Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lämna synpunkter om ny vattentjänstplan

Fram till den 28 april är en ny vattentjänstplan utställd för granskning och du har möjlighet att tycka till om den. Planen har tagits fram för att Lidingöborna ska få bättre insyn i VA-planeringsfrågor och samhällsplaneringen.

Planen redovisar kommunens långsiktiga planering för hur den allmänna VA-anläggningen ska utvecklas för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster. Den innehåller också stadens bedömning om vilka åtgärder som krävs för att säkerställa de allmänna VA-anläggningarnas funktion vid skyfall och översvämningar. Planen är förenlig med stadens översiktsplan och bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken.

Det är i första hand fastighetsägare och myndigheter som förväntas ha stort intresse av vattentjänstplanen. Planen är inte bindande, vilket innebär att åtgärder och prioriteringar kan ändras om förutsättningarna för genomförande förändras.

Bakgrund

Vid årsskiftet 2022/2023 infördes ett krav på att alla kommuner ska ta fram en vattentjänstplan för att förbättra medborgarnas insyn i VA-planeringsfrågor och samhällsplaneringen. Kravet kommer från ändringar i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Tyck till senast 28 april

Vattentjänstplanen var ute på samråd 15 december 2023-31 januari 2024. Förslaget har sedan reviderats något, bland annat utifrån inkomna synpunkter, som finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Nu ställs planen ut för granskning under perioden 28 mars-28 april. Samtliga handlingar finns att läsa digitalt nedan och fysiskt i entréhallen, Lidingö stadshus.

Framför dina synpunkter skriftligt via e-post: teknik.fastighet@lidingo.se

Eller via brev:
Lidingö stad
Tekniska förvaltningen
181 82 Lidingö

Skriv ”Vattentjänstplan, LS 2023:321” i mejlets ämnesrad eller på kuvertet.

Ett slutgiltigt beslut om den nya vattentjänstplanen beräknas fattas i kommunfullmäktige i slutet av 2024.

Till toppen av sidan