Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten med vägar, parker, idrottsanläggningar eller byggnader som kan påverka din vardag.

Klicka på kartan för att öppna vår webbkarta med alla pågående arbeten markerade.

Busskuddar i Skärsätra, Södra Kungsvägen

Vad

Vi utför trafiksäkerhetshöjande åtgärder och anlägger sex busskuddar vid tre punkter längs Södra Kungsvägen. Genom dessa åtgärder sänks hastigheten på de aktuella sträckorna. Därför tar vi bort de två trafiksignalerna vid Skärsätra station. En förväntad och önskvärd effekt är att trafiken på Södra Kungsvägen ska flyta bättre.

Var

Södra Kungsvägen, vid övergångsstället närmast Skärsätra station, vid korsningen med Primulavägen och i höjd med Tykövägen.

När

Under november och december 2021.

Hur

Busskuddarna läggs i par, en i vardera riktning. Under arbetet stängs vägen av korta stunder i ena riktningen. Varningsskyltar för gupp sätts upp. Trafiksignalerna kommer att släckas och täckas över tills de tas bort.

Uppdatering 16 november 2021

I november anlades gupp på tre platser vid Södra Kungsvägen, mellan järnvägsövergången vid Skärsätra station och korsningen med Tykövägen. Syftet var att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan. I samband med det skulle trafiksignalerna tas bort. Trafiken på Södra Kungsvägen, där det i rusningstrafik ofta bildas köer, förväntades med det flyta bättre.

Trafiksignalerna har sedan guppen kom till varit släckta och övertäckta. Nu har trafiksignalen närmast Primulavägen tagits bort. Signalen närmast järnvägsövergången tänds däremot tillfälligt under tiden som trafiksäkerheten vid övergången utreds ytterligare. Det är en kortare och djupare analys som ska göras och den beräknas vara klar i början av nästa år. Avsikten är fortfarande att ta bort båda trafiksignalerna.

—Flera tycker att trafikflödet har blivit bättre under den tid som trafiksignalerna varit släckta, vilket förstås är positivt. Vi har också lyssnat på boende i området, som är oroliga över säkerheten för de som ska korsa vägen närmast järnvägsövergången. Därför kommer vi att analysera trafiksäkerheten just där ytterligare. Under tiden tänder vi trafikljuset närmast bommarna igen, säger Carl-Johan Schiller, (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Flytt av övergångsställe och bättre belysning

Guppen, som lagts för att sänka hastigheten för biltrafiken och skapa säkra passager för gående och cyklister, är placerade utifrån vägens förutsättningar. De kan till exempel inte läggas för nära utfarter eller i kurvor, vilket inte fungerar för bussar. Det bästa är att ett gupp ligger före ett övergångsställe men det ger också bra hastighetsdämpning om det ligger efter.

—En åtgärd vi planerar för att öka säkerheten ytterligare är att flytta övergångstället vid järnvägsövergången så att det ligger i höjd med det närmaste guppet. Vi kommer också att förstärka belysningen vid båda övergångsställena vid Skärsätra station och följa upp med nya hastighetsmätningar och siktröjning under våren, säger Carl-Johan Schiller.

Varför tas trafiksignalerna bort?

Signalerna tas bort både för att öka trafiksäkerheten och förbättra trafikflödet på Södra Kungsvägen. Det har ofta blivit dubbla stopp vid järnvägsövergången för bilister, vid bomfällning och vid rött ljus när gående ska passera. Den tid som bilister behöver stanna för att släppa över gående kortas väsentligt när trafiksignalerna tas bort.

Signalreglering i sig höjer inte trafiksäkerheten. Om det bidrar till att minska risken för olyckor beror helt på vägens förutsättningar. Forskning visar att bilister kör mot rött i större utsträckning där de inte förväntar sig att trafiksignaler ska finnas, de missar helt enkelt signalen. DSignalreglerade gång- och cykelpassager fungerar bäst på breda gator med mycket biltrafik. Där ger trafiksignaler positiva säkerhetseffekter, i andra fall förväntas ingen olycksreducering. Generellt sett bidrar gupp, som begränsar bilarnas hastighet, mer till minskad olycksrisk vid övergångsställen.

