Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Översiktsplanen och Lidingös framtid: Tyck till

Ett förslag till ny översiktsplan för Lidingö, med siktet inställt på 2050, har tagits fram. Mellan den 15 april och 10 juni är förslaget ute på samråd, med ett samrådsmöte i stadshuset den 13 maj. Välkommen med dina synpunkter!

Illustration med bebyggelse, natur, en bro och människor.

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beskriva hur kommunens mark, vattenområden och bebyggelse ska användas, bevaras och utvecklas på lång sikt.

Stärka Lidingös identitet

Lidingös nya översiktsplan består av två huvudsakliga delar; utvecklingsinriktningen och mark- och vattenanvändningen. Utvecklingsinriktningen visar i stora drag hur Lidingö ska utvecklas och bevaras på lång sikt, med särskilt fokus på grönstruktur, bebyggelse och kommunikationer. Utgångspunkten är att värna och stärka Lidingös identitet, landskapsbild samt natur- och kulturmiljövärden.

– Målet med den nya översiktsplanen är att bevara Lidingös unika karaktär för kommande generationer. Vi måste rädda grönskan, skärgårdskänslan och småskaligheten. Utveckling ska ske varsamt, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Restriktivt byggande

Mark- och vattenanvändningen anger hur mark- och vattenområden ska användas och utvecklas, till exempel var det ska finnas bebyggelse, vägar och grönområden. Grunddragen i mark-och vattenanvändningen speglar Lidingö stads restriktiva hållning när det gäller byggande. Lidingö präglas till stora delar av småskalig bebyggelse, något som ska bevaras vid en fortsatt utveckling. Eventuell ny bebyggelse ska passa in i omgivningen, med Lidingös kulturhistoria och uppföras främst på mark som redan tagits i anspråk.

Grön- och naturområden ska så långt som möjligt bevaras, utvecklas och tillföras nya värden. Lidingös stora sammanhängande grönområden ska ge goda förutsättningar för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Det ökar i sin tur möjligheten att hantera klimatrelaterade händelser och främjar hälsa, motion, frilufts- och föreningsliv.

– Med den nya planen sätter vi stopp för den expansion som tidigare politiker har haft som mål. Vi vill inte att Lidingö ska omvandlas till en tätbebyggd förort. Lidingö ska fortsätta vara den skärgårds- och villastad där vi Lidingöbor valt att bosätta oss. Lidingö ska vara grönt och skönt, säger Anders Paulsen (LP), kommunstyrelsens vice ordförande.

Samråd 15 april–10 juni

Kommunstyrelsen beslutade den 8 april att ställa ut förslaget till ny översiktsplan för samråd mellan den 15 april och 10 juni. Samrådshandlingar finns under perioden tillgängliga i stadshusets entréhall och via länken nedan. Under samrådet är Lidingöbor, föreningar och myndigheter välkomna att lämna synpunkter.

Skicka dina synpunkter skriftligt, märkta ”LS 2023/110”, via mejl eller via brev.

  • E-post: op2024@lidingo.se
  • Postadress: Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadskontoret, 181 82 Lidingö

Samrådsmöte 13 maj

Välkommen till ett samrådsmöte den 13 maj klockan 17.30-19.00 i Gustaf Dalénsalen, Lidingö stadshus. Då har du möjlighet att träffa de politiker och tjänstemän som står bakom det nya förslaget till översiktsplan och ställa frågor. Ingen föranmälan behövs.

Vad händer sen?

När alla synpunkter från samrådet sammanställts kommer förslaget att omarbetas något och ställas ut för granskning till hösten. Då finns möjlighet att lämna synpunkter igen. Kommunfullmäktige planerar att fatta beslut om den nya översiktsplanen i början av 2025.

Revideras

Den nya översiktsplanen ska ersätta den nuvarande, som behöver revideras i enlighet med nya mål, lagar och regler och den politiska majoritetens viljeriktning. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande vid prövning av plan-, lov- och tillståndsärenden. Den spelar en viktig roll som måldokument mot en hållbar framtid.

Till toppen av sidan