gatan schaktas upp begränsas framkomligheten för motorfordon längs sträckan.
Parkering kan ske längs Floravägen före och efter arbetsområdet.

Var

Floravägen 14-22.

När

Start den 7 november 2022. Arbetet beräknas pågå i tre veckor, därefter beläggs vägen med asfalt.

Hur

Vi byter ut gamla vattenledningar, samt servisledningen och ventil in mot varje fastighet. Nya spolbrunnar anläggs på spillvattenservisen, ny dagvattenledning och dagvattenservis dras fram till varje fastighetsgräns.
Avslutade schakt kommer beläggas med asfalt. Vår entreprenör Svevia utför arbetet.

Bullerplank vid Gåshagaleden

Asfalterad större väg med ett hus och träd vid sidan.

Vad

Ett bullerplank som ska dämpa trafikljudet på den mest bullerutsatta sträckan vid Gåshagaleden sätts upp.

Var

Längs Gåshagaleden, på en cirka 650 meter lång sträcka mellan rondellen i Käppala och strax väster om Hövdingevägen.

När

Förarbetet startade i september och bullerplanket beräknas vara på plats under hösten 2022.

Hur

Det blir ett cirka två meter högt grönt plank som är utformat för att passa in i miljön. Det består av ett antal ribbmoduler, med olika avstånd mellan ribborna, för att skapa rytmik. Planket ska följa terrängen och ansluta mot bergskärningar och liknande, som fungerar som naturliga ljuddämpare. Förutom bra egenskaper för att dämpa trafikljud har planket lång livslängd och är lätt att underhålla och sanera i händelse av klotter.

Bullerplanket sätts upp av AB Södermännen i samarbete med staden.

Bakgrund

Trafikbullret har länge upplevts som störande av boende vid denna del av Gåshagaleden, där hastighetsbegränsningen inte alltid efterlevs. Bullersituationen har utretts grundligt på den mest utsatta sträckan under många år och flera akustiska mätningar har gjorts. Så kallad tyst asfalt har testats på sträckan, men bedömdes vara alltför dyr i förhållande till nyttan och togs bort då den var uttjänt.

Hösten 2020 gav teknik- och fastighetsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda vilken bullerdämpande åtgärd som var mest lämplig. Beslutet landade 2021 i att upphandla ett bullerplank för den aktuella sträckan.

Nya belysningsstolpar i Herserud/Hersby

Karta med streckade markeringar på gator

Vad

Vi byter ut 76 belysningsstolpar.

Var

I Herserudsområdet och ett fåtal stolpar på Karlavägen, se kartan.
Gator som berörs:

 • Ringvägen
 • Månvägen
 • Götavägen
 • Valhallavägen
 • Karlavägen

När

Projektet startar den 10 oktober och beräknas vara klart i slutet av november, 2022.

Övrigt

Eventuell asfaltering som återstår efter projektets slut utförs under 2023, eftersom säsongen för beläggningsarbeten är över när stolparna är utbytta.

Stödmur vid Torsviks station

Flygfoto med röd markering där vägen stängs av tillfällligt.

Vad

Vi bygger en stödmur vid Torsviks station. En del av av gång- och cykelvägen samt en bit av Solstigen (som markerat i bilden) är under tiden avstängd. Följ skyltningen på plats för att komma till Torsviks station.

Var

Nedanför Herserudsvägen, vid Solstigen i Torsvik-Herserud.

När

 • Arbetet startar vecka 41 och pågår till årets slut, 2022.
 • Under natten mellan torsdag och fredag, 3-4 november, kommer vi att utföra bilningsarbeten, som sannolikt kommer vara störande. Syftet är att riva en betongkonstruktion som ska ersättas.
  Enligt vår entreprenör kommer bilningsarbetena att utföras i två omgångar och under kortare perioder mellan klockan 02.00 och 05.00. Förhoppningsvis räcker det att bila under denna natt, men det kan vara så att fler tillfällen krävs (och tidpunkten styrs då av när Trafikverket ger oss tillstånd).

Hur

Arbetet kan i huvudsak bara ske på natten, när det finns en spänningslös kontaktledning. Vår entreprenör Lidingö Trädgårdscenter utför arbetet.

