Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

2024 - Q2-Q3

Tekniska förvaltningen

Breddning och delvis ny gång- och cykelväg vid Norra Kungsvägen

Planerad

Vad

Den befintliga gång- och cykelvägen längs Norra Kungsvägen ska breddas på en sträcka av cirka 1,2 kilometer mellan Islinge och Grönsta. Utöver det ska ett antal punktinsatser genomföras för att ge bättre framkomlighet och säkerhet för gående och cyklister till och från bron.

Detta ska göras:

  • Befintlig gång- och cykelväg breddas från 2,5 till 4,4 meter på en 1 kilometer lång sträcka och separeras för gående och cyklister.
  • Vägräcken sätts utmed gång- och cykelvägen av säkerhetsskäl och på grund av höjdskillnad.
  • En cirka 2,5 meter bred, dubbelriktad cykelväg byggs förbi Zetterbergstunneln. Total sträcka: cirka 100 meter.
  • Punktinsatser vid 6 korsningar ska genomföras för bättre säkerhet och sikt.
  • Regnbäddar och ängssådd byggs utmed vissa delar och landskapsbilden förbättras utmed sträckan.
  • Nya belysningsstolpar sätts ut.

När

Arbetet beräknas starta direkt efter midsommar och vara avslutat sista november, 2024. Upphandling av entreprenör annonseras i april.
Arbetet kommer ske etappvis längs sträckan för att påverka trafiken så lite så möjligt.

Övrigt

En delvis ny och bredare gång- och cykelbana är viktig för att knyta samman Lidingös norra delar med nya Lilla Lidingöbron och Torsvik, via Islinge hamnväg. Detta är också en del av stadens motprestationer till Trafikverket för det beviljade bidraget i stadsmiljöavtalet för Lilla Lidingöbron.

Breddningen av gång- och cykelvägen kommer inte ta något av den befintliga vägbanan i anspråk. Det är endast på den cirka 100 meter långa sträcka förbi Zetterbergstunneln som vägbanan blir något smalare, eftersom ny gång- och cykelbana behöver anläggas där.

Storlek

Medium

Kontaktperson

Lidingö stad

kundcenter@lidingo.se
Till toppen av sidan