Skriv ut
Dela

Vinterväghållning

Här hittar du information om snöplogning och halkbekämpning. Datumparkering gäller så att snöröjarna kan komma fram.

Vid snöfall plogas i första hand huvudgator och bussgator för att viktiga samhällsfunktioner såsom räddningstjänst och kollektivtrafik ska kunna komma fram. Stadens ambition är även att tidigt ploga ett antal pendlingsstråk för cyklister.

Plogning och halkbekämpning

När huvudgator är plogade och det har slutat snöa arbetar vi enligt nedanstående prioritering:

  • Gatunätet plogas och halkbekämpas vid ca 6 cm snödjup.
  • Busshållplatser och övergångställen snöröjs och halkbekämpas när plogningen är utförd.
  • Huvudcykelstråket snöröjs vid ca 2 cm snödjup.
  • Övriga gång- och cykelvägar samt gator med kollektivtrafik plogas och halkbekämpas vid ca 4 cm snödjup. Vanligtvis är det den belysta sidan av trottoarer och gångbanor som plogas.
  • Därefter röjs siktskymmande vallar, elskåp och brandposter.

Ett stort pådrag, som innebär att alla områden snöröjs, tar cirka 12 timmar att färdigställa. Snövallar vid infarter och andra hinder i framkomligheten, åtgärdas efter det att plogningen och ovanstående punkter är avklarade, förutsatt att nederbörden har slutat. Det kan dröja ett dygn efter påbörjad plogning innan detta arbete kan förväntas vara klart.

Plogning och halkbekämpning utförs enligt planerade rutter, där olika maskiner har olika ansvar. Om en maskin lämnar ditt område när det fortfarande finns oplogade sträckor innebär det inte att området är bortglömt, utan att den sträckan tas vid ett senare tillfälle för att arbetet ur verksamhetsperspektiv ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt.

Datumparkering och framkomlighet

För att vinterväghållning ska bli så effektiv som möjligt tillämpar Lidingö stad datumparkering under perioden 1 december-30 april. Datumparkering innebär att det mellan klockan 00.00-16.00 är förbjudet att på udda datum parkera på den gatusida som har udda adressnummer. På jämna datum gäller förbudet på sida med jämna adressnummer.

Läs mer om datumparkering.

Utöver felparkerade bilar är det också vanligt att exempelvis grenar och buskage som når ut över gång- och cykelbanor eller gatan och gör det svårt att snöröja och halkbekämpa. För att förbättra framkomligheten för fordonen ska du som fastighetsägare ta bort grenar och annan växtlighet som tränger ut i gång- och körbanor, se även stadens information om vegetation i gatumiljön.

För att undvika olyckor ber vi dig att:

  • Respektera våra arbetsfordon på gatorna och hålla säkerhetsavstånd.
  • Rapportera halka och trafikfara i korsningar där snön skymmer sikten.

Skador och skadeanmälan

I samband med snöröjningen kan våra snöröjningsfordon ibland skada till exempel brevlådor och staket. Föraren är då skyldig att kontakta fastighetsägaren. Om du har råkat ut för en skada eller fått din egendom skadad kan du ha rätt till skadestånd. Enligt skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att få ersättning om staden eller den entreprenör som anlitats orsakat skadan genom vårdslöshet eller försumlighet. Enbart den omständigheten att en olyckshändelse eller skada har inträffat innebär inte att skadeståndsskyldighet föreligger.

För att anmäla gör så här:

  • Fotografera skadan, skriv ner vad som har hänt och ange datum och tidpunkt.
  • Anmäl alltid skadan till ditt försäkringsbolag.
  • Du kan kontakta staden per e-post: kundtjanst.teknik@lidingo.se eller genom vanlig post: teknik- och fastighetsförvaltningen, Lidingö stad, 181 82 Lidingö.

Det är viktigt att vara medveten om att staket, häckar och andra anordningar som anläggs intill gatumark ska tåla en normal vinterväghållning. Detta innefattar exempelvis en plogad vall som trycks in i vägkanten och mot anordningar i den direkta närheten.

Ansvar för vinterväghållning

På områden som enligt detaljplan är allmän platsmark, till exempel gator och torg, ansvarar staden för framkomlighet och trafiksäkerhet.

Enskilda fastighetsägare ansvarar för snöröjning inom sin egen fastighet, men även för att exempelvis snö och is som kan rasa ner och skada person eller egendom åtgärdas utan oskäligt dröjsmål.


Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats

Datumparkering

Tänk på att följa de särskilda parkeringsregler som gäller under tiden 1 december-30 april så att snöröjningen blir så effektiv som möjligt. Datumparkering innebär att mellan klockan 00.00-16.00 är det förbjudet att på udda datum parkera på den gatusida som har udda adressnummer. På jämna datum gäller förbudet på sida med jämna adressnummer.

Till toppen av sidan