Vi beklagar de störningar som de nattliga arbetena, och då framför allt borrningen, kan orsaka.

Kyttingeparkens lekplats rustas upp

Karta över lekplats med markerade lekredskap, buskar, träd och sittplatser.

Kyttingeparken får lekredskap som klätterlek med rutsch, linbana, karusell, kompisgunga och andra gungor, sandlek, kojor och olika lekhus. Ett väderskydd med grill och fler sittplatser kommer att finnas, liksom nya planteringar.

Vad

Vi rustar upp Kyttingeparkens lekplats så att den blir mer attraktiv. Inriktningen är att skapa aktiviteter som knyter an till naturen. Lekattraktioner som även Lidingöborna önskat är bland annat en klätterlek, en linbana och en kompisgunga. Parken får också ett grillhus, fler sittplatser, buskar och träd, samt mer belysning.

Parken har tidvis problem med våt och översilad mark, därför kommer ett meandrande svackdike att anläggas lite senare, för att ta fram dagvattnet.

Var

Kyttingeparkerns lekplats mellan Kyttingevägen och Krabbvägen, Kyttinge.

När

Arbetet startar i slutet på september (vecka 39) och pågår under hösten.

Hur

Vår entreprenör Lidingö Trädgårdscenter utför arbetet. Under renoveringen är lekparken stängd.

Tack för dina synpunkter

Både Kyttingeparkens lekplats och Hembyparken byggs om i år enligt skisser som tagits fram i samarbete med Lidingöborna. Inför renoveringen bad vi Lidingöborna om synpunkter via sociala medier och anslag i parkerna. Vi fick många bra förslag och flera av önskemålen införlivas nu i vår gestaltning av lekplatserna.

VA-arbeten på Solrosvägen

Vad

Vi förnyar vatten- och avloppsledningsnätet på Solrosvägen.

Detta gör vi:

 • Byter ut gamla vattenledningar i gatan
 • Byter servisledningen samt ventil in mot varje fastighet
 • Infodrar spillvattenledning i gatan
 • Byter spillvattenservis in mot varje fastighet
 • Byter ut spolbrunnar
 • Kontrollerar dagvattenledningar i gatan och åtgärdar dem vid behov
 • Byter dagvattenservis fram till varje fastighetsgräns.

Var

Solrosvägen i Parksätra.

När

Arbetet startar vecka 38 och pågår under cirka två månader.
Under 2023 kommer hela vägsträckan beläggas med ny asfalt.

Hur

Gatan schaktas upp vid anvisade kopplingspunkter, vilket gör att framkomligheten är begränsad under arbetstid. Schakten förses med körplåtar efter avslutad arbetsdag för att underlätta framkomligheten. När schaktningen är klar asfalteras vägen provisoriskt, under 2023 kommer hela arbetssträckan beläggas med ny asfalt.

Svatek utför arbetet, på uppdrag av Lidingö stad.

Lidingsbergsparken rustas upp

Väg med trottoar och vägskylt

Vad

Vi rustar upp Lidingsbergsparkens lekplats så att den blir mer attraktiv. Bland annat kommer en ny balanslek och nya lekhus på plats.

Var

Vid Lidingsbergsvägen och Bodalsvägen 12 i Bodal/Baggeby.

När

Arbetet startar i september och beräknas vara klart i slutet av oktober.

Hur

Vår entreprenör Lidingö Trädgårdscenter utför arbetet. Under renoveringen är lekparken stängd. Välkommen åter!

Nytt farthinder installeras på Kyttingevägen

Bil framför ett fartgupp.

Vad

En ny typ av hastighetshinder, kallat Actibump, kommer att byggas på Kyttingevägen. Det är en aktiv form av hastighetsreglering som innebär att så länge som man håller hastigheten händer inget men om man kör för fort aktiveras hindret.

Var

I höjd med Kyttingevägen 24.

När

Installationen pågick under augusti--september, 2022. Hastighetshindret har nu aktiverats.

