Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten med vägar, parker, idrottsanläggningar eller byggnader som kan påverka din vardag.

Karta med markerade punkter

Ackumulatorvägen avstängd för arbeten

Vad

På grund av JM:s arbeten är Ackumulatorvägen avstängd för biltrafik

Var

Ackumulatorvägen, som blir den nya Brostugevägen, i Dalénum.

När

Mellan den 8 och 31 augusti, 2022.

Övrigt

Brostugevägens nuvarande sträckning ner mot Larsbergs brygga kommer att hållas öppen under arbetet. Därefter kommer den gamla sträckningen av Brostugevägen stängas för byggnation av den nya simhallen. Trafiken mot Larsberg brygga kommer då att gå via den nya Brostugevägen (som idag heter Ackumulatorvägen).

Beläggningsarbeten på Mosstorpsvägen


Vad

Årets beläggningsarbete startar med ett större asfalteringsarbete på Mosstorpsvägen. Därefter fortsätter vi på Kottlavägen.
En fullständig lista på de vägar som berörs under 2022 kommer inom kort att publiceras här.

Var

Mosstorpsvägen, sträckan mellan Orrstigen och Oskarsvägen.

När

Från den 13 juni och under sommaren 2022.

 • Avstängningen tas bort måndag 4 juli så att bussarna kan börja trafikera Mosstorpsvägen tisdagen den 5 juli från klockan 05.30.
 • Arbetet fortsätter på Mosstorpsvägen veckorna 27-28 då den del som varit avstängd görs klar. Busstrafiken kommer att kunna passera.
 • Uppehåll i arbetet för semester veckorna 29-31.
 • Arbetet återupptas och avslutas veckorna 32-33. Under tiden kan man trafikera gatan.

Hur

Arbetet utförs av vår upphandlade entreprenör NCC.
Busstrafiken (buss 206) kommer inte ha möjlighet att trafikera sträckan under den första tiden. Biltrafik kan passera men med begränsad framkomlighet, alternativt med vägledning förbi andra vägar.

Rudboda kyrka rivs

Vit byggnad med en trappa upp till den.

Vad

Rudboda kyrka har stått tom och oanvänd i många år och är fukt- och mögelskadad. Den ska därför rivas.

Var

Nilstorpsvägen, vid Rudboda torg (fastigheten Palmen 1).

När

 • Entreprenören har etablerat sig och stängslat in arbetsområdet.
 • Invändiga arbeten som nedmontering av elkomponenter och värmesystem startar veckan 13-17 juni.
 • Rivningsarbetet pågår mellan den 20 juni och 31 augusti 2022. Därefter återställs marken (fylls ut och grusas).

Hur

Arbetet utförs av Håltagarna i Skåne AB på vardagar, mellan klockan 07.00 och 17.00. De följer Naturvårdsverkets bestämmelser om bullrande arbete.

Övrigt

Rudboda kyrka är en så kallad vandringskyrka (som kan monteras ned och flyttas). Den uppfördes 1972 efter ritningar av Rolf Bergh. Kyrkan togs ur bruk 2009 och hade då inte använts för gudstjänst sedan 2005.

Fastigheten Palmen 1 ägs av Lidingö stad och startuppdrag har givits för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten, som har en area på 3099 kvadratmeter. Syftet med planen är att medge användningen bostäder för att kunna uppföra gruppbostäder enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) eller särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SOL).

Planarbete Palmen 1

Marksanering vid kärret i Rudboda

Kartbild över kärr med gång- och cykelväg, radhus markerade i öster.

Den rödmarkeraden delen av gång- och cykelvägen samt stigen kommer att stängas under juni.

Vad

Vi utför förberedande naturvårdsåtgärder inför kommande marksanering vid en tidigare skjutbana i Rudboda. När marksaneringen startar stängs cirka 200 meter av den gång- och cykelväg som går parallellt med Norra Kungsvägen och stigen nedanför radhusen.

Var

Vid kärret i Rudboda, strax innanför Norra Kungsvägen.

När

Förberedelser pågår under senare delen av maj 2022.
Under juni saneras marken och den markerade delen av gång- och cykelvägen samt stigen stängs av.

Hur

Arbetet uförs av vår entreprenör Lidingö Trädgårdscenter. Marken återställs helt när arbetet är klart.