En trafiksignal kan förväntas ge en reduktion av personskadeolyckorna under förutsättning att:

  • Gatan är bred, minst 15 meter (vid övergångsstället vid spårövergången är vägbredden ca 13 meter, på övrig del av sträckan är vägen cirka 7 meter bred.
  • Motorfordonstrafiken samtidigt är stor, åtminstone 13 000 fordon per dygn (på denna del av Södra Kungsvägen passerar cirka 10 300 fordon/dygn)

Det är förstås viktigt att respektera att gående alltid har företräde vid ett obevakat övergångsställe.

Bakgrund

Hösten 2020 mättes trafikflöden och hastigheter på ett 50-tal platser på Lidingö. Arbetet sammanställdes i en rapport och utmynnade i ett antal åtgärder för att höja trafiksäkerheten och minska buller. De åtgärder som nu genomförs är en del av åtgärdsprogrammet och en del av ett uppdrag om att förbättra trafikkapaciteten i området.

Södra Kungsvägens sträcka mellan Skärsätra plankorsning och Kottlavägen är en av Lidingös mest diskuterade vägavsnitt. Den är högt trafikerad, över 10 000 fordon passerar ett vardagsmedeldygn. Med relativt höga hastigheter, utfarter direkt mot körbanan, smala trottoarer och en blandning av trafikanter är vägen inte anpassad för den typ av trafik som passerar. Sträckan skiljer sig i utformning mot resten av Södra Kungsvägen och Gåshagaleden.

Upprustning av Källängstorget

torg med hus och träd i julbelysning

Vad

Källängstorget ska bli bättre och rustas upp i flera etapper. Vi startar nu den första etappen.

Var

Källängstorget på Näset.

När

Etapp 1 beräknas pågå från den 20 december till och med våren 2022. Därefter följer omyggnadsetapp 2 och 3.

Hur

Under vintern utför vi förberedande arbeten och fäller träd, river kantsten och gjuter fundament. Under vintern kan det förekomma längre uppehåll i arbetet, eftersom det är väderberoende.

Vi gör torget grönare, vackrare och mer robust genom att bygga större planteringar. Under våren planterar vi nya träd, buskar, perenner och sätter vårlökar.
Vi byter ut torgbelysningen och möblerna runt fontänen för att det ska bli trevligare, mer tillgängligt och upplevas tryggare.

Arbetsområdet kommer stängslas in och spärras av till dess att arbetena avslutats. Entreprenör är LTC, Lidingö Trädgårdscenter.

Tyck till

Inför kommande ombyggnadsetapper vill vi gärna få in förslag, önskemål och synpunkter från dig som är Lidingöbo, fastighetsägare eller verksamhetsutövare runt torget. Vad är bra, är det något du saknar eller tycker inte fungerar? Lämna dina synpunkter till kundcenter, www.lidingo.se/kontakt eller telefon 08-731 30 00 senast den 31 januari 2022.

Gångväg, träd och gräs, idrottshall och fotbollsplan i bakgrunden.

Lekplatsen i Siggeboparken byggs om

Karta över lekredskap i en lekpark

Vad

Siggeboparkens lekplats ska bli bättre, få ny lekutrustning och utformas på ett nytt sätt.

Var

Siggebovägen 2, Torsvik.

När

Arbetet startar den 15 november. Vi räknar med att öppna lekplatsen igen under december.

Hur

Lekplatsen får nya sittplatser och ny lekutrustning som till exempel klätterlek med rutschkana och gungdjur. För att göra parken både grönare och vackrare planterar vi nya buskar och blommande träd i anslutning till lekplatsen under våren 2022.

Både gångväg och lekplats kommer bli belysta för att öka trygghetskänslan och tillgängligheten.