Övrigt

Systemet kallas för Actibump och är kopplat till en radar som mäter hastigheten på ankommande fordon. Att systemet finns på platsen skyltas tydligt innan man kommer fram till hindret, så att förare som kör för fort har en chans att sänka hastigheten.

Vanliga frågor

Hur effektivt är Actibump?
När ett Actibump installerats sjunker andelen fortkörare med upp till 80 procent och risken för olyckor och allvarliga skador minskar omedelbart.

Kommer min bil att gå sönder?
Går den igenom en besiktning ska det inte vara några problem. Mer än 150 000 000 fordon har passerat över Actibump utan att ta skada.

Är Actibump säkert för motorcyklister?
Actibump har varit i bruk i Sverige i över tio år. SMC, föreningen Sveriges Motorcyklister, har provkört systemet och dragit slutsatsen att det är obehagligt men det fungerar att köra över ett nedfällt Actibump med motorcykel. Ingen MC olycka har hittills attribuerats till Actibump. Samma sak gäller ju motorcyklister: så länge de håller sig till hastighetsgränsen händer ingenting, de passerar över Actibump på plan väg.

Hur funkar det med snöröjningen?
Det är bara att ploga rakt över. Det lilla som tar sig ner i vägmodulen kan rinna ut i dagvattnet. Vi har värmeslinga i och kan se med kamera när den behövs. Salt och grus är inget problem.

Ambulansen då?
Det går bra att köra över Actibump i utryckningshastighet. Fordonet tar inte skada. Vill man ha plan väg för en patient i ambulansen kör man i tillåten hastighet. Det går att göra undantag för utryckningsfordon. Antingen med transponder eller genom att integrera mot RAKEL. Det är upp till blåljusorganisationerna att beställa.

Vad gör jag om bilen går sönder på grund av farthindret?
Gör en skadeanmälan till Lidingö stad.

Luckan fälldes ner fast jag inte körde för fort, det måste varit bilen bakom mig.
Är du säker på att du körde i rätt hastighet hela vägen fram till vägmodulen? Det är 40 km/h ända från skylten.

Är det enkelt för en cyklist att ta sig förbi Actibump?
Det finns en cykelbana på Kyttingevägens västra sida där cyklar ska passera. De kan också obehindrat cykla över ett Actibump om de inte cyklar över hastighetsgränsen.


Beläggningsarbeten på större vägar

Vad

Årets beläggningsarbeten startar med ett större asfalteringsarbete på Mosstorpsvägen. Andra större vägar som omfattas i år är Kottlavägen, Kyrkvägen och Läroverksvägen.

Var

 • Mosstorpsvägen, sträckan mellan Orrstigen och Oskarsvägen, beräknas pågå till och med oktober.
 • Granitvägen, start vecka 38, därefter Bergsätravägen och Sveavägen
 • Kämpavägen, start vecka 39
 • Kyrkvägen, start vecka 36, fräsning och asfaltering runt brunnslock, uppehåll under Lidingöloppshelgen, därefter fortsätter beläggningsarbetet.
 • Läroverksvägen, start vecka 36, fräsning och asfaltering runt brunnslock, uppehåll under Lidingöloppshelgen, därefter fortsätter beläggningsarbetet.
 • Kottlavägen, vid bussens vändplats vid Kottla station, v45-46
 • Söra Kungsvägen, busskuddarna vid Skärsätra station, vecka 45-46

Listan visar endast pågående arbeten och är därför inte en komplett förteckning över årets asfalteringsarbeten. Tider är preliminära och kan komma att ändras.

När

Mellan juni och november 2022.

Hur

Arbetet utförs av vår upphandlade entreprenör NCC.

Rudboda kyrka rivs

Vit byggnad med en trappa upp till den.

Vad

Rudboda kyrka har stått tom och oanvänd i många år och är fukt- och mögelskadad. Den ska därför rivas.

Var

Nilstorpsvägen, vid Rudboda torg (fastigheten Palmen 1).

När

 • Entreprenören har etablerat sig och stängslat in arbetsområdet.
 • Invändiga arbeten som nedmontering av elkomponenter och värmesystem startar veckan 13-17 juni.
 • Rivningsarbetet pågår mellan den 20 juni och 31 augusti 2022. Därefter återställs marken (fylls ut och grusas).