Abborrstigen tillfälligt avstängd en sträcka

Vad

En pumpstation vid Abborrstigen ska renoveras under ett par olika perioder. I samband med att arbetet pågår stängs en cirka 250 lång sträcka på Aborrstigen av.

Var

Abborrstigen i Sticklinge, vid den så kallade "Spisen."

När

Första etappen pågår under senare delen av maj, 2022 då två byggetableringar finns på plats.
Andra etappen startar i september och pågår till och med maj 2023. Då kommer hela området nere vid pumpstationen att vara avstängt.

Övrigt

Under badsäsongen (skolornas sommarlov) hålls vägen öppen.
Det är Käppalaförbundet som står för detta arbete.
Byggarbeten startar vid Spisen - Käppalaförbundet (kappala.se) Länk till annan webbplats.

Upprustning av Hembyparken i Rudboda

Skiss med lekredskap i en lekpark. Streetbasket, frisbeegolfmål, linbana, klätterställning, rutschkana, gung- och balanslek, kompisgunga, sandlek, kojor och grillhus kommer att finnas i nya Hembyparken.

Streetbasket, frisbeegolfmål, linbana, klätterställning, rutschkana, gung- och balanslek, kompisgunga, sandlek, kojor och grillhus kommer att finnas i nya Hembyparken. Parken får förstärkt belysning och mer grönska.

Vad

Hembyparken ska bli bättre. När vi är klara har lekparken fått ny utformning med nytt och mer varierat innehåll som passar fler. Parken får bland annat en mindre basketplan, en linbana, en klätterställning, fler gungor, ett frisbeegolfmål, en grillpaviljong och en boulebana.

För att parken ska bli grönare och vackrare planterar vi fler träd och nya buskar som ramar in parken, ger skugga och inbjuder till lek. För att förbättra tillgängligheten och öka trygghetskänslan får parken belysning och nya gångvägar anläggs liksom fler sittplatser.

Var

Hembyparken, vid Hembyvägen i Östra Rudboda.

När

Upprustningen startar den 9 maj och beräknas vara klar under sommaren 2022.

Upprustning av Zetterbergsdammen

Skiss på en park med damm

Vad

Vi renoverar Zetterbergsdammen. Syftet är att förbättra och säkra livsmiljöerna för de grod- och kräldjur som använder dammen som barnkammare, men också att säkra dammen från läckage och göra den tryggare och mer attraktiv som besöks- och utflyktsmål.

Tidigare har dammen fyllts av regn- och smältvatten från intilliggande skogsområde. Under somrarna har detta vatten inte räckt till för att bibehålla en vattenspegel i dammen så även dricksvatten har använts för att fylla på dammen. Behovet att fylla dammen med dricksvatten kommer efter renoveringen att minska kraftigt. Den ombyggnation som startar i mars är ett förberedande arbete där nya ledningar dras. Omkopplingen av dagvattnet till dammen sker först när dammen är upprustad.

Var

Zetterbergsdammen med park, längs Zetterbergsvägen, Hersby.

När

Arbetet startar under veckan 7-11 mars 2022 och pågår till och med 2023.

 • Med start vecka 10 bygger vi om en dagvattenledning under Zetterbergsvägen för att leda om dagvattnet in till Zetterbergsdammen. Framkomligheten för trafiken i höjd med dammen blir under tiden något sämre.
 • Under mars-april kommer vissa träd runt dammen att fällas för att skapa solljus och varmare vatten i dammen på våren.
 • Under våren gör vi en kompletterande grod- och kräldjursinventering för att se vilka arter som använder dammen.
 • Under vintern 2022/2023 upprustas dammen. Planerad byggstart är december.
 • Under våren 2023 planteras växter och nya träd runt dammen.

Hur

Vi börjar med att leda om dagvattnet från en del av Zetterbergsvägen in till Zetterbergsdammen för att öka tillflödet till dammen och minska flödena i dagvattensystemet nedströms dammen.

Vi fäller vissa träd så att dammen får mer solljus från söder och väster. På så sätt värms vattnet i dammen upp fortare på våren, vilket gynnar grod- och kräldjur och det övriga akvatiska livet i dammen. Stammar och större grenar från de träd som fälls kommer att användas på plats i faunadepåerna men också som inredning i det nya amfibiehotellet. Nya träd kommer senare att planteras främst norr och öster om dammen.

