Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Säkerhet i trafiken

Trafiken på Lidingö ska vara säker och tillgänglig. Det får vi bland annat genom att tillgänglighetsanpassa busshållplatser och övergångsställen och anpassa hastigheterna.

Farthinder på väg på Lidingö.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Det långsiktiga målet är att ingen dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom transportsystemet.

Allt arbete med trafiken på Lidingö utgår från trafikpolicyns fyra mål:

  • Lidingö ska ha ett effektivt, tillgängligt och framkomligt trafiksystem för samtliga trafikslag.
  • Trafikens negativa påverkan på omgivningen ska fortsatt vara låg och minska.
  • Trafiksäkerheten ska vara fortsatt hög för samtliga transportsätt.
  • Lidingös offentliga rum ska fortsatt vara trygga och trivsamma.

Ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan de som utformar och de som använder transportsystemet. Utformarna har det yttersta ansvaret för säkerheten, det vill säga Lidingö stad. Att arbeta mot Nollvisionen är därför ett av våra uppdrag inom trafikområdet.

Eget ansvar

Trafiksäkerhet är beroende av många faktorer som hastighet, val av färdmedel, fysisk utformning och den mänskliga faktorn. Ett sätt att mäta trafiksäkerhet är antalet olyckor på en plats eller korsning, eller mängden hastighetsöverträdelser i förhållande till den tillåtna hastigheten.

Alla som vistas i trafiken har ett eget ansvar för att bidra till en trafiksäker miljö för sina medtrafikanter. Hastighetsdämpande åtgärder är en del av att arbeta mot nollvisionen men allt går inte att bygga bort. Polisen ansvarar för övervakning av hur trafikregler efterföljs.

Trygghet i trafiken

Trygghet beskriver hur trafikmiljön upplevs. Det är till exempel vanligt att personer lägger märke till bilar som kör för fort och av den erfarenheten drar slutsatsen att det är hastighetsproblem på en gata. Det är lätt hänt att inte fokusera på alla de bilar som faktiskt håller hastighetsgränserna.

Ett annat exempel är ljusreglerade övergångsställen som många upplever som tryggare än obevakade övergångsställen, men i själva verket är ljusreglerade övergångsställen mindre säkra.

Till toppen av sidan