Hur

Arbetet utförs av Håltagarna i Skåne AB på vardagar, mellan klockan 07.00 och 17.00. De följer Naturvårdsverkets bestämmelser om bullrande arbete.

Övrigt

Rudboda kyrka är en så kallad vandringskyrka (som kan monteras ned och flyttas). Den uppfördes 1972 efter ritningar av Rolf Bergh. Kyrkan togs ur bruk 2009 och hade då inte använts för gudstjänst sedan 2005.

Fastigheten Palmen 1 ägs av Lidingö stad och startuppdrag har givits för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten, som har en area på 3099 kvadratmeter. Syftet med planen är att medge användningen bostäder för att kunna uppföra gruppbostäder enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) eller särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SOL).

Planarbete Palmen 1

Upprustning av Hembyparken i Rudboda

Skiss med lekredskap i en lekpark. Streetbasket, frisbeegolfmål, linbana, klätterställning, rutschkana, gung- och balanslek, kompisgunga, sandlek, kojor och grillhus kommer att finnas i nya Hembyparken.

Streetbasket, frisbeegolfmål, linbana, klätterställning, rutschkana, gung- och balanslek, kompisgunga, sandlek, kojor och grillhus kommer att finnas i nya Hembyparken. Parken får förstärkt belysning och mer grönska.

Vad

Hembyparken ska bli bättre. När vi är klara har lekparken fått ny utformning med nytt och mer varierat innehåll som passar fler. Parken får bland annat en mindre basketplan, en linbana, en klätterställning, fler gungor, ett frisbeegolfmål, en grillpaviljong och en boulebana.

För att parken ska bli grönare och vackrare planterar vi fler träd och nya buskar som ramar in parken, ger skugga och inbjuder till lek. För att förbättra tillgängligheten och öka trygghetskänslan får parken belysning och nya gångvägar anläggs liksom fler sittplatser.

Var

Hembyparken, vid Hembyvägen i Östra Rudboda.

När

Upprustningen startar den 9 maj och beräknas vara klar i slutet av september 2022.
Belysningen kan komma att installeras något senare.

Tack för dina synpunkter

Både Hembyparken och Kyttingeparkens lekplats byggs om i år enligt skisser som tagits fram i samarbete med Lidingöborna. Inför renoveringen bad vi Lidingöborna om synpunkter via sociala medier och anslag i parkerna. Vi fick många bra förslag och flera av önskemålen införlivas nu i vår gestaltning av lekplatserna.

Upprustning av Zetterbergsdammen

Skiss på en park med damm

Vad

Vi renoverar Zetterbergsdammen. Syftet är att förbättra och säkra livsmiljöerna för de grod- och kräldjur som använder dammen som barnkammare, men också att säkra dammen från läckage och göra den tryggare och mer attraktiv som besöks- och utflyktsmål.

Tidigare har dammen fyllts av regn- och smältvatten från intilliggande skogsområde. Under somrarna har detta vatten inte räckt till för att bibehålla en vattenspegel i dammen så även dricksvatten har använts för att fylla på dammen. Behovet att fylla dammen med dricksvatten kommer efter renoveringen att minska kraftigt. Den ombyggnation som startar i mars är ett förberedande arbete där nya ledningar dras. Omkopplingen av dagvattnet till dammen sker först när dammen är upprustad.

Var

Zetterbergsdammen med park, längs Zetterbergsvägen, Hersby.

När

Arbetet startar under veckan 7-11 mars 2022 och pågår till och med 2023.

 • Med start vecka 10 bygger vi om en dagvattenledning under Zetterbergsvägen för att leda om dagvattnet in till Zetterbergsdammen. Framkomligheten för trafiken i höjd med dammen blir under tiden något sämre.
 • Under mars-april kommer vissa träd runt dammen att fällas för att skapa solljus och varmare vatten i dammen på våren.
 • Under våren gör vi en kompletterande grod- och kräldjursinventering för att se vilka arter som använder dammen.
 • Under vintern 2022/2023 upprustas dammen. Planerad byggstart är december.
 • Under våren 2023 planteras växter och nya träd runt dammen.