Under våren 2022 planerar vi en kompletterande inventering av grod- och kräldjur för att se vilka arter som använder dammen. Inventeringen görs eftersom de olika arterna utvecklas i olika takt och därför använder dammen olika länge under hösten. Detta påverkar tidpunkten för starten av upprustningen av dammen, eftersom vi inte vill skada grod- och kräldjuren.

Upprustningen av dammen startar i början av december 2022. Den biologiska aktiviteten är då som minst i dammen och dess invånare ligger i ide. Dammen kommer att förses med ett nytt tätskikt, samt ett nytt inlopp och utlopp. Den får en ny utformning med flacka vegetationsbeklädda slänter som ska ersätta den träspont som finns idag runt dammen. Detta gör det lättare för grod- och kräldjur att ta sig till och från dammen. I och med att slänterna blir flacka tas även staketet runt dammen bort.

En brygga planeras att anläggas utmed Zetterbergsdammens norra kant mot Zetterbergsvägen och en ny gångstig anläggs runt dammen.

För att ytterligare stärka den biologiska mångfalden förbättrar vi även livsmiljön i närområdet för de fullvuxna grod- och kräldjuren som främst lever på land. Så kallade faunadepåer skapas, där dödved staplas på hög och långsamt får förmultna. Även trädstammar kommer läggas ut runt dammen och vi bygger ett amfibiehotell där grod- och kräldjur kan övervintra.

Bakgrund

En renovering av Zetterbergsdammen med omgivande park har utretts och projekterats i olika omgångar. Syftet är framför allt att förbättra den biologiska mångfalden och skapa en mer hållbar dagvattenlösning i dammen. Olika alternativ har studerats grundligt men varit för kostsamma. Nu har staden landat i ett alternativ som är ekonomiskt hållbart. En renovering behöver göras över två kalenderår, med hänsyn till grod- och kräldjuren i dammen.

Inhägnad park med en damm.

Gång- och cykelväg Vasavägen-Belevägen flyttas

Gångväg, träd och gräs, idrottshall och fotbollsplan i bakgrunden.

Vad

Gång- och cykelvägen flyttas närmare Vasavägen.

Var

Vasavägen i höjd med Belevägen

När

Arbeten med gång- och cykelvägen pågår den 19 april-22 juni. Bygget av villorna beräknas pågå under hela året.

Hur

Tre nya villor ska byggas och för att få plats med in- och utfarter så behöver gång- och cykelvägen flyttas ut mot Vasavägen.

 • Först stängs den nuvarande gång- och cykelvägen och leds sedan om.
 • Nya infarter byggs.
 • VA-servis byggs under vägen in till de nya fastigheterna.
 • Sprängning i berg vid de nya fastigheterna.

Det går att passera till fots eller med cykel under hela byggtiden.

 

Upprustning belysning

Vad

Vi uppdaterar gatubelysningen och ser över våra belysningscentraler.

Var

Arbetet görs längs bilvägar och gång- och cykelvägar över hela ön .

När

Arbetet pågår och beräknas vara klart under vecka 14, 2022.

Övrigt

På en del platser är gatubelysningen tänd dygnet runt, det beror på att den automatiska tänd- och släckfunktionen inte fungerar i vissa stationer när arbetet pågår. Vi måste under en period alltså välja mellan att ha tänt hela tiden eller inte alls och då har vi valt att låta det lysa dygnet runt.

Lokalisering och lagning av stora potthål

grop i gatan

Vad

Vi lokaliserar och lagar större så kallade potthål på Lidingös vägar.
Sprickor och hål i vägen skapas snabbt under vintern när det är omväxlande kallt och varmt, som det varit den senaste tiden.

Var

Vägarna på Lidingö.

När

Arbetet startade i februari och ska vara klart under våren.

Hur

Stora skador lagar vi så snabbt som möjligt, när vi vet var de finns.
Hjälp oss gärna att hitta de stora potthålen genom att fylla i och skicka in formuläret lidingo.se/felanmälan Länk till annan webbplats.

Vissa skador är så små att de inte går att göra något åt förrän tjälen gått ur marken. Kall asfalt, som används för att laga hål och sprickor under vintern, smälter inte ihop med asfalten i vägen, så det lämpar sig inte för permanent lagning. Eftersom det inte går att laga små hål på ett bra sätt under vintern så åtgärdar vi dem under våren.