Grön gestaltning Södra Kungsvägen, etapp 1

Vad

Området runt Södra Kungsvägen mellan Lejonvägen och Bodalsvägen ska få en ordentlig upprustning. Sträckan kommer att bli vackrare med flera nyplanteringar. Något som också ökar den biologiska mångfalden och ger många insekter och djur möjlighet att hitta föda och boende. Vi planterar träd, buskar, klätterväxter och lökväxter och sår blomsterängar. Området är en del av ön där behovet av grönska bedöms som extra stort. Vägen ligger lågt och kantas till större delen av insdusti- och bostadsfastigheter. De nya växterna kommer att ha en blomningstid som varar hela året – så man ska kunna njuta lite extra av årstidernas växlingar.

Var

Södra Kungsvägen från korsningen Bodalsvägen mot Lejonvägen.

När

Arbetet påbörjas vecka 43 och beräknas vara klart i början av december.
Ängsytorna som sammanfaller med lökplanteringarna kommer att sås under våren 2022.

Hur

Mindre påverkan på biltrafiken kan förekomma i korsningen Bodalsvägen- Södra Kungsvägen i samband med transporter.

När arbeten utmed bergsbranten vid Lapplandsvägen sker kan gång- och cykeltrafiken påverkas tillfälligt.

Vid rondellen Södra Kungsvägen-Lejonvägen påbörjas arbetena under vecka 44. Även här är det främst gång- och cykeltrafiken som kan komma att påverkas, men viss påverkan på biltrafiken kan förekomma.

Alla arbeten skyltas på plats.

Så kommer Södra Kungsvägen att bli grönare.

Kottlavägen repareras, trafiksäkerheten stärks

Väg med trottoar och vägskylt

Vad

På grund av sättningar i vägen behöver vi bygga om och förstärka en cirka 100 meter lång sträcka mellan Kottla station och Skärsätra skola. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder ska också utföras längs Kottlavägen.

Var

Kottlavägens södra sida, strax efter Kottla station fram till Skärsätra skola. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder sker vid två övergångsställen, vid korsningen med Sommarhemsvägen och närmast Kottla station.

När

Arbetet med körbanan startar i oktober och beräknas vara klart före jul 2021.

  • Beläggingsarbeten (asfaltering) sker 15-17 december.
  • Avetablering sker måndagen den 20 december.
  • Slutgiltiga asfalteringsarbeten planeras att göras under våren 2022.
  • Ny etablering planeras våren 2022 för att avsluta arbetena med busskudden på Kottlavägen och ny passage för gående och cyklister vid Sommarhemsvägen/Kottlavägen) .

Trafikpåverkan

Ett körfält stängs av etappvis under reparationen av sättningarna. Trafiken regleras med trafiksignaler från båda hållen. Även gång- och cykelbanan mellan Skärsätra skola och Kottla station påverkas, skyltar kommer visa hur gående och cyklister passerar på lämpligaste sätt.

Hur

De säkerhetshöjande åtgärderna innefattar två upphöjda övergånsställen . Övergångsstället vid Sommarhemsvägen höjs, markeras tydligare och asfalteras. Vid övergångstället strax innan Kottlastation blir det en så kallad busskudde. En vägbana i taget tas under en kortare tid i anspråk i samband med arbetet vid övergångsställena. Dagvattenbrunnar behöver höjas så visst VA-arbete ingår i projektet.

Timglashållplatsen vid Skärsätra skola påverkas inte.

Entreprenör är JE Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB (Jemark). Arbetstiden är vardagar mellan klockan 06.30 och 16.00. Entrprenören kommer i möjligaste mån att undvika större arbeten där och när det är som mest trafik till och från skolan.


Väg med trottoar och vägskylt

Lojovägen, ombyggnation och VA-arbeten

Kartvy över vägar, byggnader och växtlighet

Vad

Vi bygger om Lojovägen inför Peabs nybyggnation av flerfamiljshus i området.
En ny gångbana, vändplan och busshållplats ska också byggas. Dessutom kommer arbeten med vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar att utföras.