Hur

Vi börjar med att leda om dagvattnet från en del av Zetterbergsvägen in till Zetterbergsdammen för att öka tillflödet till dammen och minska flödena i dagvattensystemet nedströms dammen.

Vi fäller vissa träd så att dammen får mer solljus från söder och väster. På så sätt värms vattnet i dammen upp fortare på våren, vilket gynnar grod- och kräldjur och det övriga akvatiska livet i dammen. Stammar och större grenar från de träd som fälls kommer att användas på plats i faunadepåerna men också som inredning i det nya amfibiehotellet. Nya träd kommer senare att planteras främst norr och öster om dammen.

Under våren 2022 planerar vi en kompletterande inventering av grod- och kräldjur för att se vilka arter som använder dammen. Inventeringen görs eftersom de olika arterna utvecklas i olika takt och därför använder dammen olika länge under hösten. Detta påverkar tidpunkten för starten av upprustningen av dammen, eftersom vi inte vill skada grod- och kräldjuren.

Upprustningen av dammen startar i början av december 2022. Den biologiska aktiviteten är då som minst i dammen och dess invånare ligger i ide. Dammen kommer att förses med ett nytt tätskikt, samt ett nytt inlopp och utlopp. Den får en ny utformning med flacka vegetationsbeklädda slänter som ska ersätta den träspont som finns idag runt dammen. Detta gör det lättare för grod- och kräldjur att ta sig till och från dammen. I och med att slänterna blir flacka tas även staketet runt dammen bort.

En brygga planeras att anläggas utmed Zetterbergsdammens norra kant mot Zetterbergsvägen och en ny gångstig anläggs runt dammen.

För att ytterligare stärka den biologiska mångfalden förbättrar vi även livsmiljön i närområdet för de fullvuxna grod- och kräldjuren som främst lever på land. Så kallade faunadepåer skapas, där dödved staplas på hög och långsamt får förmultna. Även trädstammar kommer läggas ut runt dammen och vi bygger ett amfibiehotell där grod- och kräldjur kan övervintra.

Bakgrund

En renovering av Zetterbergsdammen med omgivande park har utretts och projekterats i olika omgångar. Syftet är framför allt att förbättra den biologiska mångfalden och skapa en mer hållbar dagvattenlösning i dammen. Olika alternativ har studerats grundligt men varit för kostsamma. Nu har staden landat i ett alternativ som är ekonomiskt hållbart. En renovering behöver göras över två kalenderår, med hänsyn till grod- och kräldjuren i dammen.

Inhägnad park med en damm.

Lokalisering och lagning av stora potthål

grop i gatan

Vad

Vi lokaliserar och lagar större så kallade potthål på Lidingös vägar.
Sprickor och hål i vägen skapas snabbt under vintern när det är omväxlande kallt och varmt, som det varit den senaste tiden.

Var

Vägarna på Lidingö.

När

Löpande under vintern och våren.

Hur

Stora skador lagar vi så snabbt som möjligt, när vi vet var de finns.
Hjälp oss gärna att hitta de stora potthålen genom att fylla i och skicka in formuläret lidingo.se/felanmälan Länk till annan webbplats.

Vissa skador är så små att de inte går att göra något åt förrän tjälen gått ur marken. Kall asfalt, som används för att laga hål och sprickor under vintern, smälter inte ihop med asfalten i vägen, så det lämpar sig inte för permanent lagning. Eftersom det inte går att laga små hål på ett bra sätt under vintern så åtgärdar vi dem under våren.

Även en liten skada kan förstås bli större, men om vi bedömer att det inte finns risk för att skadan blir mycket större så väntar vi till våren, så att lagningen blir riktigt gjord och håller längre.

Hersby vattentorn renoveras

kartbild på gata med sträcka markerad

Vad

Vi reparerar Hersby vattentorn invändigt och byter tätskikt på taket.

Var

Vattentornet ligger på en kulle på Vattentornsvägen, mellan Hersby och Mosstorp.

När

Arbetet startar i februari 2022 och beräknas vara klart hösten 2022.