Även en liten skada kan förstås bli större, men om vi bedömer att det inte finns risk för att skadan blir mycket större så väntar vi till våren, så att lagningen blir riktigt gjord och håller längre.

Hersby vattentorn renoveras

kartbild på gata med sträcka markerad

Vad

Vi reparerar Hersby vattentorn invändigt och byter tätskikt på taket.

Var

Vattentornet ligger på en kulle på Vattentornsvägen, mellan Hersby och Mosstorp.

När

Arbetet startar i februari 2022 och beräknas vara klart till hösten.

Övrigt

Hersby vattentorn byggdes 1949-50 och är ett av tre vattentorn på Lidingö. De övriga ligger i Käppala och på Näset. Det har nu blivit dags att renovera tornen, ett per år under tiden 2022-2024 och Hersby vattentorn är först ut.

Arbetet med Hersby vattentorn utförs av Allblästring AB.

 

kartbild på gata med sträcka markerad

Trafikomläggning Torsvikssvängen

kartbild på gata med sträcka markerad

Vad

I samband med att nya bostadslägenheter börjar byggas på Torsvikssvängen stängs ett körfält närmast arbetsplatsen av. Detta för att säkra arbetsmiljön och byggarbetsplatsen och skydda de personer som vistas utanför området.

Byggbodar kommer i ett senare skede att placeras i utkanten av Torsviksparken.

Var

I höjd med Torsvikssvängen 7, fastigheten Torselden 8.

När

Från och med den 1 februari till och med den sista november 2022.
Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Hur

Ena sidan av Torsvikssvängen stängs av och trafiken regleras växelvis med trafikljus. För att det inte ska bildas köer på Stockholmsvägen kommer trafiken från Stockholmsvägen in till området ha förtur.

Byggbodar placeras i utkanten av Torsviksparken på en 10x10 meter stor yta. De kommer inte att påverka framkomlighet eller vistelse i parken. Bodarna kommer att finnas kvar till senhösten 2023.

Övrigt

Inga parkeringsplatser kommer att tas i anspråk under trafikförändringen.

Även vatten- och avloppsarbeten kommer att pågå på platsen under våren, genom stadens entreprenör Svevia.

Byggprojektet utförs av Serneke, på uppdrag av Patriam.
Om byggsprojektet på Sernekes webbplats Länk till annan webbplats.
Mer om de kommande bostäderna på Patriams webbplats Länk till annan webbplats.


kartbild med viss sträcka markerad

Busskuddar i Skärsätra, Södra Kungsvägen

Vad

Vi utför trafiksäkerhetshöjande åtgärder och anlägger sex busskuddar vid tre punkter längs Södra Kungsvägen. Genom dessa åtgärder sänks hastigheten på de aktuella sträckorna. Därför tar vi bort de två trafiksignalerna vid Skärsätra station. En förväntad och önskvärd effekt är att trafiken på Södra Kungsvägen ska flyta bättre.

Var

Södra Kungsvägen, vid övergångsstället närmast Skärsätra station, vid korsningen med Primulavägen och i höjd med Tykövägen.

När

Under november och december 2021.

Hur

Busskuddarna läggs i par, en i vardera riktning. Under arbetet stängs vägen av korta stunder i ena riktningen. Varningsskyltar för gupp sätts upp. Trafiksignalerna kommer att släckas och täckas över tills de tas bort.

Uppdatering 16 november 2021

I november anlades gupp på tre platser vid Södra Kungsvägen, mellan järnvägsövergången vid Skärsätra station och korsningen med Tykövägen. Syftet var att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan. I samband med det skulle trafiksignalerna tas bort. Trafiken på Södra Kungsvägen, där det i rusningstrafik ofta bildas köer, förväntades med det flyta bättre.

Trafiksignalerna har sedan guppen kom till varit släckta och övertäckta. Nu har trafiksignalen närmast Primulavägen tagits bort. Signalen närmast järnvägsövergången tänds däremot tillfälligt under tiden som trafiksäkerheten vid övergången utreds ytterligare. Det är en kortare och djupare analys som ska göras och den beräknas vara klar i början av nästa år. Avsikten är fortfarande att ta bort båda trafiksignalerna.

