Skriv ut
Dela

Vinterväghållning

Lidingö stad tillämpar ett antal insatser för bra framkomlighet även på vintern. För att underlätta snöröjning och halkbekämpning används bland annat datumparkering.

Utöver snöröjning och parkeringregler informerar vi även om ansvarsfrågor och hur du gör en skadeanmälan.

Plogning och halkbekämpning

Vid snöfall plogas i första hand huvudgator och bussgator för att viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst och kollektivtrafik ska kunna komma fram. Stadens ambition är att även tidigt ploga ett antal pendlingsstråk för cyklister. När huvudgator är plogade och det har slutat snöa arbetar vi enligt nedanstående prioritering:

 • Gatunätet plogas och halkbekämpas vid cirka 6 cm snödjup.
 • Busshållplatser och övergångställen snöröjs och halkbekämpas när plogningen är utförd.
 • Huvudcykelstråket snöröjs vid cirka 2 cm snödjup.
 • Övriga gång- och cykelvägar samt gator med kollektivtrafik plogas och halkbekämpas vid cirka 4 cm snödjup. Vanligtvis är det den belysta sidan av trottoarer och gångbanor som plogas.
 • Därefter röjs siktskymmande vallar, elskåp och brandposter.

Ett stort pådrag, som innebär att alla områden snöröjs, tar cirka 12 timmar. Snövallar vid infarter och andra hinder i framkomligheten, åtgärdas efter det att plogningen och ovanstående punkter är avklarade, förutsatt att nederbörden har slutat. Det kan dröja ett dygn efter påbörjad plogning innan detta arbete kan förväntas vara klart.

Plogning och halkbekämpning utförs enligt planerade rutter, där olika maskiner har olika ansvar. Om en maskin lämnar ditt område när det fortfarande finns oplogade sträckor innebär det inte att området är bortglömt, utan att den sträckan tas vid ett senare tillfälle för att arbetet ur verksamhetsperspektiv ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt.

Sandning, saltning och sopsaltning

 • Sandning utförs på lokalgator, trottoarer, gång- och cykelvägar.
 • Saltning ombesörjs på alla gator där bussen ska ta sig fram. Så kallad preventiv halkbekämpning innebär att man ska ha saltat vägarna innan halkan har slagit till.
 • Sopsaltning utförs på huvudcykelstråken: mellan Grönstarondellen och Ropsten samt Ropsten och Aga. Sträckorna ansluter till områden med många pendlare.
 • Metoden innebär att man först sopar bort lätt snö samt annat material med en sopvals. Sedan lägger man så kallad saltlake (salt blandat med vatten) på cykelbanorna. Metoden används för att uppmuntra till cykling och för att öka säkerheten.

Datumparkering och framkomlighet

För att vinterväghållning ska bli så effektiv som möjligt tillämpar Lidingö stad datumparkering.

Datumparkering 1 november - 30 april

Utöver felparkerade bilar är det också vanligt att exempelvis grenar och buskage som når ut över gång- och cykelbanor eller gatan gör det svårt att snöröja och halkbekämpa. För att förbättra framkomligheten för fordonen ska du som fastighetsägare ta bort grenar och annan växtlighet som tränger ut i gång- och körbanor.

Trafiknära vegetation

För att undvika olyckor ber vi dig att:

 • Respektera våra arbetsfordon på gatorna och hålla säkerhetsavstånd.
 • Rapportera halka och trafikfara i korsningar där snön skymmer sikten.

Skador och skadeanmälan

I samband med snöröjningen kan våra snöröjningsfordon ibland skada till exempel brevlådor och staket. Föraren är då skyldig att kontakta fastighetsägaren. Om du har råkat ut för en skada eller fått din egendom skadad kan du ha rätt till skadestånd. Enligt skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att få ersättning om staden eller den entreprenör som anlitats orsakat skadan genom vårdslöshet eller försumlighet.  Att en olyckshändelse eller skada har inträffat innebär inte i sig skadeståndsskyldighet.

Anmäla skada:

 • Fotografera skadan, skriv ner vad som har hänt och ange datum och tidpunkt.
 • Anmäl alltid skadan till ditt försäkringsbolag.
 • Du kan kontakta staden per e-post: kundtjanst.teknik@lidingo.se eller genom vanlig post: teknik- och fastighetsförvaltningen, Lidingö stad, 181 82 Lidingö.

Det är viktigt att vara medveten om att staket, häckar och andra anordningar intill gatumark ska tåla en normal vinterväghållning. Detta innefattar exempelvis en plogad vall som trycks in i vägkanten och mot anordningar i den direkta närheten.

Ansvar för vinterväghållning

På områden som enligt detaljplan är allmän platsmark, till exempel gator och torg, ansvarar staden för framkomlighet och trafiksäkerhet.

Enskilda fastighetsägare ansvarar för snöröjning inom sin egen fastighet, men även för att exempelvis snö och is som kan rasa ner och skada person eller egendom åtgärdas utan oskäligt dröjsmål.

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Kundcenter
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats

Datumparkering

Tänk på att följa de särskilda parkeringsregler som gäller under tiden 1 november-30 april så att snöröjningen blir så effektiv som möjligt. Datumparkering innebär att mellan klockan 00.00-16.00 är det förbjudet att på udda datum parkera på den gatusida som har udda adressnummer. På jämna datum gäller förbudet på sida med jämna adressnummer.

Till toppen av sidan