Övrigt

Hersby vattentorn byggdes 1949-50 och är ett av tre vattentorn på Lidingö. De övriga ligger i Käppala och på Näset. Det har nu blivit dags att renovera tornen, ett per år under tiden 2022-2024 och Hersby vattentorn är först ut.

Arbetet med Hersby vattentorn utförs av Allblästring AB.


kartbild på gata med sträcka markerad

Trafikomläggning Torsvikssvängen

kartbild på gata med sträcka markerad

Vad

I samband med att nya bostadslägenheter börjar byggas på Torsvikssvängen stängs ett körfält närmast arbetsplatsen av. Detta för att säkra arbetsmiljön och byggarbetsplatsen och skydda de personer som vistas utanför området.

Byggbodar kommer i ett senare skede att placeras i utkanten av Torsviksparken.

Var

I höjd med Torsvikssvängen 7, fastigheten Torselden 8.

När

Från och med den 1 februari till och med den sista november 2022.
Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Hur

Ena sidan av Torsvikssvängen stängs av och trafiken regleras växelvis med trafikljus. För att det inte ska bildas köer på Stockholmsvägen kommer trafiken från Stockholmsvägen in till området ha förtur.

Byggbodar placeras i utkanten av Torsviksparken på en 10x10 meter stor yta. De kommer inte att påverka framkomlighet eller vistelse i parken. Bodarna kommer att finnas kvar till senhösten 2023.

Övrigt

Inga parkeringsplatser kommer att tas i anspråk under trafikförändringen.

Även vatten- och avloppsarbeten kommer att pågå på platsen under våren, genom stadens entreprenör Svevia.

Byggprojektet utförs av Serneke, på uppdrag av Patriam.
Om byggsprojektet på Sernekes webbplats Länk till annan webbplats.
Mer om de kommande bostäderna på Patriams webbplats Länk till annan webbplats.


kartbild med viss sträcka markerad

Busskuddar i Skärsätra, Södra Kungsvägen

Vad

Som ett sista steg i arbetet att förbättra trafiksäkerheten på Södra Kungsvägen kvarstår flytt av övergångställe närmast spårövergången, sänkning av hastighet från 50 km/h till 40 km/h och belysningsåtgärder. Därför tar vi bort de två trafiksignalerna vid Skärsätra station. Sedan tidigare har det anlagts busskuddar vid tre platser längs Södra Kungsvägen.

Var

Södra Kungsvägen, vid övergångsstället närmast Skärsätra station, vid korsningen med Primulavägen och i höjd med Tykövägen.

När

Under hösten 2022.

Varför tas trafiksignalerna bort?

Signalerna tas bort både för att öka trafiksäkerheten och förbättra trafikflödet på Södra Kungsvägen. Det har ofta blivit dubbla stopp vid järnvägsövergången för bilister, vid bomfällning och vid rött ljus när gående ska passera. Den tid som bilister behöver stanna för att släppa över gående kortas väsentligt när trafiksignalerna tas bort.

Signalreglering i sig höjer inte trafiksäkerheten. Om det bidrar till att minska risken för olyckor beror helt på vägens förutsättningar. Forskning visar att bilister kör mot rött i större utsträckning där de inte förväntar sig att trafiksignaler ska finnas, de missar helt enkelt signalen. DSignalreglerade gång- och cykelpassager fungerar bäst på breda gator med mycket biltrafik. Där ger trafiksignaler positiva säkerhetseffekter, i andra fall förväntas ingen olycksreducering. Generellt sett bidrar gupp, som begränsar bilarnas hastighet, mer till minskad olycksrisk vid övergångsställen.

En trafiksignal kan förväntas ge en reduktion av personskadeolyckorna under förutsättning att:

 • Gatan är bred, minst 15 meter (vid övergångsstället vid spårövergången är vägbredden ca 13 meter, på övrig del av sträckan är vägen cirka 7 meter bred.
 • Motorfordonstrafiken samtidigt är stor, åtminstone 13 000 fordon per dygn (på denna del av Södra Kungsvägen passerar cirka 10 300 fordon/dygn)

Det är förstås viktigt att respektera att gående alltid har företräde vid ett obevakat övergångsställe.