—Flera tycker att trafikflödet har blivit bättre under den tid som trafiksignalerna varit släckta, vilket förstås är positivt. Vi har också lyssnat på boende i området, som är oroliga över säkerheten för de som ska korsa vägen närmast järnvägsövergången. Därför kommer vi att analysera trafiksäkerheten just där ytterligare. Under tiden tänder vi trafikljuset närmast bommarna igen, säger Carl-Johan Schiller, (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Flytt av övergångsställe och bättre belysning

Guppen, som lagts för att sänka hastigheten för biltrafiken och skapa säkra passager för gående och cyklister, är placerade utifrån vägens förutsättningar. De kan till exempel inte läggas för nära utfarter eller i kurvor, vilket inte fungerar för bussar. Det bästa är att ett gupp ligger före ett övergångsställe men det ger också bra hastighetsdämpning om det ligger efter.

—En åtgärd vi planerar för att öka säkerheten ytterligare är att flytta övergångstället vid järnvägsövergången så att det ligger i höjd med det närmaste guppet. Vi kommer också att förstärka belysningen vid båda övergångsställena vid Skärsätra station och följa upp med nya hastighetsmätningar och siktröjning under våren, säger Carl-Johan Schiller.

Varför tas trafiksignalerna bort?

Signalerna tas bort både för att öka trafiksäkerheten och förbättra trafikflödet på Södra Kungsvägen. Det har ofta blivit dubbla stopp vid järnvägsövergången för bilister, vid bomfällning och vid rött ljus när gående ska passera. Den tid som bilister behöver stanna för att släppa över gående kortas väsentligt när trafiksignalerna tas bort.

Signalreglering i sig höjer inte trafiksäkerheten. Om det bidrar till att minska risken för olyckor beror helt på vägens förutsättningar. Forskning visar att bilister kör mot rött i större utsträckning där de inte förväntar sig att trafiksignaler ska finnas, de missar helt enkelt signalen. DSignalreglerade gång- och cykelpassager fungerar bäst på breda gator med mycket biltrafik. Där ger trafiksignaler positiva säkerhetseffekter, i andra fall förväntas ingen olycksreducering. Generellt sett bidrar gupp, som begränsar bilarnas hastighet, mer till minskad olycksrisk vid övergångsställen.

En trafiksignal kan förväntas ge en reduktion av personskadeolyckorna under förutsättning att:

 • Gatan är bred, minst 15 meter (vid övergångsstället vid spårövergången är vägbredden ca 13 meter, på övrig del av sträckan är vägen cirka 7 meter bred.
 • Motorfordonstrafiken samtidigt är stor, åtminstone 13 000 fordon per dygn (på denna del av Södra Kungsvägen passerar cirka 10 300 fordon/dygn)

Det är förstås viktigt att respektera att gående alltid har företräde vid ett obevakat övergångsställe.

Bakgrund

Hösten 2020 mättes trafikflöden och hastigheter på ett 50-tal platser på Lidingö. Arbetet sammanställdes i en rapport och utmynnade i ett antal åtgärder för att höja trafiksäkerheten och minska buller. De åtgärder som nu genomförs är en del av åtgärdsprogrammet och en del av ett uppdrag om att förbättra trafikkapaciteten i området.

Södra Kungsvägens sträcka mellan Skärsätra plankorsning och Kottlavägen är en av Lidingös mest diskuterade vägavsnitt. Den är högt trafikerad, över 10 000 fordon passerar ett vardagsmedeldygn. Med relativt höga hastigheter, utfarter direkt mot körbanan, smala trottoarer och en blandning av trafikanter är vägen inte anpassad för den typ av trafik som passerar. Sträckan skiljer sig i utformning mot resten av Södra Kungsvägen och Gåshagaleden.

Upprustning av Källängstorget

torg med hus och träd i julbelysning

Vad

Källängstorget ska bli bättre och rustas upp i flera etapper. Vi startar nu den första etappen.

Var

Källängstorget på Näset.

När

Etapp 1 beräknas pågå från den 20 december till och med våren 2022. Därefter följer omyggnadsetapp 2 och 3.

Hur

Under vintern utför vi förberedande arbeten och fäller träd, river kantsten och gjuter fundament. Under vintern kan det förekomma längre uppehåll i arbetet, eftersom det är väderberoende.

Vi gör torget grönare, vackrare och mer robust genom att bygga större planteringar. Under våren planterar vi nya träd, buskar, perenner och sätter vårlökar.
Vi byter ut torgbelysningen och möblerna runt fontänen för att det ska bli trevligare, mer tillgängligt och upplevas tryggare.

