Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Detaljplanen för Stockby har vunnit laga kraft

När den nya detaljplanen nu vunnit laga kraft kan Stockby verksamhetsområde utökas för att möta behovet av industrimark på Lidingö.

Bild: Katarina Palmstierna, Lidingö Näringsliv.

Initiativet till en ny detaljplan togs av fastighetsägare inom verksamhetsområdet, utifrån deras behov att expandera. Detta blir nu möjligt.

Thomas Hedberg, fastighetsägare i Stockby, har varit den sammanhållande och drivande kraften från fastighetsägarnas sida.
—Det är väldigt roligt att detaljplanen för Stockby är klar. Flera av fastighetsägarna planerar att bygga ut, vilket kommer underlätta för näringslivet. Många hantverkare och mindre bolag har länge haft svårt att hitta lokaler på Lidingö och det kanske kan lätta lite nu, säger han.

Utökning och nybyggnation

De flesta befintliga fastigheterna i området får utöka byggnadsarean med upp till 60 procent av fastighetsytan och till en nockhöjd på 12 meter. En ny industrifastighet med byggrätt tillåts i det västra området, på mark som inte är exploaterad i dag. Dessutom får fastigheten Förrådet 5 komplettera markanvändningen till att förutom industri även gälla parkeringsplatser.

Sammantaget möjliggörs 21 500 kvadratmeter ny byggnadsarea för industrimark, varav endast 1 500 kvadratmeter är på oexploaterad mark. Det innebär att så mycket som möjligt av den värdefulla naturmarken omkring Stockby verksamhetsområde bevaras.

—Vi har tagit fram den nya detaljplanen i mycket gott samarbete med fastighetsägarna i Stockby och Lidingö Näringsliv. Genom att utveckla detta välfungerande och populära område kan Lidingö fortsatt vara en attraktiv kommun att bedriva verksamhet i, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång

Detaljplanen var ute på samråd 5 januari–9 februari 2023 och på granskning 21 augusti-18 september 2023. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 21 november 2023 och kommunstyrelsen den 9 februari 2024. Den 19 februari 2024 antogs den i kommunfullmäktige.

—Allt startade den 7 maj 2019, då vi träffade politiker och tjänstemän och gjorde en vandring i Stockby. Och nu är vi här, planen vann laga kraft den 20 mars, säger Thomas Hedberg.

Till toppen av sidan