Bakgrund

Hösten 2020 mättes trafikflöden och hastigheter på ett 50-tal platser på Lidingö. Arbetet sammanställdes i en rapport och utmynnade i ett antal åtgärder för att höja trafiksäkerheten och minska buller. De åtgärder som nu genomförs är en del av åtgärdsprogrammet och en del av ett uppdrag om att förbättra trafikkapaciteten i området.

Södra Kungsvägens sträcka mellan Skärsätra plankorsning och Kottlavägen är en av Lidingös mest diskuterade vägavsnitt. Den är högt trafikerad, över 10 000 fordon passerar ett vardagsmedeldygn. Med relativt höga hastigheter, utfarter direkt mot körbanan, smala trottoarer och en blandning av trafikanter är vägen inte anpassad för den typ av trafik som passerar. Sträckan skiljer sig i utformning mot resten av Södra Kungsvägen och Gåshagaleden.

Upprustning av Källängstorget

torg med hus, träd och blommor

Vad

Källängstorget ska bli bättre och rustas upp i flera etapper. Vi gör torget grönare, vackrare och mer robust genom att bygga större planteringar. Vi byter ut torgbelysningen och möblerna runt fontänen för att det ska bli trevligare, mer tillgängligt och upplevas tryggare

Var

Källängstorget på Näset.

När

Etapp 1 pågick under vintern och våren 2022.
Etapp 2 startar hösten 2022, därefter följer omyggnadsetapp 3.

Hur

Under vintern 2022 utfördes förberedande arbeten, vi fällde vissa träd, rev kantsten och gjöt fundament. Sedan planterade vi nya träd, buskar, perenner och vårlökar.

Under etapp 2 kommer vi bland annat att sätta ut fler bänkar, anlägga en boulebana och installera ny belysning.

Arbetsområdet kommer att vara instängslat till dess att arbetena är avslutade. Entreprenör är LTC, Lidingö Trädgårdscenter.

Tack för dina synpunkter

Inför kommande ombyggnadsetapper har vi fått in värdefulla förslag, önskemål och synpunkter från boende, fastighetsägare eller verksamhetsutövare runt torget. Flera av dessa förslag arbetar vi nu in i den kommande gestaltningen av torget.

Gångväg, träd och gräs, idrottshall och fotbollsplan i bakgrunden.

Kottlavägen repareras, asfalteras och blir trafiksäkrare

Väg med trottoar och vägskylt

Vad

På grund av sättningar i vägen bygger vi om och förstärker en cirka 100 meter lång sträcka mellan Kottla station och Skärsätra skola. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder utförs också på ett par ställen längs Kottlavägen.

Var

Kottlavägens södra sida, strax efter Kottla station fram till Skärsätra skola. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder sker vid två övergångsställen, vid korsningen med Sommarhemsvägen och närmast Kottla station.

När

 • Arbetets första del (reparation av sättningar i vägen) startade i oktober 2021 och avslutades med beläggningsarbeten i december 2021. Arbetet avetablerades då.
 • Ny etablering skedde hösten 2022 för att avsluta arbetet med att anlägga busskudden närmast stationen och en ny passage för gående och cyklister vid Sommarhemsvägen/Kottlavägen. Tidpunkt för arbetet är beroende av materialleveranser men vi beräknaratt samliga arbeten ska vara klara i slutet av november.

Hur

De säkerhetshöjande åtgärderna innefattar två upphöjda övergånsställen . Övergångsstället vid Sommarhemsvägen höjs, markeras tydligare och asfalteras. Vid övergångstället strax innan Kottlastation blir det en så kallad busskudde. En vägbana i taget tas under en kortare tid i anspråk i samband med arbetet vid övergångsställena. Dagvattenbrunnar behöver höjas så visst VA-arbete ingår i projektet.

Timglashållplatsen vid Skärsätra skola påverkas inte. Runt denna förstärker vi asfalten.

Entreprenör är JE Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB (Jemark). Arbetstiden är vardagar mellan klockan 06.30 och 16.00. Entrprenören undviker i möjligaste mån större arbeten när det är som mest trafik till och från skolan.


Väg med trottoar och vägskylt
Kontakt
Till toppen av sidan