När

Etablering på plats beräknas ske den 7 oktober 2021. Någon vecka senare startar själva arbetet i vägen. Arbetena beräknas att pågå till och med februari 2022.

Hur

De två första veckorna kommer en tillfällig omledningsväg att byggas och gång- och cykeltrafik leds om. Motorfordonstrafiken påverkas inte till att börja med. Besöksparkeringarna längs Lojovägen behöver tas i anspråk.

Ombyggnationen av Lojovägen sker sedan etappvis, vilket innebär att hela vägbanan kommer att vara avstängd i etapper. Motortrafiken får passera på den tillfälliga omledningsvägen, parallellt med Lojovägen. Trafiken regleras där med hjälp av trafiksignaler.

Även gående påverkas och gångbanan leds om (grönmarkerat i kartbilden).
Cykeltrafiken hänvisas till bron över Norra Kungsvägen. Följ skyltningen på plats.

Entreprenör för arbetet är Züblin Scandinavia AB.

Övrigt

En ny detaljplan för Lojo antogs 2020.
Peab kommer att påbörja markarbeten i området under december 2021, inför byggnationen av nya flerfamiljshus, med start våren 2022. Läs mer om planerna

Fotbollsplan i Dalénum

Stängsel med skylt på

Vad

En ny, fullstor 11-mannaplan av konstgräs byggs i Dalénumområdet.

Var

Mellan Larsberg och Dalénum, i korsningen Agavägen-Brostugevägen. Planen kommer att ligga i direkt anslutning till den plats där den nya simhallen ska byggas. 

När

Arbetet startade under våren 2021 och beräknas vara under november 2021, därefter återstår att koppla in belysningen.

Hur

Planen kommer att kunna utnyttjas i princip året runt och är ett välkommet tillskott för den organiserade föreningsidrotten och de lite äldre fotbollsungdomarna, men även för allmänheten och spontanidrotten.

Svensk Entreprenad Teknik AB, som även bygger om Lidingövallen, utför arbetet.

Fotbollsplan och parkering vid Gångsätrahallen

Gångväg, träd och gräs, idrottshall och fotbollsplan i bakgrunden.

Vad

Lidingö Sportklubb Handboll (LSK) har tillsammans med sponsorer byggt en ny handbollshall i anslutning till Gångsätrahallen. Staden installerar en dagvattenanläggning och bygger en permanent parkeringsanläggning samt en 5-mannaplan för fotboll inom idrottsområdet.

Var

Del av den tidigare parkeringen och fotbollsplanen, söder om Gångsätrahallen.

När

  • Hallen började byggas i oktober 2020 och öppnade hösten 2021
  • 5-mannaplanen och den nya parkeringsanläggningen byggs med start under hösten 2021 och färdigställs våren 2022

Hur

Staden har upplåtit tomtarrende för idrottshallen. Den tidigare fotbollsplanenen revs för att ge plats åt den nya hallen, en något mindre fotbollsplan samt parkeringar.

5-mannaplanen blir en konstgräsplan med belysning och gradänger. Vi bygger parkeringar med belysning, gångvägar och en plantering framför badhuset. Arbetena pågår och bedöms vara klara i juni, förutsatt att vi inte får en mycket kall vinter.

Parkeringsplatser

Trafik- och parkeringsmöljigheterna justeras löpande. Närboende, besökare till Gångsätrahallen och hyresgäster som Christinaskolan har goda möjligheter att parkera samt hämta och lämna barn vid skolan. En permanent parkeringsyta med 15 parkeringsplatser samt drop-off plats har anlagts parallellt med Larsbergsvägen.

Byggnad helt i trä utan fönster.

LSKs färdigbyggda hall, sedd i vinkel från Läroverksvägen, september 2021.

Träbyggnad och ett träd.

Den nya hallen sedd från baksidan, vid Christinaskolan i mitten av augusti 2021.

Kontakt
Till toppen av sidan