Arbetsområdet kommer stängslas in och spärras av till dess att arbetena avslutats. Entreprenör är LTC, Lidingö Trädgårdscenter.

Tack för dina synpunkter

Inför kommande ombyggnadsetapper har vi fått in värdefulla förslag, önskemål och synpunkter från boende, fastighetsägare eller verksamhetsutövare runt torget. Flera av dessa förslag arbetar vi nu in i den kommande gestaltningen av torget.

Gångväg, träd och gräs, idrottshall och fotbollsplan i bakgrunden.

Lekplatsen i Siggeboparken byggs om

Karta över lekredskap i en lekpark

Vad

Siggeboparkens lekplats ska bli bättre, få ny lekutrustning och utformas på ett nytt sätt.

Var

Siggebovägen 2, Torsvik.

När

Arbetet startar den 15 november. Vi räknar med att öppna lekplatsen igen under december. Planteringar av buskar och träd under våren 2022.

Hur

Lekplatsen får nya sittplatser och ny lekutrustning som till exempel klätterlek med rutschkana och gungdjur. För att göra parken både grönare och vackrare planterar vi nya buskar och blommande träd i anslutning till lekplatsen.

Både gångväg och lekplats kommer bli belysta för att öka trygghetskänslan och tillgängligheten.

Lojovägen, ombyggnation och VA-arbeten

Kartvy över vägar, byggnader och växtlighet

Vad

Vi bygger om Lojovägen inför Peabs nybyggnation av flerfamiljshus i området.
En ny gångbana, vändplan och busshållplats byggs också. Dessutom uförs arbeten med vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar.

När

 • Arbetet med vägen startade i oktober 2021 och den nya vägen öppnade för motortrafik i början av februari 2022. Stadens arbeten med vatten och avlopp fortsätter februari ut.
 • I mitten av februari ska Peab anlägga en VA-servis på sin mark, den ska dras till nybyggda VA-ledningar och förse de fastigheter som Peab bygger med vatten och avlopp. I samband med att VA-servisen byggs kommer ett antal träd i området att behöva tas ned. Staden gör en värdering av de aktuella träden och diskuterar hur de skulle kunna ersättas i ett senare skede.
 • Under sportslovsveckan, 28 februari - 6 mars, kommer busslinje 923 inte att trafikera Lojovägen. Närmaste hållplats är Rudboda torg.

Hur

Under de första veckorna byggdes en tillfällig omledningsväg för motorfordon parallellt med Lojovägen och besöksparkeringarna längs Lojovägen togs i anspråk.

Ombyggnationen av Lojovägen har skett etappvis, hela vägbanan har varit avstängd i etapper. Motortrafiken passerade då på den tillfälliga omledningsvägen och trafiken reglerades med trafiksignaler.

Gående och gångbanan leds om under en längre tid (grönmarkerat i kartbilden).
Cykeltrafiken hänvisas till bron över Norra Kungsvägen. Följ skyltningen på plats.

Entreprenör för arbetet är Züblin Scandinavia AB.

Övrigt

En ny detaljplan för Lojo antogs 2020.
Peab har startat markarbeten i området inför byggnationen av nya flerfamiljshus, med start våren 2022. Läs mer om planerna

Kottlavägen repareras, asfalteras och blir trafiksäkrare

Väg med trottoar och vägskylt

Vad

På grund av sättningar i vägen bygger vi om och förstärker en cirka 100 meter lång sträcka mellan Kottla station och Skärsätra skola. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder utförs också längs Kottlavägen.

Var

Kottlavägens södra sida, strax efter Kottla station fram till Skärsätra skola. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder sker vid två övergångsställen, vid korsningen med Sommarhemsvägen och närmast Kottla station.

När

 • Arbetets första del startade i oktober 2021 och avslutades med beläggningsarbeten i december 2021. Arbetet avetablerades då.
 • Ny etablering planeras i slutet av maj 2022 för att avsluta arbetena med busskudden på Kottlavägen och ny passage för gående och cyklister vid Sommarhemsvägen/Kottlavägen.
  Slutgiltiga asfalteringsarbeten av vägbanan görs också då.

Trafikpåverkan

Ett körfält stängs av etappvis under reparationen av sättningarna. Trafiken regleras med trafiksignaler från båda hållen. Även gång- och cykelbanan mellan Skärsätra skola och Kottla station påverkas, skyltar kommer visa hur gående och cyklister passerar på lämpligaste sätt.

Hur

De säkerhetshöjande åtgärderna innefattar två upphöjda övergånsställen . Övergångsstället vid Sommarhemsvägen höjs, markeras tydligare och asfalteras. Vid övergångstället strax innan Kottlastation blir det en så kallad busskudde. En vägbana i taget tas under en kortare tid i anspråk i samband med arbetet vid övergångsställena. Dagvattenbrunnar behöver höjas så visst VA-arbete ingår i projektet.

Timglashållplatsen vid Skärsätra skola påverkas inte.

Entreprenör är JE Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB (Jemark). Arbetstiden är vardagar mellan klockan 06.30 och 16.00. Entrprenören kommer i möjligaste mån att undvika större arbeten där och när det är som mest trafik till och från skolan.


Väg med trottoar och vägskylt

Grön gestaltning Södra Kungsvägen, etapp 1

Vad

Området runt Södra Kungsvägen mellan Lejonvägen och Bodalsvägen ska få en ordentlig upprustning. Sträckan kommer att bli vackrare med flera nyplanteringar. Något som också ökar den biologiska mångfalden och ger många insekter och djur möjlighet att hitta föda och boende. Vi planterar träd, buskar, klätterväxter och lökväxter och sår blomsterängar. Området är en del av ön där behovet av grönska bedöms som extra stort. Vägen ligger lågt och kantas till större delen av insdusti- och bostadsfastigheter. De nya växterna kommer att ha en blomningstid som varar hela året – så man ska kunna njuta lite extra av årstidernas växlingar.

Var

Södra Kungsvägen från korsningen Bodalsvägen mot Lejonvägen.

När

Arbetet påbörjas vecka 43 och beräknas vara klart i början av december.
Ängsytorna som sammanfaller med lökplanteringarna kommer att sås under våren 2022.

Hur

Mindre påverkan på biltrafiken kan förekomma i korsningen Bodalsvägen- Södra Kungsvägen i samband med transporter.

När arbeten utmed bergsbranten vid Lapplandsvägen sker kan gång- och cykeltrafiken påverkas tillfälligt.

Vid rondellen Södra Kungsvägen-Lejonvägen påbörjas arbetena under vecka 44. Även här är det främst gång- och cykeltrafiken som kan komma att påverkas, men viss påverkan på biltrafiken kan förekomma.

Alla arbeten skyltas på plats.

Så kommer Södra Kungsvägen att bli grönare.

Fotbollsplan och parkering vid Gångsätrahallen

Gångväg, träd och gräs, idrottshall och fotbollsplan i bakgrunden.

Vad

Lidingö Sportklubb Handboll (LSK) har tillsammans med sponsorer byggt en ny handbollshall i anslutning till Gångsätrahallen. Staden installerar en dagvattenanläggning och bygger en permanent parkeringsanläggning samt en 5-mannaplan för fotboll inom idrottsområdet.

Var

Del av den tidigare parkeringen och fotbollsplanen, söder om Gångsätrahallen.

När

 • Hallen började byggas i oktober 2020 och öppnade hösten 2021
 • 5-mannaplanen och den nya parkeringsanläggningen byggs med start under hösten 2021 och färdigställs våren 2022

Hur

Staden har upplåtit tomtarrende för idrottshallen. Den tidigare fotbollsplanenen revs för att ge plats åt den nya hallen, en något mindre fotbollsplan samt parkeringar.

5-mannaplanen blir en konstgräsplan med belysning och gradänger. Vi bygger parkeringar med belysning, gångvägar och en plantering framför badhuset. Arbetena pågår och bedöms vara klara i juni, förutsatt att vi inte får en mycket kall vinter.

Parkeringsplatser

Trafik- och parkeringsmöljigheterna justeras löpande. Närboende, besökare till Gångsätrahallen och hyresgäster som Christinaskolan har goda möjligheter att parkera samt hämta och lämna barn vid skolan. En permanent parkeringsyta med 15 parkeringsplatser samt drop-off plats har anlagts parallellt med Larsbergsvägen.

Byggnad helt i trä utan fönster.

LSKs färdigbyggda hall, sedd i vinkel från Läroverksvägen, september 2021.

Träbyggnad och ett träd.

Den nya hallen sedd från baksidan, vid Christinaskolan i mitten av augusti 2021.

Kontakt
Till toppen av sidan